מי שמעסיק עובד שאינו תושב ישראל חייב לדווח על העסקתו ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי (שחלקם ינוכה משכר העובד), כפי שמפורט בהמשך
למידע לגבי תשלום עבור תושב חוץ המועסק במשק בית, ראו דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שמעסיק עובד שאינו תושב ישראל נחשב כמעסיק תושב חוץ, וחייב לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי.

 • חלק מדי הביטוח ינוכה משכרו של העובד.
 • מי שמעסיק עובד פלסטיני בישראל, ידווח עליו לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין והגירה.
 • מי שמעסיק עובד פלסטיני במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון ידווח למוסד לביטוח לאומי בהתאם לכללים המפורטים להלן, כמעסיק של עובד שהוא תושב חוץ.
שימו לב
המידע בדף זה זה מתייחס לדיווח ותשלום עבור עובד תושב חוץ שאינו מועסק במשק בית. למידע לגבי תושב חוץ המועסק במשק בית, ראו דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח

תושב חוץ המועסק בישראל

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.63% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.59%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.04%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד הוא בשיעור של 3.52%, לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.65%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.87%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.59% 0.04% 0.63%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.65% 0.87% 3.52%

תושב הרשות הפלסטינית או יו"ש המועסק ביישובים או באתרים צבאיים באזור

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.59% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.56%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.03%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור של 3.10% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.49%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.61%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.56% 0.03% 0.59%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.49% 0.61% 3.10%

שלבי ההליך

רישום

 • רישום עובד תושב חוץ במוסד לביטוח לאומי ייעשה באופן הבא:
  • מעסיק חדש שטרם פתח תיק ניכויים בביטוח לאומי: מי שהתחיל להעסיק לראשונה עובד או עובדים בעסק והם תושבי חוץ, חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה בתוך שבועיים מיום התחלת ההעסקה ולציין שהוא מעסיק תושב חוץ (אם העובד הוא תושב הרשות הפלסטינית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב"אזור", על המעסיק לציין זאת).
  • המוסד לביטוח לאומי יקבל באופן אוטומטי את המידע אודות פתיחת התיק ואת מספרו ממס הכנסה, ויפתח תיק למעסיק החדש גם בביטוח הלאומי.
  • מעסיק בעל תיק ניכויים בביטוח לאומי - מי שכבר מעסיק עובד או עובדים שהם תושבי ישראל (ומדווח בעבורם בתיק הניכויים שנפתח לו במוסד לביטוח לאומי) והחל להעסיק לראשונה עובדים תושבי חוץ, חייב להודיע בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיק הניכויים של העסק על התחלת העסקת העובד תושב החוץ (אם העובד הוא תושב הרשות הפלסטינית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב"אזור", על המעסיק לציין זאת).
 • כאשר המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס המכיל טופסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.

מועד התשלום

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.

דרכי התשלום

דיווח על הפסקה בהעסקה

 • עבור חודשים שבהם לא התבצעה העסקת עובדים תושבי חוץ, יש לרשום בטופס הדין וחשבון קוד דיווח 5 = אי העסקה.
 • מעסיק שהפסיק להעסיק עובדים תושבי חוץ, ירשום בטופס הדין וחשבון קוד דיווח 9 = הפסקת ההעסקה, או יודיע בכתב על הפסקת ההעסקה לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיק הניכויים של העסק.

חשוב לדעת

 • המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעבור עובד תושב חוץ ל-3 ענפי ביטוח: ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד וביטוח אמהות.
 • תושבי חוץ אינם מבוטחים, על פי חוק, בביטוח בריאות ממלכתי. מעסיק של עובד זר מחוייב לרכוש לעובד, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי.
 • עובד תושב חוץ שיגיש בקשה לביטוח הלאומי לקבלת קצבה, בקשתו תיבדק ותאושר בהתאם לכללים.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים