הקדמה:

מזונות זמניים משולמים למי שנפרדו מבני זוגם והגישו תביעת מזונות, עד לפסיקת בית המשפט בתביעה
לפני הגשת התביעה יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה
בקשה לתביעת מזונות זמניים פטורה מאגרה


בירור תביעת מזונות בבית משפט עלול לעתים להימשך זמן רב. כדי לספק לתובעים סעד זמני בזמן התנהלות ההליכים קיימת האפשרות להגיש בקשה למזונות זמניים.

 • סכום המזונות הזמניים נקבע על פי התרשמותו של בית המשפט מהכנסות בני הזוג ומצבם הכלכלי.
 • בתביעה למזונות זמניים בית המשפט אינו נכנס לעובי הקורה, אלא קובע את הסכום על פי הערכת הנתונים הכללית. מדובר במעין עזרה ראשונה עד לבירור התביעה.

מי זכאי?

 • מי שהגישו תביעת מזונות.
 • לפני הגשת התביעה למזונות יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה.
  • בני הזוג יוזמנו למפגש שייערך ללא תשלום ביחידת הסיוע שליד בית המשפט/בית הדין , ובו יוצעו להם דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום.
  • אם ההליך ביחידת הסיוע לא הסתיים בהצלחה, ניתן להגיש תביעה למזונות זמניים לערכאה שיפוטית.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה למזונות זמניים ניתן להגיש במקביל להגשת כתב התביעה למזונות, במסמך נפרד.
 • יש לתמוך את הבקשה בתצהיר, לפרט את הטיעונים ולצרף אסמכתאות כמו בהליך הגשת כתב תביעה למזונות. לפרטים נוספים ראו מזונות אישה (בפסקת "הליך מימוש הזכות").
 • המשיב יגיש את תשובתו לבקשה בתוך 10 ימים מיום שהבקשה הומצאה לו.
 • אם המשיב לא הגיש את תשובתו בתוך 10 ימים כאמור, בית המשפט רשאי לפסוק בבקשה גם ללא התשובה.
 • בית המשפט יכול לפסוק בבקשה באחת משתי הדרכים, בהתאם לשיקול דעתו:
  • על יסוד הבקשה שהוגשה והתשובה לה, מבלי לקיים דיון בנוכחות הצדדים.
  • לאחר שקיים דיון בנוכחות הצדדים, אם לדעת בית המשפט יש צורך בקיום דיון. במקרה זה, הדיון יתקיים לכל המאוחר בתוך 30 ימים מיום שהמשיב הגיש תשובה לבקשה (ובסך הכל לא יותר מ-40 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה).
 • בית המשפט יפסוק בבקשה בהקדם האפשרי.
 • הבקשה למזונות זמניים פטורה מאגרה.

חשוב לדעת

 • למרות שאחת ממטרות הסעד הזמני היא לשמור על המצב הקיים, בפסיקה נקבע כי במסגרת המזונות הזמניים בית המשפט לא יפסוק לתובעים צרכים שהם בגדר מותרות.
 • הסכום שייפסק בסיום בירור תביעת המזונות ה"רגילה" עשוי להיות שונה מהסכום שנפסק כסעד זמני, והסכום הקובע הוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין הסופי.
 • מזונות זמניים נחשבים מזונות לכל דבר ועניין. במקרה שהחייב אינו מספקם, ניתן לגבותם על ידי פנייה להוצאה לפועל או על ידי הגשת בקשה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות