הקדמה:

מעסיק של עובד זר מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח
פוליסת הביטוח לעובדים זרים תקפה לשנה בלבד, ויש לחדש את פוליסת הביטוח לשנה נוספת 3 חודשים לפני מועד סיומה
מעסיק שלא ירכוש לעובד זר המועסק על ידו את סל שירותי הביטוח הקבוע בחוק, עובר עבירה פלילית, וצפוי לקנסות כבדים ולעונשי מאסר על פי החוק
למידע נוסף ראו תנאי העבודה של עובדים זרים באתר זרוע העבודה


עובדים זרים זכאים לביטוח בריאות בסיסי מטעם מעסיקם, בין אם הם מועסקים בארץ בצורה חוקית ובין אם לאו.

 • עובדים זרים אינם תושבי המדינה, ועל כן הם אינם זכאים לזכויות ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יחד עם זאת, על המעסיק חלה חובה לרכוש לעובד ביטוח בריאות פרטי על חשבונו.
 • הביטוח צריך לעמוד בתנאי צו העובדים הזרים. למידע נוסף ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • ילדי עובדים זרים: במסגרת הסדר של המדינה עם קופת חולים מאוחדת, עובדים זרים יכולים לרשום את ילדיהם לתכנית ביטוח רפואי.

הטיפולים הרפואיים שמכוסים בפוליסת ביטוח הבריאות

 • פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסי של עובדים זרים, כוללת את הכיסויים הרפואיים הבאים: ניתוחים, רפואה ראשונית (רופא משפחה), קבלת מרשמי תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים וחדר מיון, בדיקות אבחוניות, שירותי המוקד הרפואי הטלפוני, אבחון, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הליכון, צילום ריאות, כסא גלגלים, בדיקות הדמיה, בדיקות מנטו, ניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, CT, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), פינוי באמבולנס, בריאות האישה, ביטוח נכות, העברת גופה במקרי מוות, ביטוח למקרה מוות, ועוד (בהתאם לסעיפים המצוינים בפוליסה).
 • אין חובה לכלול בפוליסה טיפולים בתחומים הבאים: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, מצב מחלתי קיים, שירותי סיעוד אשפוז או טיפול באין אונות, טיפולי פוריות ובעיות בתפקוד המיני.
 • לפירוט תנאי הפוליסה ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • הפוליסה אינה מכסה:
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת דרכים - נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום עבור שירותים רפואיים בעקבות התאונה (ראו פרטים נוספים).
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת עבודה -
   • במקרה של תאונת עבודה, מימון הטיפולים ייעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי לפרטים נוספים ראו ביטוח לאומי לעובדים זרים.
   • למרות זאת, אם בתוך 3 חודשים לא נקבע על-ידי הביטוח הלאומי שהפגיעה היא פגיעת עבודה, יחול הביטוח הרפואי על שירותי הרפואה שהוענקו לעובד, וזאת גם אם השירותים לא ניתנו על ידי ספק שירותים מטעם המבטח.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להקפיד לבחור מבטח רפואי שהוא בעל רישיון בתוקף להענקת ביטוח בריאות לעובדים זרים, מונפק על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
 • כדי להנפיק את פוליסת הבריאות עבור העובד הזר, על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות (הכתוב בשפת העובד הזר) המכיל שאלון רפואי.
 • עם שליחת טופסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד הזר.
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בשונה מפוליסת ביטוח סיעודי, ביטוח חיים או ביטוח מנהלים, בפוליסה הנרכשת עבור עובד זר אין דרישה לתקופת הכשרה, והכיסוי הביטוחי תקף כבר עם העברת התשלום לפוליסה והנפקתה.
 • פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים הזרים תקפה לתקופה של שנה בלבד, ולפיכך יש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.
 • עלות הביטוח הרפואי היא כ- 6-7 ש"ח ליום (תלוי בפוליסה הנרכשת).

ניכוי חלק מעלות הביטוח משכר העובד

 • בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
  • עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק (או שהתחייב להוציא) על הביטוח הרפואי. נכון לינואר 2021, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 124.72 ש"ח בחודש (בשנת 2020 עמד הניכוי המקסימלי על 125.47 ש"ח בחודש).
  • עבור עובד זר בסיעוד ניתן לנכות עד מחצית מהסכום. נכון לינואר 2021, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 143.11 ש"ח בחודש (בשנת 2020 עמד הניכוי המקסימלי על 143.97 ש"ח בחודש).
 • למידע נוסף ראו ניכויים מותרים משכר עובד זר.

חברות בקופת חולים

 • לחברות הביטוח הפרטיות המציעות ביטוח למהגרי עבודה יש הסכם עם קופת חולים כללית, המספקת להן את השירותים הרפואיים.
 • מהרגע שהעובד מבוטח, הוא אמור לקבל כרטיס של קופת החולים, שבאמצעותו יקבל את השירות הרפואי.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא יבטח את עובדיו בביטוח בריאות העומד בדרישות הצו למתן שירותים רפואיים לעובדים זרים, יהיה צפוי לקנסות ולעונשים בגין עבירה פלילית, לרבות תקופת מאסר של חצי שנה או קנס.
 • עובד זר ללא ביטוח בריאות לא יהיה מכוסה עבור ביקורים רפואיים ואשפוזים, שעלותם גבוהה ביותר.
 • כל אדם הזקוק לטיפול רפואי במצב חירום רפואי יקבלו בבתי החולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לו כיסוי ביטוחי הוא יחויב עבור הטיפול.

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע לעובדים זרים

סיוע למעסיקי עובדים זרים


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות