הקדמה:

לסטודנט שמורה הזכות להתארגן ולהפגין בשטח מוסד הלימוד - בכל נושא, כולל נושאים הנוגעים לסטודנט וזכויותיו
המוסד הלימודי רשאי להסדיר את אופן הבעת דעותיו של הסטודנטלפי סעיף 6 לחוק זכויות הסטודנט, לסטודנט זכות להתארגן ולהפגין בשטח מוסד הלימוד בכל תחום ונושא, כולל בנושא הנוגע לסטודנט וזכויותיו, בהתאם לכללי תקנון המוסד הלימודי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לאישור פעילות ציבורית ולהגישו לגורם המאשר במוסד הלימודי, ככלל דיקן הסטודנטים, תוך פרק הזמן הקבוע בתקנון המוסד הלימודי.
 • את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של רוב מוסדות הלימוד, לדוגמה: טופס בקשה מאתר אוניברסיטת תל אביב (בעמוד 6).
 • בטופס הבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
  • מהות וטיב הפעילות (למשל: הרצאה, מופע, חלוקת כרוזים, פרסום מודעה).
  • המועד לקיום הפעילות.
  • המיקום לקיום הפעילות.
  • פרטי מארגני הפעילות.
  • מספר המשתתפים הצפוי.
  • פרטי המשתתפים מחוץ למוסד הלימודי.
 • בנוסף, יש לצרף לטופס הבקשה דוגמאות של פרסומים שיחולקו במהלך האירוע, במקרה שישנם.

ערעור

 • בחלק ממוסדות הלימוד קיימת אפשרות לערער על החלטה הדוחה בקשה לקיום פעילות ציבורית, או קובעת תנאים מגבילים מדי.
 • יש להגיש ערעור בכתב ובאופן מנומק לוועדת הערעורים במוסד הלימודי.
 • על החלטת ועדת הערעורים ניתן לערער בפני בית המשפט המוסמך.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות