ככלל, כל אזרח ישראלי זכאי להיבחר לכנסת, אם הוא בן 21 ומעלה ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו
החוק מפרט כללים לגבי מי שאינם זכאים להיבחר או להגיש את מועמדותם בבחירות לכנסת
עובדי מדינה בכירים וקצינים בכירים בצה"ל חייבים להתפטר מתפקידם לצורך התמודדות על כהונה כחברי כנסת
עובדי מדינה לא בכירים רשאים לצאת לחופשה ללא תשלום לצורך התמודדות בבחירות, וכך לשמור על מקום עבודתם למקרה שלא ייבחרו
למידע נוסף ראו סע' 6 לחוק יסוד: הכנסת


זכאות להיבחר

מי זכאי להיבחר?

 • כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן 21 ומעלה.

מי אינו זכאי להיבחר?

 • מי שבית משפט שלל ממנו את הזכות על פי חוק.
 • מי שנידון למאסר בפועל, למעט במקרים שבהם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי בנסיבות העניין, העבירה שעליה נידון אינה נושאת קלון, ובית המשפט לא קבע אחרת:
  • מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים (כולל כל תקופות המאסר שריצה בפועל ברצף אחד, גם אם הוטלו בגזרי דין שונים), וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל.
  • מועמד לכנסת שנידון למאסר כאמור לעיל ופסק הדין נעשה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר כנסת, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו, או מחברותו בכנסת, לפי העניין.
  • סעיף 56ב. לחוק הבחירות לכנסת מפרט את ההוראות הנוגעות להחלטת יושב ראש הוועדה המרכזית בנושא עבירה שיש עמה קלון.

תנאים והגבלות על הגשת מועמדות

תפקידים שלא ניתן לכהן בהם בעת הגשת מועמדות

 • מי שמכהן באחד מהתפקידים הבאים, לא יוכל להיות מועמד לכנסת, אלא אם חדל לכהן בתפקיד לפני מועד הגשת רשימת המועמדים לכנסת, או במועד מוקדם יותר שנקבע בחוק:
  • נשיא המדינה
  • שני הרבנים הראשיים
  • שופט
  • דיין של בית דין דתי
  • מבקר המדינה
  • הרמטכ"ל
  • רבנים וכהני דתות אחרות המכהנים בשכר
  • נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד
  • קציני צבא (בכל דרגה שהיא) המשרתים שירות קבע בצה"ל
  • שוטרים במשטרת ישראל וסוהרים בשירות בתי הסוהר
  • עובדי מדינה בכירים:
   • עובד מדינה (כולל עובד תאגיד שהוקם בחוק), אם דרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג.
   • עובד מדינה שדרגתו נמוכה מארבע הדרגות העליונות בכל דירוג, לא יהיה מועמד אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה העליונה הרביעית באותו דירוג.

"תקופת צינון" לבעלי תפקידים

 • מי שנושא באחד מהתפקידים הבאים, נדרש לעבור "תקופת צינון" לפני הגשת מועמדותו לכנסת:
  • ראש שב"כ, ראש המוסד, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר- רשאים להיות מועמדים לכנסת, אם ישתחררו מהשירות 3 שנים לפני יום הבחירות.
   • אם יתקיימו בחירות נוספות לאחר הבחירות האמורות, הם יהיו רשאים להיות מועמדים לכנסת גם אם טרם חלפו 3 שנים מיום שחרורם מהשירות.
  • שאר עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים- רשאים להיות מועמדים לכנסת, אם ישתחררו מהשירות 100 ימים לפני יום הבחירות.
   • אם מדובר בבחירות מוקדמות ("פריימריז"), שהתאריך שבו יערכו נקבע פחות מ-110 ימים לפני מועד עריכתן, יוכלו עובדים אלה להגיש מועמדות בתנאי שישתחררו מהשירות תוך 10 ימים מהיום בו הוחלט על מועד הבחירות אפילו אם ביום זה נותרו פחות מ-100 ימים עד ליום הבחירות.

חבר כנסת שפרש מסיעתו או הצביע בהצבעת אי-אמון בניגוד לעמדת סיעתו

 • חבר כנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו סמוך לפרישתו, לא ייכלל בבחירות לכנסת הבאה ברשימת מועמדים שהגישה מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת (אלא אם כן היתה התפלגות של הסיעה בתנאים שנקבעו בחוק).
 • הצבעה במליאת הכנסת בעניין הבעת אמון או אי-אמון בממשלה שלא בהתאם לעמדת הסיעה תיחשב כ"פרישה מהסיעה", אלא אם כן חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו - במישרין או בעקיפין, בהבטחה או בהתחייבות לעתיד, כולל הבטחת מקום ברשימת מועמדים לכנסת או מינוי חבר הכנסת עצמו או אדם אחר לתפקיד כלשהו.

מניעת השתתפות בבחירות ממועמד או רשימה שהגישו את מועמדותם

פסילת מועמד או רשימה בשל מעשיהם או מטרותיהם

 • ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאית למנוע מאדם או מרשימת מועמדים מלהשתתף בבחירות לכנסת, אם יש יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם (כולל בהתבטאויותיו), לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
  • שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
  • הסתה לגזענות
  • תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.
 • מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים, ייחשב כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח אחרת.
 • החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות, מחייבת קבלת אישור מבית המשפט העליון.
 • המועמד יידרש להעניק הצהרה בעניין.

אדם ששמו נכלל ביותר מרשימת מועמדים אחת

 • אדם יכול להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד. מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, הוועדה המרכזית תמחק את שמו מכל הרשימות.

הפסקת שירות צבאי או כהונה בשירות המדינה לאחר הגשת מועמדות

יציאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) ממקום העבודה לצורך כהונה כחבר כנסת

 • מועמד שנבחר לכנסת, יהיה רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום ממקום עבודתו (כלומר, יחסי עובד-מעביד ממשיכים להתקיים).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים