מעסיקים מחוייבים להציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובדים לפי חוק שכר מינימום
מעסיק שעובדיו עובדים מחוץ לסביבת מקום העבודה ימסור את המודעה לידיהם, בנוסף על הצגתה במקום העבודה
במקרה של הפרת החובה ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק המפר הוראה זו צפוי לקנס


על-פי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, על מעסיק להציג במקום העבודה מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק זה.

מי זכאי?

  • כלל העובדים.
  • החובה להציג את המודעה חלה על כלל המעסיקים. עם זאת:
    • מי שמעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת במקום הצגתה במקום בולט לעין במקום העבודה.
    • מי שמעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה.

תהליך מימוש הזכות

אזהרה
גובה שכר המינימום לשעה בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות באפריל 2018
מהחלטת צוות ההיגוי לצורך הבהרת סעיפים בצו ההרחבה לעניין קיצור שעות העבודה במשק, עולה ששכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי (5,571.75 ₪) ב-182 במקום ב-186, ויעמוד על 30.61 ₪ לשעה.
עם זאת, לפי החוק, שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186, ולכן תשלום שכר לשעה שהוא פחות מ-29.95 ₪ ייחשב כעבירה פלילית והפרה מינהלית, שתיאכף על ידי משרד העבודה. .
כלומר, שכר המינימום לשעה הוא 30.61 ₪ לשעה, ועל המעסיקים לשלם שכר זה. עם זאת, עד לשינוי חוק שכר המינימום או פסיקת בית הדין לעבודה, לא יינקטו צעדים פליליים/מנהליים נגד מעסיקים שישלמו 29.95 ₪ לשעה.
למידע נוסף ראו שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.

חשוב לדעת

  • מעסיק שמפר את החובה בעניין המודעה צפוי לקנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים