אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד רשאי לעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית, בתנאי שקיים איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק, והעובד לא הפר את חובת האמון ותום הלב כלפי מעסיקו
מעסיק רשאי לקבוע בהסכם העבודה הוראה לפיה העובד נדרש לקבל היתר לעיסוק נוסף ובמקרה זה על העובד לבקש את ההיתר, טרם תחילת עבודתו במקום הנוסף
האיסור על עבודה נוספת בלא היתר מגשים אינטרסים לגיטימיים של המעביד כגון מניעת מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו העיקרית של העובד לבין העבודה הנוספת וציפייה שהעובד יקדיש את מרב זמנו לעבודתו העיקרית
החלטה או הוראה של המעסיק האוסרת על עובד לעבוד אצל מעסיק נוסף תהיה תקפה רק אם התקבלה בתום לב, תוך עריכת איזון ראוי בין חופש העיסוק של העובד והאינטרסים של המעסיק, אחרת בית הדין עשוי לבטלה


מעסיק רשאי לקבוע בהסכם העבודה הוראה לפיה העובד נדרש לקבל היתר לעיסוק נוסף, אבל החלטה או הוראה האוסרת על עובד לעבוד אצל מעסיק נוסף תהיה תקפה רק אם התקבלה בתום לב, תוך עריכת איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק.

 • דרישה של מעביד לעובד לקבל היתר לעבודה נוספת מהווה אומנם פגיעה בחופשה העיסוק של העובד אך מדובר בפגיעה מידתית .
 • פסיקת בית הדין הארצי הכירה בכך שניתן להגביל את חופש העיסוק של עובד במסגרת יחסי עבודה בשל אינטרסים לגיטימיים של המעסיק.
 • האיסור על עבודה פרטית בלא היתר מגשים אינטרסים לגיטימיים של המעביד כגון מניעת מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית של העובד לבין העבודה הנוספת וציפייה שהעובד יקדיש את מירב זמנו לעבודתו העיקרית.
 • ההחלטה או הוראה של המעסיק האוסרת על עובד לעבוד בעבודה נוספת אצל מעסיק אחר תקפה רק בתנאי שהתקבלה בתום לב, תוך עריכת איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק. על המעסיק לשקול, בין היתר, אם יש ניגוד אינטרסים בין העבודה העיקרית לעבודה הנוספת, האם העבודה הנוספת הולמת את תפקידו של העובדבעבודה העיקרית ובאיזו מידה העבודה הנוספת תגרע מיכולתו של העובד למלא את תפקידו בעבודה העיקרית .
 • דוגמאות למקרים בהם ייטה בית הד לתת תוקף להוראה האוסרת על העובד לעבוד בעבודה נוספת אצל מעסיק אחר :
דוגמה
כשקיים ניגוד עניינים בין עבודתו העיקרית של העובד אצל המעסיק הנוכחי לבין העבודה הנוספת בה הוא מעוניין לעסוק, למשל: עבודה בעסק מתחרה או במקום עבודה שיש לו אינטרסים מנוגדים לאלו של המעסיק הראשון.
דוגמה
כששעות העבודה של העבודה הנוספת באות על חשבון שעות העבודה של העובד בעבודה העיקרית
דוגמה
כשהעבודה הנוספת בה העובד מבקש לעבוד, אינה הולמת את תפקידו של העובד במקום העבודה העיקרי
דוגמה
כשהעובד קיבל תמורה מיוחדת מהמעסיק (למשל: תוספת שכר, שיפור תנאי העבודה וכיו"ב) עבור התחייבות מצדו שלא לעבוד במקביל אצל מעסיק אחר
,
דוגמה
בית הדין לעבודה פסק שמעסיק אשר העסיק עובד בהיקף משרה מצומצם ולמרות זאת סרב לאפשר לעובד לעבוד אצל מעסיק נוסף, נהג בחוסר תום לב. במקרה כזה רשאי העובד לעבוד עבודה נוספת אצל מעסיק אחר וזאת למרות הסעיף בחוזה שבו התחייב להימנע מכך.

מי זכאי?

 • כלל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד רשאי לעבוד בעבודה נוספת בתנאי שקיים איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק, והעובד לא הפר את חובת האמון ותום הלב שיש לו כלפי מעסיקו (כגון: שהעבודה הנוספת אינה כרוכה בניגוד עניינים או בפגיעה בסוד מסחרי או בפגיעה בשעות העבודה של מקום העבודה העיקרי ).
 • יחד עם זאת, אם על פי הסכם העבודה העובד נדרש לקבל היתר עבודה נוספת, עליו לבקש את ההיתר טרם תחילת עבודתו אצל המעסיק הנוסף .
 • סעיף בחוזה עבודה אשר מגביל שלא כדין את זכותו של העובד לעבוד במקביל אצל מעסיק אחר, אינו ניתן לאכיפה, וזכותו של העובד שלא לקיים את אותו סעיף.
 • אם המעסיק פונה לבית הדין לעבודה על מנת לאכוף את הסעיף ולמנוע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר או לתובע מהעובד פיצויים בשל הפרת התחייבותו, אזי העובד יצטרך לשכנע את בית הדין שהסעיף אינו חוקי, ומהווה פגיעה באיזון הראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים