הקדמה:

עובד זר שנדרש על ידי חברת הביטוח לעבור בדיקה רפואית מטעמה, זכאי להישלח לבדיקה נוספת אצל רופא מומחה לפי בחירתו לצורך קבלת חוות דעת רפואית נגדית
חברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה ובעלות חוות הדעת הנגדית
חברת הביטוח מחויבת לשלוח לעובד הזר הודעה על זכותו לקבל חוות דעת נגדית
אם חוות הדעת הנגדית סתרה את חוות הדעת מטעם חברת הביטוח, ימונה רופא מוסכם על הצדדים שיכריע במחלוקת


עובד זר, אשר חברת הביטוח בה הוא מבוטח דרשה ממנו לעבור בדיקה רפואית, וקיבל חוות דעת רפואית של רופא מטעם חברת הביטוח, זכאי להישלח לבדיקה נוספת לצורך קבלת חוות דעת נגדית רופא מומחה לפי בחירתו.

 • חברת הביטוח מחויבת לשלוח למבוטח הודעה בכתב המיידעת אותו על זכותו, וכן מחויבת לשאת בעלות חוות הדעת הנגדית.

מי זכאי?

 • עובד זר אשר חברת הביטוח בה הוא מבוטח דרשה ממנו לעבור בדיקה רפואית, וקיבל חוות דעת של רופא מטעם חברת הביטוח בנוגע לאחד מאלה:
  • בעיה הנובעת ממצב רפואי קודם.
  • אי כשירות לעבודה.
  • ייצוב מצבו הרפואי של המבוטח.

תהליך מימוש הזכות

 • חברת הביטוח תשלח לעובד הודעה על זכותו לקבלת חוות דעת רפואית נגדית.
 • ההודעה תכלול את חוות הדעת הרפואית שניתנה מטעם חברת הביטוח.
 • בהודעה יצוין שחוות הדעת הנגדית תוגש לחברת הביטוח בתוך 21 ימים מהיום שהמבוטח קיבל את חוות הדעת הרפואית מטעם חברת הביטוח.
 • בהודעה יצוין כי עלות חוות הדעת הנגדית תהיה על חשבון חברת הביטוח.
 • ההודעה תימסר באנגלית ובעברית.
 • ההודעה תכלול הפניה לשני ארגונים לפחות לצורך סיוע למבוטח במימוש הזכאות לבדיקה הרפואית, העומדים בתנאים הבאים:
  1. לחברת הביטוח אין עמם קשרים עסקיים המעמידים אותם בניגוד עניינים.
  2. לפחות אחד מהארגונים הוא ארגון שעיסוקו המרכזי הוא סיוע לעובדים זרים.
 • המבוטח יפנה, בעצמו או באמצעות אחד מהארגונים הנזכרים בהודעה, לרופא מומחה לפי בחירתו לצורך קבלת חוות הדעת הנגדית, ויעדכן את חברת הביטוח על הרופא שבחר.
 • חברת הביטוח תישא בעלות שכר הרופא המומחה שבחר המבוטח, וזאת עד לתקרת הסכום שיקבע על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות והממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר. יש לפנות לחברת הביטוח כדי לקבל את פרטי תקרת הסכום העדכנית.

הכרעה במצב של חוות דעת סותרות

 • במקרה שחוות הדעת הנגדית סתרה את חוות הדעת מטעם חברת הביטוח, ימנו המבוטח וחברת הביטוח רופא מוסכם על שניהם לצורך הכרעה במחלוקת.
 • שכרו של הרופא ישולם על ידי חברת הביטוח.
 • במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמה על רופא מוסכם, ימונה רופא בידי ההסתדרות הרפואית בישראל לצורך הכרעה במחלוקת, ושכרו ישולם על ידי חברת הביטוח.

הפרת החובה של חברת הביטוח

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים