אישור חופשה ראשונה של אסיר ביטחוני היא בסמכות נציב שב"ס
נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר ביטחוני גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הרגילים הדרושים להמלצה לחופשה


אסיר ביטחוני רשאי להגיש בקשה לחופשה מהמאסר.

 • ככלל על אסיר ביטחוני לעמוד בתנאים הנדרשים מכל אסיר המבקש חופשה, אולם נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר ביטחוני גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הרגילים הדרושים להמלצה לחופשה. למידע על התנאים הנדרשים מאסירים המבקשים חופשה ראו חופשה לאסיר.

מי זכאי?

 • אסיר שמסווג כאסיר ביטחוני ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. האסיר לא היה חבר בארגון עוין ולא סייע לארגון עוין לפני ביצוע העבירה או שהאסיר היה חבר בארגון עוין או סייע לארגון עוין לפני ביצוע העבירה ושב"כ או גורם ביטחוני מוסמך אחר שוכנע שחל באסיר שינוי בולט וממשי וכי הוא ניתק כל מגע עם ארגון עוין או עם חברי הארגון והוא לא מקבל כל טובת הנאה מהארגון.
  2. שב״כ או גורם ביטחוני מוסמך אחר נתן חוות דעת ולפיה לא נשקפת סכנה לפגיעה בביטחון המדינה כתוצאה מכליאתו של האסיר בנפרד מאסירים ביטחוניים או מאי הטלת מגבלות מיוחדות עליו.
  3. היציאה לחופשה היא לצורך אחד האירועים או מהטעמים שנקבעו ליציאה ל״חופשה מיוחדת״. למידע נוסף ראו כאן.
שימו לב
פקודת נציבות שב״ס מס׳ 04.05.00 עוסקת בתהליך הגדרת אסיר ביטחוני.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

 • יש להגיש בקשה לנציב שב"ס ולצרף את הפרטים הבאים:
 1. פרטי מאסר, כולל תאריך סיום רבע/מחצית מתקופת המאסר ויתרת המאסר שנותרה לריצוי.
 2. המלצת מפקד המחוז בצירוף חוות הדעת המקצועיות המפורטות כאן.
 3. חוות דעת אמ"ן/קמב"ס והודעת אמ"ן/קמב"ס כי האסיר יוכלל ברשימת ביקורת הגבולות. חוות דעת זו תתייחס גם לתנאים שייקבעו לצורך הבטחת חזרתו של האסיר לבית הסוהר בתום החופשה ואישור משטרת ישראל לעניין דרכי הפיקוח על מילוי תנאים אלה.
 4. חוות דעת שב"כ.
 5. עמדת היועץ המשפטי של שב"ס.

ראיון לפני יציאה לחופשה

 • לפני יציאת האסיר לחופשה הוא יוזמן לראיון, שבמהלכו ימסור את הכתובת ואת מספר הטלפון במקום שבו ישהה במהלך החופשה.
 • במהלך הראיון יובהר לו שאסור לו לעזוב את הארץ או להתראיין לתקשורת.

קבלת תעודת זהות ואישור חופשה

 • לפני יציאתו מבית הסוהר האסיר יקבל את תעודת הזהות שהפקיד עם כניסתו לבית הסוהר או אישור על שהייה בבית הסוהר ואישור חופשה.

תנאי החופשה, אורך החופשות ותדירותן

 • למידע על תנאי החופשה, אורך החופשה ותדירות החופשות ראו חופשה לאסיר.

חשוב לדעת

 • במקרה שנתן הנציב אישור לחופשה ראשונה לאסיר ביטחוני, לא יידרש אישור נוסף לחופשות הבאות, ואישורן יהיה בסמכות מפקד המחוז.
 • במקרה שהתקבל מידע שלילי נוסף הנוגע לאסיר ביטחוני שחופשותיו אושרו, מתן חופשה נוספת לאסיר יהיה רק באישור נציב שב"ס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.