עובד זר בתחום הסיעוד מוגבל ביכולתו להחליף מקום עבודה בישראל
ההגבלות הן גאוגרפיות - לפי חלוקה לאזורים בארץ (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך), וכמותיות - הגבלה על מספר ההחלפות שניתן לבצע
אם מעסיקו של עובד זר בסיעוד נפטר או עבר למוסד סיעודי, תבוטל ההגבלה הגאוגרפית ברשיונו של העובד


עובד זר בסיעוד אינו "כבול" למעסיק מסוים והוא רשאי לעבור בין מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים בעלי היתרים בתוקף להעסקת עובדים זרים.

מי זכאי?

 • עובד זר המועסק בישראל בתחום הסיעוד.

הגבלה גאוגרפית בהעסקת עובד זר בסיעוד

 • על-פי תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד), תשע"ד-2014, כאשר עובד זר בסיעוד מגיע לישראל לראשונה, נקבע ונרשם באשרתו האזור הגאוגרפי שהוא מורשה לעבוד בו - בהתאם לאזור מגוריו של המעסיק שהעובד הוזמן מחו"ל לטפל בו.
 • לגבי עובד זר בסיעוד שכבר נמצא בישראל ביום 10.07.2014 (יום כניסת התקנות לתוקף), האזור ייקבע בהתאם לאזור המגורים של המטופל הסיעודי האחרון שאצלו הועסק העובד הזר כחוק נכון לאותו יום. האזור יירשם לראשונה באשרת העובד בעת חידוש האשרה.
 • מעבר של עובד זר בסיעוד בין מטופלים סיעודיים ייעשה בהתאם לכללים הבאים:
  • עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור תל אביב" (מחוז תל אביב) רשאי לעבור לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים בכל חלקי הארץ.
  • עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור המרכז" (מחוזות המרכז, חיפה וירושלים) רשאי לעבור לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים באופן קבוע במחוזות אלה, וכן אצל מטופלים המתגוררים באופן קבוע באזור הפריפריה. הוא אינו רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר ב"אזור תל אביב" (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).
  • עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור הפריפריה" רשאי לעבור לעבוד רק אצל מטופלים המתגוררים באופן קבוע בפריפריה, הן בדרום והן בצפון הארץ. הוא אינו רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר ב"אזור תל אביב" או ב"אזור המרכז" (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).
 • למפת חלוקת האזורים בענף סיעוד באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • לטבלת היישובים והאזור שאליו הם שייכים באתר השירותים והמידע הממשלתי.

מקרים שבהם אין הגבלה גאוגרפית

 • כאמור, עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור תל אביב" (מחוז תל אביב) רשאי לעבור לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים בכל חלקי הארץ.
 • עובד שמעסיקו נפטר או עבר למוסד סיעודי:
  • לעובד זר שהועסק באזור המרכז או באזור הפריפריה תבוטל ההגבלה הגאוגרפית, אם העסקתו הסתיימה בעקבות פטירת המטופל או בעקבות מעבר קבע של המטופל למוסד סיעודי (מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שמטופלים בהם אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים, לא כולל בית חולים).
  • בעת חידוש הרישיונות של העובד הזר יירשם ברישיונו "אזור תל אביב" (המאפשר לו לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים בכל חלקי הארץ).
 • עובד זר בסיעוד שמעסיקו עובר להתגורר באזור אחר:
  • במקרה שהמעסיק של העובד הזר עובר להתגורר באזור שהעובד הזר אינו מורשה לעבוד בו, והמעסיק מעוניין להמשיך להעסיק את העובד באזור מגוריו החדש, המעסיק והעובד הזר צריכים להודיע על רצונם בהמשך ההעסקה לממונה על מתן ההיתרים ברשות ההגירה (או למי שהוסמך לכך מטעמו).
  • בעת הארכת האשרה והרישיון של העובד הזר להמשך עבודתו אצל אותו מעסיק, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר, ויצוין כי מדובר באזור זמני.
  • אם העסקתו של העובד הזר אצל המעסיק תופסק שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי של המעסיק, יתבטל האישור לעבוד באזור הזמני, והעובד הזר יורשה לעבוד רק באזור שנקבע לו באשרה וברישיון לפני המעבר בין האזורים.
 • אישור מעבר לאזור אחר בנסיבות חריגות:
  • במקרים חריגים שבהם מעסיק או עובד זר מבקשים שהעובד יעבוד אצל המעסיק לא לפי האזור שנקבע לעובד, הממונה ברשות ההגירה רשאי לאשר זאת, אם שוכנע שקיימות נסיבות חריגות המצדיקות את המעבר, שעניינן טובת המטופל או העובד הזר.
  • הממונה אינו רשאי להתיר מעבר חריג בין אזורים בדיעבד. כלומר, צריך קודם לבקש אישור למעבר, ורק אם ניתן, לעבור. אם יתברר כי ההעסקה החלה לפני קבלת האישור, הבקשה תידחה על הסף.
  • במקרה של בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים כאשר העובד הזר משוייך לאיזור אחר מזה של המטופל, הבקשה לא תידחה רק משום שמדובר באיזורים גיאוגרפיים שונים.
  • במקרה שהמעבר בנסיבות החריגות אושר, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר בעת הארכת רישיונו, ויצויין כי מדובר באזור זמני.
  • אם העסקתו של העובד הזר אצל המעסיק תופסק שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי של המעסיק, יתבטל האישור לעבוד באזור הזמני, והעובד הזר יורשה לעבוד רק באזור שנקבע לו באשרה וברישיון לפני המעבר בין האזורים.

הגבלה על מספר המעברים של עובדים זרים בסיעוד בין מטופלים סיעודיים

 • עובד זר בתחום הסיעוד רשאי לעבור בין מעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים באזור הגאוגרפי שבו הותר לו לעבוד (בכפוף לכך שהוא מקיים את יתר הנהלים של הרשות).
 • במקרה שעובד זר הפסיק את עבודתו אצל 3 מטופלים סיעודיים לפחות בתקופה של שנתיים, ויש חשש שהוא מנצל לרעה את האשרה שלו, הרשות יכולה לזמן אותו לבירור בנוגע לחשדות אלה. אם הבירור העלה שהעובד הזר ניצל לרעה את האשרה שניתנה לו, רשאי פקיד מוסמך להחליט לבטל או לא לחדש לעובד את האשרה, לאחר שישמע את טענותיו.
 • הפסקת עבודה לא תיספר בתוך שלושת המעברים הללו בנסיבות הבאות:
  • הפסקת עבודה עקב פיטורי העובד הזר על ידי המטופל.
  • הפסקת עבודה עקב מעבר המטופל הסיעודי למגורים במוסד סיעודי.
  • הפסקת עבודה של עובד זר ששימש כמחליף לעובד הקבוע של המטופל.
  • הפסקת עבודה עקב פטירת המטופל הסיעודי.
 • בנוסף, התפטרות עובד זר מעבודה אצל מטופל סיעודי בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או בשל נסיבות אחרות ביחסי עבודה שבגינן אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו (למשל התעללות בעובד הזר), לא תיחשב כניצול לרעה של אשרת העבודה.

הגבלה על הארכת ההיתר

 • ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה של עובדים זרים בסיעוד מעבר ל-63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אלא אם מטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר שטיפל בו שנה לפחות. לפרטים נוספים ראו הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • עם זאת, במקרה שמטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר מעבר ל- 63 חודשי שהייתו של העובד בישראל, והעובד לא טיפל בו שנה לפחות, ניתן להגיש בקשה להארכה של אשרת העבודה מטעמים הומניטריים מיוחדים. לפרטים נוספים ראו בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים.

חובת הודעה מוקדמת בכתב

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים