הקדמה:

היתרים להעסקת עובדים זרים ניתנים לתקופה מוגבלת, ויש להאריכם בטרם יסתיים תוקפם
לצורך חידוש ההיתר ניתן להיעזר בלשכה להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים שבה רשומים המעסיק והעובד
למידע נוסף ראו נוהל רשות האוכלוסין וההגירה - הטיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

היתרים להעסקת עובדים זרים ניתנים לתקופה מוגבלת, ועל כן במקרים שבהם העסקת העובד עדיין נדרשת, המעסיקים צריכים להגיש בקשה להארכת ההיתר בטרם יפוג תוקפו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.
 • טופס הבקשה והמסמכים מוגשים באופן זהה להליך שבו הוגשה הבקשה לקבלת ההיתר (כולל תשלום אגרה לקבלת היתר או להארכת היתר קיים). לפירוט ההליך ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • אם עברו יותר מ-51 חודשים ממועד כניסתו של העובד לישראל לראשונה, יש לצרף לבקשה חוות דעת כתובה מגורם מוסמך שנפגש עם המטופל במקום מגוריו, ועל פיה הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה במטופל.
  • הגורם המוסמך למתן חוות הדעת - עובד סוציאלי שהוסמך לנושא, רופא, אח מוסמך, או עובד סוציאלי שיש לו 3 שנות ותק לפחות והוא בעל תפקיד בכיר בלשכה פרטית בעלת היתר לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד.
 • לצורך חידוש ההיתר, ניתן להיעזר בלשכה להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים שבה רשומים המעסיק והעובד.
 • היתרים שניתנו בעבר לנכי צה"ל ולמי שכיום הם בני 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, כל עוד לא השתנו הנסיבות (למשל, מעבר למגורים במוסד).
 • בקשות להארכת היתרים שניתנו בעבר לצורך טיפול בילד נכה יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות, בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  • לבקשה צורפה הצהרה לפיה הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

הארכת אשרת העבודה של העובד הזר

 • רשות האוכלוסין רשאית להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.
 • ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה של עובדים זרים בסיעוד מעבר ל-63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אם אינם משוייכים באותה עת למטופל מסויים למשך שנה לפחות.

גורמי ממשל

עובדים זרים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות