הקדמה:

מעסיקים מחוייבים להציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובדים לפי חוק שכר מינימום
מעסיק שעובדיו עובדים מחוץ לסביבת מקום העבודה ימסור את המודעה לידיהם, בנוסף על הצגתה במקום העבודה
במקרה של הפרת החובה ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק המפר הוראה זו צפוי לקנס


על-פי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, על מעסיק להציג במקום העבודה מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק זה.

מי זכאי?

  • כלל העובדים.
  • החובה להציג את המודעה חלה על כלל המעסיקים. עם זאת:
    • מי שמעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת במקום הצגתה במקום בולט לעין במקום העבודה.
    • מי שמעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • מעסיק שמפר את החובה בעניין המודעה צפוי לקנס.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים