מי שמעוניינים להאריך אשרת עבודה של עובד זר בסיעוד מעבר ל-63 חודשי שהייתו בישראל, והוא לא משויך באותו זמן למטופל מסוים במשך שנה לפחות, יכולים להגיש בקשה מיוחדת להמשך ההעסקה מטעמים הומניטריים מיוחדים
בקשה שלא תצורף אליה חוות דעת מקצועית תידחה, ללא מתן אפשרות לחידושה. הבקשה לא תובא לדיון בפני הוועדה ההומניטרית והעובד הזר יידרש לצאת מישראל בתוך 30 יום
בשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכז השירות והמידע הארצי 3450* של רשות האוכלוסין וההגירה

ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה של עובדים זרים בסיעוד מעבר ל-63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אלא אם מטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר שטיפל בו שנה לפחות. לפרטים נוספים, ראו הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

 • עם זאת, במקרה שמטופל סיעודי זקוק להמשך העסקתו של עובד זר מעבר ל-63 חודשי שהייתו של העובד בישראל והעובד לא טיפל בו שנה לפחות, ניתן להגיש בקשה להארכה של אשרת העבודה מטעמים הומניטריים מיוחדים. כיום לא נדרשת יותר הוכחה לגבי קשר קודם בין המטופל והעובד הזר.
 • רשות האוכלוסין רשאית להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.
שימו לב
עיון חוזר בבקשות לוועדה ההומניטרית שנדחו
מי שפנייתם לוועדה ההומניטרית נדחתה בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.03.2023 (או שבקשתם נדחתה לפני כן וערערו על ההחלטה), יכולים לבקש עיון חוזר בפנייתם.
 • הבקשה תיבחן שוב בהתאם להקלות שנקבעו לתקופה זו בעקבות משבר הקורונה.
 • ניתן להגיש את הבקשה לעיון חוזר עד ל-31.10.2023 (יש לפנות ללשכה הפרטית המורשית, שתגיש אותה).
 • ראו מידע נוסף על ההליך ותנאי הזכאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מטופלים סיעודיים ועובדים זרים בענף סיעוד, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מטופלים

מטפלים

 • עובדים זרים עם רישיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 לענף הסיעוד, שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הם סיימו 63 חודשים בישראל (עובדים שסיימו בין 51 ל-63 חודשים והם ללא מעסיק, יוכלו לעבוד רק לצורך החלפה זמנית של עובד זר אחר שיצא מהארץ לחופשת מולדת).
  • במועד הגשת הבקשה לא חלפו יותר מ-90 ימים מסיום תקופת העסקתם החוקית האחרונה בישראל.
  • אם הבקשה להארכת האשרה מוגשת לצורך טיפול במטופל שטרם הגיע לגיל 67 - לא עברו 13 שנים מיום כניסתו של העובד לישראל לראשונה לצורך עבודה בענף הסיעוד.
  • אם הבקשה להארכת האשרה מוגשת לצורך טיפול במטופל שהגיע לגיל פרישה:
   • בתקופת שהותו בישראל העובד הזר הועסק כדין לפחות 24 חודשים רצופים אצל מטופל מסוים (לעניין זה, מעבר בין מטופלים בעקבות פטירת מטופל או מעבר המטופל למוסד סיעודי ייחשב כמו טיפול באותו מטופל ברציפות).
   • תקופת העסקתו האחרונה של העובד הסתיימה בעקבות פטירת המטופל שטיפל בו או בעקבות מעבר קבוע של המטופל למוסד סיעודי.
   • לא עברו 8 שנים מיום כניסתו של העובד לישראל לראשונה לצורך עבודה בענף הסיעוד.
   • רישיונו לא הוארך בעבר בנסיבות הומניטריות, מלבד במקרים של הארכת הרישיון לצורך טיפול בבן זוג של המטופל שהתגורר יחד עם המטופל הסיעודי בעת העסקת העובד הזר.
דוגמה
 • מטופל של עובדת זרה ששהתה בישראל מעבר ל-63 חודשים, נפטר.
 • משפחתה של מטופלת סיעודית שהיתה מעוניינת להעסיק את העובדת הזרה הגישה בקשה להמשך ההעסקה של העובדת מטעמים הומניטריים מיוחדים.
 • המטופלת הסיעודית נפטרה ימים ספורים לאחר שהוגשה הבקשה, לפני שהוועדה ההומניטרית התכנסה לדון בבקשה.
 • היות שטרם התקיים דיון לגבי הבקשה ורשיונה של העובדת לא הוארך בעקבותיה, מטופל אחר היה רשאי להגיש בקשה חדשה להעסקת העובדת מטעמים הומניטריים.
 • בהתאם לתקנות, על העובדים להיות משובצים לאזור גאוגרפי שמאפשר להם להיות מועסקים אצל מגיש הבקשה, והם צריכים לקבל אישור מראש כדי שיוכלו לעבוד באיזור אחר (ראו מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי).
 • עם זאת, בקשה להמשך העסקה מטעמים הומניטריים לא תיפסל באופן אוטומטי רק משום שהעובד משובץ לאיזור אחר מהאיזור שבו מתגורר מגיש הבקשה. לפרטים ראו פסק דין בנושא.

הכנת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים

 • המטופל, בן משפחתו או האפוטרופוס שלו צריכים למלא ולחתום על טופס בקשה לוועדה הומניטרית.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • מכתב הסבר מנומק וחתום על-ידי המטופל, בן משפחתו או האפוטרופוס שלו, המפרט את הסיבות ההומניטריות החריגות לכך שהמטופל זקוק להמשך העסקתו של העובד הזר המטפל בו.
  • מכתב בחתימת הרופא המטפל, המפרט את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואת מצבו הרפואי העדכני.
  • צו מינוי אפוטרופוס מקורי או העתק נאמן למקור, במקרה שמונה למטופל אפוטרופוס.
  • הצהרת ויתור על סודיות חתומה על-ידי המטופל או האפוטרופוס (אם מונה לו).
  • אישור חתום על-ידי רופא מוסמך (בציון שמו ומספר רישיונו), על כך שהעובד הזר בריא וכשיר לעבודה בענף הסיעוד אצל המטופל המגיש את הבקשה, וכי, בין היתר, הוא אינו חולה במחלות המפורטות בתוספת לחוק עובדים זרים (שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, איידס).
 • בנוסף, יש לצרף לטופס חוות דעת של איש מקצוע המכיר את המטופל ותצהיר של העובד הזר, בהתאם לפרטים הבאים:

חוות דעת מקצועית

 • לטופס הבקשה תצורף חוות דעת מנומקת על הקשר והתלות שבין המטופל לעובד הזר, ועל כך שהפסקת ההעסקה של אותו עובד עלולה לגרום לפגיעה חמורה במטופל.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי המטופל או בן משפחתו (ללא תיווך של לשכה פרטית), חוות הדעת תמולא על-ידי רופא מוסמך, אח מוסמך, או עו"ס של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר המטופל, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הסיעוד.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי לשכה פרטית, חוות הדעת תמולא על-ידי עו"ס עם 3 שנות ותק לפחות, בעל/ת תפקיד בכיר בלשכה פרטית מורשית לענף הסיעוד.
 • ממלא חוות הדעת יציין מהו משך היכרותו עם המטופל הסיעודי, ויצהיר כי הוא נפגש עם המטופל במקום מגוריו לפני מתן חוות הדעת (יש לציין את תאריך הביקור).
 • ממלא חוות הדעת צריך לחתום על חוות הדעת חתימה מקורית עם ציון מספר רישיונו לעיסוק במקצוע.

תצהיר של העובד הזר

 • לטופס הבקשה יצורף תצהיר של העובד הזר שנחתם בפני עורך דין, בשפה המובנת לעובד הזר (ואם העובד אינו דובר אנגלית או עברית, התצהיר יתורגם בתרגום נוטריוני לעברית).
 • תוכן התצהיר חייב לכלול את כל הפרטים הבאים:
  • העובד הזר מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו.
  • הוסבר לעובד הזר והוא מבין, כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל, יהא עליו לצאת מישראל, וכי בקשה להעסקתו שתוגש על-ידי מטופל אחר לא תאושר.
  • הוא מבין כי אם הבקשה של המטופל תידחה, יהא עליו לצאת מישראל והוא לא יהיה רשאי להיכלל בבקשה של מטופל אחר.
  • הוא מבין כי אם הבקשה תאושר, הוא יהיה רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל שהעסקתו החריגה אושרה לגביו, ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהיה עליו לצאת מישראל.
  • הוא מסכים שפרטי העסקותיו הקודמות בישראל, כפי שהם מופיעים במערכת הממוחשבת של הרשות, יובאו לידיעת המטופל המבקש.
 • בתצהיר יפורט מצבו המשפחתי של העובד בארץ ובחו"ל, והוא יתחייב להודיע על כל שינוי.

הגשת הבקשה

 • את הבקשה רשאים להגיש כל אחד מאלה:
  • המטופל או בני משפחתו שמצאו את העובד הזר בעצמם, ללא גורם מתווך (במקרה זה יש לציין בבקשה, בנוסף לכתובת מגוריו של המטופל, גם כתובת דוא"ל לצורך קבלת הודעות).
  • לשכה פרטית מורשית.
 • יש לשלוח את טופס הבקשה המקורי והמסמכים הנדרשים בדואר רשום אל:
רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים ועדה הומניטרית
בניין כי"ח רחוב אגריפס 42, ירושלים.
 • ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעות הגעה לאגף ההיתרים – ענף סיעוד, רח' אגריפס 42 בירושלים (קומה 5 בבניין כי"ח) בשעות קבלת הקהל (ראו פרטים באתר רשות האוכלוסין וההגירה).

הטיפול בבקשה

 • הוועדה ההומניטרית המייעצת לשר הפנים תתכנס לדון בבקשה.
 • במסגרת דיוניה, רשאית הוועדה לבקש מהמטופל או מהעובד הזר כל מידע או מסמך נוסף שנדרש לדעתה לצורך קבלת החלטה בבקשה.
 • הוועדה גם רשאית, על-פי שיקול דעתה, לשלוח נציגים מטעמה לערוך ביקור בבית המטופל.
 • המלצת הוועדה תועבר להחלטתו של שר הפנים.
 • לאחר שתתקבל החלטת השר, תישלח לכתובת של המטופל הודעה מנומקת בכתב על-ידי השר (או מי שהוסמך לכך מטעמו).

בירור מצב הטיפול בבקשה

המשך התהליך לאחר קבלת ההחלטה

 • אם הוחלט לאשר את הבקשה:
 • אם הוועדה לא המליצה לשר לאשר את הבקשה, העובד הזר יידרש לצאת מישראל בתוך 30 ימים.

דיון מהיר בבקשה

 • בקשה לא תאושר, אך יתקיים דיון מהיר לגביה, אם העובד הזר לא עונה על התנאים שצוינו, וכן במקרים הבאים:
  • ניתן צו הרחקה נגד העובד או התקבלה החלטה מוסמכת לפיה עליו לצאת מהארץ.
  • העובד הועסק בישראל שלא בענף הסיעוד.
  • העובד הגיש בקשה לקבלת מעמד מסוג אחר בישראל, כגון: בקשה למעמד פליט, בקשה למעמד מכוח נישואין לישראלי או חיים משותפים עם ישראלי, בקשה לוועדה הבין משרדית למתן מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים, או בקשה לקבלת מעמד/עיכוב הרחקה מטעמים רפואיים.
  • הקשר הטיפולי בין המטופל לבין העובד הופסק בעקבות יציאתו ושהייתו של העובד בחו"ל לתקופה שעולה על 6 חודשים.

ערעור

 • במקרה שהבקשה נדחתה, ניתן לערער על ההחלטה לבית הדין לעררים בירושלים.
 • יש להגיש את הערעור לא יאוחר מ-30 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • למידע נוסף על אופן הגשת הערר, ראו באתר משרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים