בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במקרה שמעוניינים להאריך אשרת עבודה של עובד זר בסיעוד מעבר ל-63 חודשי שהייתו בישראל, והוא אינו משוייך באותה עת למטופל מסויים למשך שנה לפחות, ניתן להגיש בקשה מיוחדת להמשך ההעסקה מטעמים הומניטריים מיוחדים
בקשה שלא תצורף אליה חוות דעת מקצועית תידחה על הסף, ללא מתן אפשרות לחידושה. הבקשה לא תובא לדיון בפני הוועדה ההומניטרית והעובד הזר יידרש לצאת מישראל בתוך 30 יום
בשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכז השירות והמידע הארצי 3450* של רשות האוכלוסין וההגירה
למידע נוסף, ראו הארכת רישיונות בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים באתר השירותים והמידע הממשלתי

ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה של עובדים זרים בסיעוד מעבר ל-63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אם אינם משוייכים באותה עת למטופל מסויים למשך שנה לפחות.

 • עם זאת, במקרה שמטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר מעבר ל- 63 חודשי שהייתו של העובד בישראל, והעובד אינו מטפל בו שנה לפחות, ניתן להגיש בקשה להארכה של אשרת העבודה מטעמים הומניטריים מיוחדים.
 • במקרים שבהם מטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר המטפל בו למעלה משנה, ניתן לקבל הארכה רגילה של אשרת העבודה של העובד, גם מעבר ל- 63 חודשי שהייתו בישראל. לפרטים נוספים, ראו הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • רשות האוכלוסין רשאית להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיקי עובדים זרים בסיעוד, שיש להם היתר העסקה פעיל (לא מותלה), פנוי ותקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.
 • עובדים זרים עם רשיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 לענף הסיעוד, העונים על שני התנאים הבאים:
  • הם משובצים לאזור גאוגרפי המאפשר להם להיות מועסקים אצל מגיש הבקשה (אם היתה ברשיונם הגבלה גאוגרפית והמטופל הסיעודי הקודם שטיפלו בו נפטר או עבר למוסד סיעודי, ההגבלה הגאוגרפית תבוטל. לפרטים נוספים, ראו מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי).
  • רשיונם לא הוארך בעבר בעקבות בקשה של מטופל או מעסיק אחר.

הכנת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים

 • המטופל, בן משפחתו או האפוטרופוס שלו צריכים למלא ולחתום על טופס בקשה לוועדה הומניטרית
 • אל הטופס יש לצרף:
  • מכתב הסבר מנומק וחתום על-ידי המטופל, בן משפחתו או האפוטרופוס שלו, המפרט את הסיבות ההומניטריות החריגות לכך שהמטופל זקוק להמשך העסקתו של העובד הזר המטפל בו.
  • מכתב בחתימת הרופא המטפל, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואת מצבו הרפואי העדכני.
  • צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור - במקרה שמונה למטופל אפוטרופוס.
  • טופס ויתור על סודיות חתום על-ידי המטופל או האפוטרופוס.
  • אישור חתום על-ידי רופא מוסמך (בציון שמו ומספר רישיונו), על כך שהעובד הזר בריא וכשיר לעבודה בענף הסיעוד אצל המטופל המגיש את הבקשה, וכי, בין היתר, הוא אינו חולה במחלות המפורטות בתוספת לחוק עובדים זרים (שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, איידס).
 • בנוסף, יש לצרף לטופס חוות דעת של איש מקצוע המכיר את המטופל ותצהיר של העובד הזר, בהתאם לפרטים הבאים:

חוות דעת מקצועית

 • לטופס הבקשה תצורף חוות דעת מנומקת על הקשר והתלות שבין המטופל לעובד הזר, ועל כך שהפסקת ההעסקה של אותו עובד עלולה לגרום לפגיעה חמורה במטופל.
 • חוות הדעת (ראו נספח ב' לנוהל) צריכה להינתן על-ידי רופא מוסמך, אח מוסמך, או עובד סוציאלי של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המטופל הסיעודי, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הסיעוד.
 • ממלא חוות הדעת יציין מהו משך היכרותו עם המטופל הסיעודי, ויצהיר כי:
  • הוא נפגש עם המטופל במקום מגוריו לפני מתן חוות הדעת (יש לציין את תאריך הביקור).
  • הוא אינו מועסק ואינו בעל עניין בחברה העוסקת בתיווך עובדים זרים או בהעסקתם.
 • ממלא חוות הדעת צריך לחתום על חוות הדעת חתימה מקורית עם ציון מספר רישיונו לעיסוק במקצוע.
 • חשוב לדעת: בקשה שלא תצורף אליה חוות הדעת תידחה על הסף, ללא מתן אפשרות להשלמת המסמך. הודעה על כך תישלח למגיש הבקשה ויצויין בה כי הבקשה לא תובא לדיון בפני הוועדה ההומניטרית וכי על העובד הזר לצאת מישראל בתוך 30 יום.

תצהיר של העובד הזר

 • לטופס הבקשה יצורף תצהיר של העובד הזר שנחתם בפני עורך דין, בשפה המובנת לעובד הזר (ואם העובד אינו דובר אנגלית או עברית, התצהיר יתורגם בתרגום נוטריוני לעברית).
 • תוכן התצהיר חייב לכלול את כל הפרטים הבאים:
  • העובד הזר מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו.
  • הוסבר לעובד הזר והוא מבין, כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל, יהא עליו לצאת מישראל, וכי בקשה להעסקתו שתוגש על-ידי מטופל אחר לא תאושר.
  • הוא מבין כי אם הבקשה של המטופל תידחה, יהא עליו לצאת מישראל והוא לא יהיה רשאי להיכלל בבקשה של מטופל אחר.
  • הוא מבין כי אם הבקשה תאושר, הוא יהיה רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל שהעסקתו החריגה אושרה לגביו, ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהיה עליו לצאת מישראל.
  • הוא מסכים שפרטי העסקותיו הקודמות בישראל, כפי שהם מופיעים במערכת הממוחשבת של הרשות, יובאו לידיעת המטופל המבקש.
 • בתצהיר יפורט מצבו המשפחתי של העובד בארץ ובחו"ל, והוא יתחייב להודיע על כל שינוי.

הגשת הבקשה

 • יש לשלוח את טופס הבקשה המקורי והמסמכים הנדרשים בדואר רשום אל:
רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים ועדה הומניטרית
בניין כי"ח רחוב אגריפס 42, ירושלים.

הטיפול בבקשה

 • הוועדה ההומניטרית המייעצת לשר הפנים תתכנס לדון בבקשה.
 • במסגרת דיוניה, רשאית הוועדה לבקש מהמטופל או מהעובד הזר כל מידע או מסמך נוסף שנדרש לדעתה לצורך קבלת החלטה בבקשה.
 • הוועדה גם רשאית, על-פי שיקול דעתה, לשלוח נציגים מטעמה לערוך ביקור בבית המטופל.
 • המלצת הוועדה תועבר להחלטתו של שר הפנים.
 • לאחר שתתקבל החלטת השר, תישלח לכתובת של המטופל הודעה מנומקת בכתב על-ידי השר (או מי שהוסמך לכך מטעמו).

דיון מהיר בבקשה

 • ככלל, במקרים הבאים לא תאושר בקשה להמשך העסקה מטעמים הומניטריים מיוחדים. עם זאת, יתקיים דיון מהיר לגביהם:
  • העובד/ת הזר/ה שוהה בארץ 7 שנים לפחות עם רישיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 לענף הסיעוד (למעט במקרים שבהם המטופל זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור המקסימלי - 188%).
  • הוגשה כבר בקשה על ידי מטופל סיעודי אחר להמשך ההעסקה של העובד/ת מטעמים הומניטריים.
  • ניתן צו הרחקה נגד העובד הזר או התקבלה החלטה מוסמכת לפיה על העובד לצאת מהארץ.
  • העובד הזר הועסק בישראל שלא בענף הסיעוד.
  • העובד הזר הגיש בקשה לקבלת מעמד מסוג אחר בישראל, כגון: בקשה למעמד פליט, בקשה למעמד מכוח נישואין לישראלי או חיים משותפים עם ישראלי, בקשה לוועדה הבין משרדית למתן מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים, או בקשה לקבלת מעמד/עיכוב הרחקה מטעמים רפואיים.
  • הקשר הטיפולי בין המטופל לבין העובד הזר הופסק בעקבות יציאתו ושהייתו של העובד הזר בחו"ל לתקופה שעולה על 6 חודשים.
דוגמה
 • מטופל של עובדת זרה, ששהתה בישראל מעבר ל-63 חודשים, נפטר.
 • משפחתה של מטופלת סיעודית שהיתה מעוניינת להעסיק את העובדת הזרה הגישה בקשה להמשך ההעסקה של העובדת מטעמים הומניטריים מיוחדים.
 • המטופלת הסיעודית נפטרה ימים ספורים לאחר שהוגשה הבקשה, לפני שהוועדה ההומניטרית התכנסה לדון בבקשה.
 • היות שטרם התקיים דיון לגבי הבקשה ורשיונה של העובדת לא הוארך בעקבותיה, מטופל אחר היה רשאי להגיש בקשה חדשה להעסקת העובדת מטעמים הומניטריים.

המשך התהליך לאחר קבלת ההחלטה

 • אם הוחלט לאשר את הבקשה:
 • אם הוחלט לדחות את הבקשה, העובד הזר יידרש לצאת מישראל בתוך 30 יום.

ערעור

 • במקרה שהבקשה נדחתה, ניתן לערער על ההחלטה לבית הדין לעררים בירושלים.
 • יש להגיש את הערעור לא יאוחר מ-30 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • למידע נוסף על אופן הגשת הערר, ראו באתר משרד המשפטים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים