מעסיקים מחוייבים להציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובדים לפי חוק שכר מינימום
מעסיק שעובדיו עובדים מחוץ לסביבת מקום העבודה ימסור את המודעה לידיהם, בנוסף על הצגתה במקום העבודה
במקרה של הפרת החובה ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק המפר הוראה זו צפוי לקנס


על-פי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, על מעסיק להציג במקום העבודה מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק זה.

מי זכאי?

 • כלל העובדים.
 • החובה להציג את המודעה חלה על כלל המעסיקים. עם זאת:
  • מי שמעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת במקום הצגתה במקום בולט לעין במקום העבודה.
  • מי שמעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה.

תהליך מימוש הזכות

 • המודעה תוצג על-ידי המעסיק במקום העבודה במקום בולט לעין
 • מעסיק שעיקר עבודתם של עובדיו, כולם או חלקם, היא מחוץ לחצריו (מחוץ לסביבת מקום העבודה), ימסור את המודעה לידי עובדים אלה במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת בנוסף על הצגת המודעה במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • לעיון בנוסח מודעת שכר המינימום ראו הצגת מודעת שכר מינימום במקום העבודה באתר משרד העבודה. הודעה זו מותאמת לשבוע עבודה של 43 שעות שבועיות ויש להתאימה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות ולשכר מינימום שעתי שהנו 1/182 משכר המינימום לחודש.
 • במקרה שמעסיק מפר את חובתו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • מעסיק שמפר את החובה בעניין המודעה צפוי לקנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים