החוק קובע כללים לגבי ניהול כספיו ונכסיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס
קיימות דרכים מקובלות להשקעת כספיו של אדם שמונה לו אפוטרופוס, ובמקרה של חריגה מהן יש לקבל מראש את אישור בית המשפט לענייני משפחה

החוק קובע כללים כיצד על האפוטרופוס לנהל את כספיו ונכסיו של האדם שהוא משמש עבורו כאפוטרופוס, במטרה להבטיח את טובת האדם.

טיפול בכספי האדם שמונה לו אפוטרופוס

 • האפוטרופוס חייב להחזיק את כספי האדם שאינם דרושים לו למחיה יומיומית, או להשקיע אותם באופן שבו יישמרו הן הכספים עצמם והן הריבית שתצטבר בנוסף להם.
 • בכל מקרה, סוג ומשך זמן ההשקעות ייעשו תוך התחשבות בצורכי האדם ובעמדתו לגבי ההשקעה, אם הוא מסוגל לגבש ולהביע עמדה.
 • את הכספים שהאדם אינו זקוק להם למחיה יומיומית, האפוטרופוס יכול להשקיע באחד מהדרכים הבאות:

השקעת כספים אשר צפוי שהאדם יזדקק להם בתוך שנתיים ממועד ההשקעה

 • כספים אלה ניתן להשקיע באחת מהדרכים הבאות:
  • בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית.
  • בקרנות כספיות כהגדרתן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות.
  • בניירות ערך שהוציאה המדינה אשר מועד פירעונם אינו עולה על שנתיים מיום הרכישה.

השקעת כספים שלא צפוי כי האדם יזדקק להם בתוך שנתיים ממועד ההשקעה

 • כספים אלה ניתן להשקיע באחת מהדרכים הבאות:
  • בפיקדונות בנקאיים בתוכניות חיסכון בנקאיות, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית, לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים.
  • בניירות ערך שהוציאה המדינה לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים.

מסירת כספי האדם לידי האפוטרופוס הכללי כדי שיושקעו על ידו

 • האפוטרופוס יכול בכל עת למסור את כספי האדם, בכל סכום שהוא, לידי האפוטרופוס הכללי, כדי שיושקעו על ידו בקרנות האפוטרופוס הכללי.
 • ההשקעה מתבצעת בשתי הקרנות הבאות (שמנוהלות על ידי ועדת השקעות):
  • קרן פטורה ממס - ניתן להשקיע כספים עד לסכום שנקבע על ידי רשות המיסים (920,000 ₪, נכון ל-01.01.2022).
  • קרן יחידים - קרן חייבת במס שניתן להשקיע בה כספים ללא מגבלת סכום.
 • שימו לב: האפוטרופוס הכללי גובה דמי ניהול בשיעור של 0.4% מההשקעה, לצורך ניהול ההשקעה.
 • פעם בחצי שנה האפוטרופוס הכללי ידווח לאפוטרופוס של האדם על מצב ההשקעה, לרבות תשואות, מצב קרנות ועוד.
 • למידע נוסף בנושא השקעת כספים של אדם שמונה לו אפוטרופוס בקרנות האפוטרופוס הכללי ראו באתר האפוטרופוס הכללי.

השקעת הכספים בדרך אחרת שאישר בית המשפט

 • האפוטרופוס צריך לקבל אישור מראש מבית המשפט לענייני משפחה אישור על אופן השקעת הכספים בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הוא מבקש להשקיע את הכספים בדרך שונה מהדרכים שצוינו לעיל.
  • הוא מבקש להשקיע כספים בסכום העולה על 1,087,800 ₪ (נכון ל-2023), אלא אם הכספים נמסרו לאפוטרופוס הכללי לצורך השקעתם על ידו, ואז אין צורך באישור בית המשפט.

נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס

 • אם לאדם ישנם מקרקעין או נכסים אחרים אשר מתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, על האפוטרופוס לדאוג כי תירשם בפנקסים אלו הערה על מינוי אפוטרופוס.
 • המטרה היא שכל אדם אשר יעיין בפנקסי המרשם, ידע כי עליו לפנות לאפוטרופוס כדי לבצע עסקה הקשורה בנכסים אלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים