הקדמה:

עובד זר בתחום הסיעוד שהועסק לפחות 7 ימים אצל מטופל סיעודי ומעוניין להתפטר, צריך לתת על כך הודעה מראש ובכתב
אי מתן הודעה או עזיבת מקום העבודה לפני סיום תקופת ההודעה עלולים להביא להרחקתו של העובד מישראל
תקופת ההודעה נקבעת בהתאם לתקופת ההעסקה של העובד הזר אצל המטופל


שימו לב
 • ערך זה מתייחס לתקופת ההודעה המקודמת לפני התפטרות של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל.
 • למידע אודות תקופת ההודעה המוקדמת לפני התפטרות של עובד זר המועסק במוסד סיעודי ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.

עובד זר בתחום הסיעוד שהועסק אצל מטופל סיעודי במשך 7 ימים ומעלה ומעוניין להתפטר, חייב להודיע על כך מראש בכתב למעסיק וללשכה הפרטית שבה הוא רשום.

 • לעובד הזר אסור לעזוב את המטופל לפני תום תקופת ההודעה מראש.
 • מספר הימים שיש להודיע מראש נקבע בהתאם למשך התקופה שבה הועסק העובד אצל המטופל, כמפורט להלן.

תקופת ההודעה המוקדמת

תקופת ההעסקה אצל המטופל תקופת ההודעה מראש
בין 7 ימים עד סוף החודש ה-3 לעבודתו אצל המטופל 7 ימים לפחות
החל מהחודש ה-4 עד סוף החודש ה- 6 לעבודתו אצל המטופל 14 ימים לפחות
החל מהחודש ה-7 ועד סוף שנת עבודתו הראשונה אצל המטופל 21 ימים לפחות
מעל שנה חודש לפחות

מי זכאי?

 • מטופל סיעודי (או נציגו) שעובד זר מועסק אצלו כמטפל במשך 7 ימים ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

יידוע העובד הזר על חובת מסירה הודעה מוקדמת

 • לפני הגעתו לישראל, יוחתם העובד הזר בנציגות ישראל בחו"ל על הצהרה לפיה הוא מודע, בין היתר, לחובתו למסור הודעה מוקדמת בכתב לפני הפסקת עבודתו בסיעוד.
 • הלשכה הפרטית אחראית להעביר לידי העובד הזר את תמצית הנוהל "מתן הודעה מראש לפני התפטרות" בתרגום לשפה המובנת לו.
 • בעת רישומו של העובד הזר אצל מעסיק חדש, על הלשכה הפרטית להצהיר (במסגרת הצהרת מנכ"ל) על יידועו של העובד הזר לגבי חובתו למסור הודעה מוקדמת.

מסירת ההודעה מראש

 • עובד זר המעוניין להתפטר, ימסור הודעה מראש בפרק הזמן שצויין לעיל.
 • ההודעה תינתן בכתב ותכלול את יום מתן ההודעה ואת יום כניסת ההתפטרות לתוקף.
 • על העובד למסור את ההודעה הן ללשכה הפרטית שבה הוא רשום, והן למטופל הסיעודי. אם המטופל הסיעודי אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק, מחמת ליקוי גופני או שכלי, על העובד למסור את ההודעה למי שמשמש בפועל כמעסיקו או לנציג מטעם המטופל.
 • בנוסף, העובד רשאי למסור העתק מההודעה גם לאגף תאגידים ולשכות פרטיות במינהל שירות מעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות הדוא"ל: .
 • ניתן למצוא דוגמה של ההודעה בכתב בנספח לנוהל "מתן הודעה מראש לפני התפטרות" - בעברית, באנגלית (טופס זה משמש כדוגמה בלבד והעובד אינו מחוייב לעשות בו שימוש).

טיפול על-ידי הלשכה הפרטית לאחר קבלת ההודעה מראש

 • לשכה פרטית שקיבלה מעובד זר הודעה מראש על התפטרותו, תודיע על כך מיד למטופל (או לנציגו, אם המטופל אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק).
 • הלשכה הפרטית תפעל באופן מיידי לסייע למטופל בהשמת עובד זר חלופי בהתאם לצרכיו.

תלונה על אי מתן הודעה מראש

 • מטופל סיעודי, נציגו, או לשכה פרטית המבקשים להגיש תלונה בגין אי מתן הודעה מראש על ידי עובד זר במועד שנקבע לכך (או בגין מסירת ההודעה בעל פה בלבד, או מסירת הודעה ללשכה הפרטית בלבד), יפנו בכתב לאגף תאגידים ולשכות פרטיות באמצעות הדוא"ל: , בצירוף כל הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לתלונה (פרטי העובד הזר, פרטי המטופל, פרטי המתלונן ודרכי ההתקשרות עימו, תיאור נסיבות המקרה וכל מידע אחר הרלוונטי לתלונה).
 • אגף תאגידים ולשכות פרטיות יברר את התלונה מול הגורמים הרלוונטיים, כולל המטופל או נציג מטעמו, ובין היתר יבדוק אם העסקת העובד הזר על-ידי המטופל המתלונן נרשמה כדין ומה משך תקופת ההעסקה.
 • אם יימצא כי על פניו העובד הזר עבר למעסיק אחר, מבלי שניתנה למעסיקו הקודם הודעה מראש בהתאם לנוהל, וכי נסיבות העניין חמורות לכאורה, יוזמן העובד הזר להשמיע את טענותיו בהקדם האפשרי.
 • השימוע ייערך בשפה המובנת לעובד הזר (במידת הצורך, באמצעות מתורגמן) ובמסגרתו ייבדק, בין היתר היתר, אם התקיימו נסיבות מיוחדות שבגינן אין לדרוש ממנו לעבוד בתקופת ההודעה מראש.
 • לעובד יוסבר כי ההחלטה שתתקבל בעקבות השימוע תימסר לו באמצעות הלשכה הפרטית שהוא רשום בה. בהיעדר לשכה פרטית רלוונטית, יתבקש העובד למסור כתובת דואר או דוא"ל או מספר פקס שבאמצעותם הוא מבקש לקבל הודעה בכתב על ההחלטה שתתקבל בעניינו.
 • לאחר שתינתן לעובד הזר הזדמנות לטעון את טיעוניו לגבי התלונה, תתקבל החלטה מנומקת בעניינו.
 • אם יימצא כי העובד הזר עזב את המטופל ללא מתן הודעה מראש לפני התפטרות, בנסיבות חמורות ובאופן שגרם לפגיעה במטופל, מנהל/ת אגף תאגידים ולשכות פרטיות רשאי/ת להחליט על ביטול האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר, ו/או לסרב להאריך את תוקף האשרה ורישיון הישיבה לתקופות נוספות.

חשוב לדעת

 • החובה לתת הודעה מראש כפי שפורט לעיל, על-פי נוהל רשות האוכלוסין וההגירה, אינה מוסיפה או גורעת מהוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 וחוק חופשה שנתית. עם זאת, הודעה מראש לפי נוהל זה עשויה להיחשב גם כהודעה מוקדמת לפי חוק הודעה מוקדמת.
 • מקרים חריגים: עובד זר לא חייב במתן הודעה מראש, אם התקיימו נסיבות מיוחדות שבשלן אין לדרוש ממנו לעבוד בתקופת ההודעה מראש (למשל אם המעסיק התעלל בעובד, או לא שילם לו את שכרו).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים