אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חייל מילואים שנפגע תוך כדי ועקב שירות מילואים ונקבעה לו נכות תפקודית העולה על 19% עשוי להיות זכאי לקצבת נכות תפקודיתחייל מילואים שהוכר על ידי אגף השיקום כבעל נכות רפואית העולה על 19% (כלומר, 20% ומעלה), ובהמשך הוכר כבעל נכות תפקודית העולה על 19% (כלומר, 20% ומעלה), יהיה זכאי לקבל קצבת נכות תפקודית בגין נכותו ובהתייחס לפגיעה ביכולת השתכרותו.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שנפגע תוך כדי ועקב שירות מילואים, העונה על כל התנאים הבאים:
 1. הוכר על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון כנכה צה"ל.
 2. ועדה רפואית לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) - "חוק השיקום" - קבעה לו נכות רפואית בדרגה העולה על 19% (למעט במקרים שאושרו עלי ידי ועדת חריגים).
 3. ועדה רפואית לפי חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם - "חוק הקצבאות" - קבעה לו דרגת נכות תפקודית העולה על 19%.
 4. הוא אינו זכאי לתשלומים מקופת גמל, או שהתשלומים להם הוא זכאי נמוכים מהתשלומים המגיעים לו לפי החוק.

מי לא זכאי?

 • חייל מילואים שהוכר כנכה צה"ל לפנים משורת הדין.
 • במקרה שהוועדה הרפואית החליטה, בהתאם לשיפור במצבו של החייל, להקטין את דרגת הנכות ל-19% ומטה, תופסק הזכאות לקצבה.

נכות תפקודית מול נכות רפואית

 • דרגת הנכות הרפואית מבטאת את חומרת הפגיעה מבחינה גופנית בלבד.
 • דרגת הנכות התפקודית מבטאת את הפגיעה ביכולת ההשתכרות שנגרמה עקב הנכות הגופנית/רפואית.
 • גובה הנכות התפקודית נקבע בהתאם לשקלול נתונים שונים, כגון: סוג הנכות וחומרתה, דרגת הנכות הרפואית שנקבעה, עיסוקו של חייל המילואים באזרחות, גילו של חייל המילואים וכד'.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שנפגע, מופנה החייל על ידי אגף השיקום לוועדה שתקבע את דרגת נכותו הרפואית, בהתאם לסוג ולחומרת הפגיעה.
 • אם הוכרה לחייל נכות רפואית של 20% ומעלה, מדור מילואים במחלקת הפרט ייצור עימו קשר וישלח לו טפסים למילוי והסבר על המשך התהליך.
 • לאחר הצגת המסמכים הנדרשים בפני מדור המילואים, החייל יוזמן לוועדה רפואית לבחינת אחוזי נכות תפקודית.
 • ועדה זו קובעת את מידת ההשפעה של הנכות הרפואית (שנקבעה על ידי אגף השיקום) על יכולתו של החייל להשתכר, תוך שקלול מידע לגבי עיסוקו האזרחי במועד הפגיעה, מקצועו, השכלתו, גילו וכיו"ב. בהתאם לכלל הנתונים, תיקבע דרגת הנכות התפקודית.
 • בוועדה התפקודית יהיה נוכח נציג של צה"ל, שיסייע לחייל וידריך אותו.
 • מי שנקבעו לו על ידי הוועדה למעלה מ-19% נכות תפקודית (ושאר תנאי הזכאות מתקיימים לגביו), יהיה זכאי לקבלת הקצבה.
 • ניתן לפנות בבירורים למדור מילואים באגף משאבי אנוש (מחלקת פרט):
  • בטלפון: 03-5690293 /5/6.
  • בכתב: הקריה, תל אביב, ד"צ 02919, מחלקת פרט-ענף תכנון שכר וגמלאות - רמ"ד מילואים.

ועדת חריגים

 • ישנם מקרים חריגים שבהם דרגת הנכות הרפואית שנקבעה לחיילי מילואים על ידי אגף השיקום אינה עולה על 19%, אולם מטעמים הקשורים באבדן כושר ההשתכרות, ועדת חריגים מוצאת הצדקה להפנותם לוועדה הרפואית לבחינת אחוזי נכות תפקודית. במקרים אלו ייחשב כאילו נקבעה להם דרגת נכות רפואית בגובה 20% על פי חוק השיקום.
דוגמה
אדם שהשתכר כפסנתרן, איבד אצבע במהלך שירות מילואים ונקבעה לו דרגת נכות הנמוכה מ-19%. עקב הפגיעה ביכולת ההשתכרות שלו, אישרה ועדת החריגים את הפנייתו לוועדה לבחינת אחוזי נכות תפקודית.

גובה הקצבה

 • המשכורת הקובעת לצורך קביעת גובה הקצבה הינה הסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות הבאות:
 • חישוב הקצבה יהיה באחוזים מהמשכורת הקובעת בהתאם לנוסחה הבאה: 20% מהמשכורת הקובעת + 3 פרומיל (0.3%) מהמשכורת הקובעת לכל אחוז נכות תפקודית שנקבע לחייל המילואים.
 • בהתאם למפורט בחוק הקצבאות ובחוק שירות הקבע, יבוצעו מהקצבה קיזוזים שונים, וביניהם:
  • קיזוז כספים המגיעים מקופות גמל.
  • קיזוז של 75% מתגמולי אגף השיקום, אלא אם כן דרגת הנכות הרפואית היא 35% ומעלה.
  • גמלאות אחרות והכנסות מקופה ציבורית, לפי הכללים המפורטים בחוק שירות הקבע.
דוגמה
לחייל מילואים שנפצע במהלך השירות נקבעה נכות תפקודית של 40%. בזמן הפציעה, הגיע לחייל תגמול מילואים בגובה 10,000 ₪ (המשכורת הקובעת).

קצבת הנכות תחושב כך: ‎ 3,200 = ( 40 × 0.003 + 0.2 ) × 10,000

הקצבה שיקבל בגין נכות תפקודית תהיה בגובה 3,200 ₪, פחות הקיזוזים השונים.
 • ככלל, אחוז הקצבה הכולל לא יעלה על 50% מהמשכורת הקובעת. במקרים חריגים שבהם ההשתכרות בפועל של חייל המילואים נמוכה באופן משמעותי מהמשכורת הקובעת, רשאי הממונה על הקצבאות (לאחר שנועץ בוועדה רפואית) להגדיל את אחוז הקצבה עד 70% מהמשכורת הקובעת, לתקופה של עד שנה בכל פעם.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים