דיירים המתגוררים בבית דיור מוגן זכאים כי יישמרו כבודם ופרטיותם, ותישמר סודיות המידע הנוגע להם
במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, אנשי הצוות בבית הדיור המוגן יהיו רשאים להיכנס לדירתו של דייר
בבית דיור מוגן ייקבעו כללי התנהגות סבירים לדיירים ולמבקרים

דיירים בבתי דיור מוגן זכאים לשמירה על כבודם ופרטיותם.

מי זכאי?

שמירה על פרטיות הדיירים

 • בית הדיור המוגן ידאג לשמירה על כבודו ופרטיותו של כל אחד מדייריו, תוך התחשבות ברצונו של הדייר.
 • עם זאת, אדם מטעם בית הדיור המוגן יהיה רשאי להיכנס לדירתו של דייר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הדייר נתן לכך את הסכמתו.
  • הכניסה לדירה נדרשת כדי לספק לדייר שירות, או לצורך טיפול ואחזקה בדירה או בדירות הסמוכות לה, או במערכות של בית הדיור המוגן. במקרים אלה הכניסה תיעשה, ככל האפשר, בתיאום מראש עם הדייר.
  • הכניסה נדרשת בשל חשש לשלומו של הדייר או חשש לרווחת דיירים אחרים בבית הדיור המוגן.

שמירת סודיות

 • צוות בית הדיור המוגן וכל אדם שתוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו הגיע אליו מידע לגבי דיירים בבית (במסמך, תצלום, הקלטה או במאגר מידע אלקטרוני), מחויב לשמור את המידע בסוד.
 • אין לגלות את המידע לאדם אחר או לעשות בו שימוש, אלא לפי הוראות שנקבעו בחקיקה או בצו של בית משפט.

כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן

 • בית הדיור המוגן יקבע כללי התנהגות סבירים שיחולו על הדיירים ועל מי שמבקר אותם או מטפל בהם בבית הדיור המוגן.
 • הכללים יפורטו במסמך הגילוי ובהסכם ההתקשרות עם הדיירים.
 • בית הדיור המוגן רשאי לערוך שינויים בכללי ההתנהגות לאחר שהתייעץ עם ועד הדיירים (אם מונה ועד), ובתנאי שיודיע על כך לדיירים לפחות 30 ימים מראש.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

חשוב לדעת

 • דייר בבית דיור מוגן רשאי לנהל את אורח חייו בדירתו בדרך הנראית לו, כל עוד הוא לא מפריע לזולת ואין הפרה של כללי ההתנהגות שנקבעו בבית הדיור המוגן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים