מעסיק שמימן הכשרה מקצועית מיוחדת לעובד, רשאי במקרים מסוימים לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית
אם העובד מפר את התחייבותו ועוזב את העבודה לפני תום התקופה שאליה התחייב, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד להשיב את עלות ההכשרה
בית הדין לעבודה עשוי לבטל סעיף בחוזה העבודה שבו עובד התחייב לעבוד אצל המעסיק פרק זמן מינימלי עקב הכשרה מיוחדת, או להשיב למעסיק את עלות ההכשרה אם יפר את התחייבותו, אם לדעת בית הדין סעיף זה מגביל את חופש העיסוק של העובד במידה בלתי סבירה


במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, מעסיק המממן הכשרה מקצועית מיוחדת לעובד רשאי לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית, ואף לדרוש ממנו את עלות ההכשרה, אם העובד מפר את התחייבותו ועוזב את העבודה לפני תום התקופה.

 • בית הדין לעבודה רשאי לבטל סעיף בחוזה העבודה שבו עובד התחייב לעבוד אצל המעסיק פרק זמן מינימלי עקב הכשרה מיוחדת או להשיב למעסיק את עלות ההכשרה אם יפר את התחייבותו, אם ישתכנע שההגבלה על חופש העיסוק של העובד היא בלתי סבירה.
 • בית הדין יבחן, בין היתר, את השיקולים הבאים:
  • הכשרה מיוחדת - בית הדין יבחן אם המעסיק אכן העניק לעובד הכשרה מיוחדת, כלומר אם המעסיק השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד, ובעקבות זאת התחייב העובד לעבוד אצלו למשך תקופה מסויימת.
  • סבירות תקופת ההתחייבות - בית הדין יבחן אם תקופת העבודה שאליה התחייב העובד עקב מתן הכשרה מיוחדת, היא תקופת זמן סבירה, בהתחשב בהשקעה של המעסיק ובאינטרסים של הצדדים.
  • עלות ההכשרה למעסיק - בית הדין יבחן כמה כסף השקיע המעסיק בהכשרת העובד, ומה מידת ההשתתפות של העובד בעלות ההכשרה.
  • תועלת ההכשרה לעובד - בית הדין יבחן אם ההכשרה מקנה לעובד מיומנויות שבהן יוכל להשתמש בעתיד.
  • היחס בין עלות ההכשרה למעסיק לבין סכום שאותו הוא דורש מהעובד- בית הדין יבחן אם יש יחס סביר בין עלויות ההכשרה שבהן נשא המעסיק לבין הסכום שדורש המעסיק מהעובד בשל הפרת התחייבותו לתקופת העסקה מינימלית.
  • היחס בין שכרו של העובד במהלך תקופת העבודה לבין סכום ההשבה הנדרש - בית הדין יבחן אם יש יחס סביר בין שכרו של העובד במהלך עבודתו אצל המעסיק לבין הסכום שדורש המעסיק מהעובד בשל הפרת התחייבות לתקופת העסקה מינימלית.
  • שכר ראוי לעובד במהלך התקופה שאליה הוא מחויב - בית הדין יבחן אם המעסיק נתן לעובד שכר ראוי במהלך תקופת עבודתו, שכן מעסיק הדורש מעובד התחייבות לתקופת עבודה מינימלית צריך לספק לעובד שכר ראוי. לקריאת פסק דין בסוגיה זו.
  • הדדיות בחובות - בית הדין יבחן אם קיימת הדדיות בין חובת העובד לתקופה עבודה מינימלית לבין התחייבות מקבילה של המעסיק להעסיק את העובד במשך תקופה מינימלית.
  • התאמה בין הסכום שדורש המעסיק מהעובד ואורך התקופה שבמהלכה הפר העובד את התחייבותו - אם העובד עבד יותר זמן (כלומר התקופה שבה לא עבד למרות שהתחייב לעבוד בה, היא קצרה יותר), יש לדרוש מהעובד להשיב סכום קטן יותר בגין ההכשרה שקיבל.
 • התפטרות עובד בדין מפוטר עשויה להוות נסיבה המצדיקה שלא לחייב את העובד בהשבת עלות ההכשרה, למרות התחייבותו של העובד לעשות כן אם יסיים את עבודתו לפני תום תקופת העבודה המינימאלית שנקבעה בחוזה. למידע נוסף לחצו על פסק הדין.

מי זכאי?

 • כל עובד.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, על העובד לקיים את הסעיף בחוזה עבודה, שבו התחייב לתקופת העסקה מינימלית. אם הוא מפר את התחייבותו, המעסיק רשאי לדרוש ממנו את השבת עלות ההכשרה.
 • למרות זאת, אם התנאי בחוזה העבודה המחייב את העובד לעבוד אצל המעסיק תקופה מינימלית בגין הכשרה אינו סביר בהתאם לשיקולים שפורטו לעיל, העובד רשאי שלא לקיים את התנאי.
 • אם המעסיק ניכה שלא כדין את עלות ההכשרה משכרו של העובד, ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין לעבודה.
 • במקרה שהמעסיק פונה לבית הדין לעבודה כדי לאכוף את הסעיף (למשל באמצעות בקשה לצו מניעה שימנע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר או בתביעה להשבת עלות ההכשרה), העובד יצטרך לשכנע את בית הדין שהסעיף אינו חוקי או שההגבלה על חופש העיסוק שלו אינה מידתית וסבירה.
 • במקרים אלה רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

הרחבות

עובדי קבלן כוח אדם
 • ככלל אסור לגבות תשלום עבור הכשרה או השתלמות.
 • עם זאת כאשר העובד מועסק במגזר הציבורי מותר לחברת כוח האדם לגבות תשלום עבור ההכשרה, וזאת רק אם מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות.
 • במגזר הפרטי אסור לחברת כוח-האדם לדרוש תשלום עבור הכשרה או השתלמות שהעניקה לו על חשבונה, אולם היא רשאית לדרוש ממנו לעבוד במשך תקופה סבירה.
 • למידע נוסף ראו איסור גביית תשלום מעובדי קבלן עבור הכשרה או השתלמות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים