הקדמה:

חופשת תמריץ ניתנת לאסיר שמתפקד היטב בפעילות חינוכית וטיפולית ובעבודה מטעם שירות בתי הסוהר
חופשת תמריץ מתבטאת בתוספת של 24 שעות לחופשה הרגילה, בתנאי שאורך כל החופשה (כולל התמריץ) לא יעלה על 96 שעות
לא ניתן לצבור חופשות תמריץ אך ניתן לדחות את ניצולה של חופשת תמריץ לחופשה הרגילה הבאה באישור מפקד בית הסוהרמפקד בית הסוהר רשאי לאשר לאסירים חופשות תמריץ כדי לעודד אותם לקחת חלק בפעילות חינוכית וטיפולית ובעבודה במקומות תעסוקה יצרניים מטעם שירות בתי הסוהר.

 • חופשת תמריץ אינה חופשה נפרדת, אלא מתבטאת בתוספת של 24 שעות לחופשה שלה כבר זכאי האסיר, ובתנאי שאורך כל החופשה (כולל התמריץ) לא יעלה על 96 שעות.

מי זכאי?

 • אסירים המשתייכים לאחת הקבוצות הבאות עשויים להיות זכאים לחופשת תמריץ:
 • אסירים עובדי מטבח סגל ומטבח אסירים.
 • אסירים עובדי בניין במתקני שב"ס.
 • אסירים עובדי ייצור במפעיל שב"ס.
 • אסירים עובדי תחזוקה וסדנא ביחידות שב"ס.
 • אסירים עובדי שירותים בשב"ס.
 • אסירים הלומדים במרכזי חינוך, מדרשות תורניות, קורסי הכשרה מקצועית.
 • אסירים תומכים.
 • אסירים העוסקים בהדרכה במסגרת תכניות טיפוליות לגמילה מסמים על-פי הסמכה מיחידת טיפול באסירים נפגע סמים.
 • אסירים העוסקים בהדרכה במסגרת תכניות חינוך והכשרה מקצועית על-פי הסמכה ממחלקת חינוך טיפול ושיקום.
 • אסירים המשתתפים בתכנית גמילה ממוסדות לאחר 3 חודשים.

תנאי הזכאות לחופשת תמריץ

 • כדי להיות זכאים לחופשת תמריץ, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
 1. נוכחות מלאה בעבודה או עיסוק במסגרת התכניות השונות (המפורטות בפסקת "מי זכאי?") של לא פחות מ-55 ימי עבודה או עיסוק במשך שלושה חודשי עבודה.
  • במקרים חריגים רשאי מפקד בית הסוהר לאשר חופשת תמריץ גם לאחר 50 ימי נוכחות בשלושה חודשים אם יש לכך הצדקה.
 2. התנהגות טובה, עבודה טובה ותפקוד כללי טוב.
 3. ביצוע עבודה בטיב ובאיכות לשביעות רצון המדריך המקצועי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לחופשת תמריץ יחד עם הבקשה לחופשה הרגילה.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה ראו חופשה לאסיר.

חשוב לדעת

 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר חופשת תמריץ אחת בכל שלושה חודשים.
 • לא ניתן לצבור חופשות תמריץ, כלומר לא ניתן לחבר יחד כמה חופשות תמריץ.
 • ניתן לדחות ניצול של חופשת תמריץ לחופשה הבאה וזאת באישור מפקד בית הסוהר.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.