הקדמה:

היתרים להעסקת עובדים זרים ניתנים לתקופה מוגבלת, ויש להאריכם בטרם יסתיים תוקפם
לצורך חידוש ההיתר ניתן להיעזר בלשכה להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים שבה רשומים המעסיק והעובד
למידע נוסף, ראו נוהל רשות האוכלוסין וההגירה - הטיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

טפסים

היתרים להעסקת עובדים זרים ניתנים לתקופה מוגבלת, ועל כן במקרים שהעסקת העובד עדיין נדרשת, יש להגיש בקשה להארכת ההיתר בטרם יפוג תוקפו.

 • היתר העסקה המאושר לראשונה ניתן לתקופה של 4 שנים.
 • רשות האוכלוסין רשאית להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש להגיש בקשה על גבי טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים. ניתן למלא את הטופס באחת משתי הדרכים:
 • אם עברו יותר מ-51 חודשים ממועד כניסתו של העובד לישראל לראשונה, יש לצרף לבקשה חוות דעת כתובה מגורם מוסמך שנפגש עם המטופל במקום מגוריו, ועל פיה הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה במטופל.
  • הגורם המוסמך למתן חוות הדעת - עובד סוציאלי שהוסמך לנושא, רופא, אח מוסמך, או עובד סוציאלי שיש לו 3 שנות ותק לפחות והוא בעל תפקיד בכיר בלשכה פרטית בעלת היתר לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד.
 • הבקשה מוגשת באופן זהה להליך שבו הוגשה הבקשה לקבלת ההיתר. לפירוט ההליך ראו קבלת היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • לצורך חידוש ההיתר, ניתן להיעזר בלשכה להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים שבה רשומים המעסיק והעובד.
 • היתרים שניתנו בעבר על סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה לפיה למטופל נכות צמיתה, וכן היתרים שניתנו בעבר למי שכיום הם קשישים בני 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, כל עוד לא השתנו הנסיבות (למשל, מעבר למגורים במוסד).
 • בקשות להארכת היתרים שניתנו בעבר לצורך טיפול בילד נכה יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות, בהתקיים שני התנאים הבאים (במצטבר):
  • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  • לבקשה צורף תצהיר לפיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
 • בקשות להארכת היתר קיים לצורך טיפול בילד הזכאי לגמלת ילד נכה בשיעור הנמוך מ-100% יועברו לדיון בוועדה המקצועית המייעצת וייבחנו בהתאם לקריטריונים שנקבעו לכך.

הארכה מטעמים הומניטריים

 • ככלל, לא ניתן להאריך אשרת עבודה של עובדים זרים בסיעוד מעבר ל-63 חודשים מתאריך הכניסה הראשונה שלהם לישראל, אם אינם משוייכים באותה עת למטופל מסויים למשך שנה לפחות.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן מתןהיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות