אישה שניתן לטובתה פסק דין למזונות נגד בעלה או בן זוגה רשאית להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ
ניתן לגבות את החוב באמצעות "המסלול הרגיל" (המידע בדף זה) או ב"מסלול מזונות"
לא ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין למזונות אם במקביל מקבלת האישה קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי (אלא אם כן מדובר בהליך לגביית הפרשים מהחייב)
ניתן להגיש את הבקשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שעבר המועד שנקבע בפסק הדין לביצוע התשלום, ואם לא נקבע מועד - ניתן להגיש בכל עת
טפסים

פסקי דין לתשלום מזונות ניתנים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

 • אישה שניתן לטובתה פסק דין למזונות או החלטה למזונות זמניים נגד בעלה או בן-זוגה, רשאית להגיש את פסק הדין או את ההחלטה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.
 • כמו כן כל אדם שניתן לטובתו פסק דין למזונות או החלטה למזונות זמניים נגד בן הזוג רשאי לנקוט בהליך זה.
שימו לב
גביית מזונות באמצעות ההוצאה לפועל נעשית בשני מסלולים אפשריים:
 • "המסלול הרגיל" (המידע בדף זה)
 • "מסלול מזונות": בשונה מהמסלול הרגיל, הפקיד בלשכת ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שניתן לטובתו פסק-דין או החלטה למזונות זמניים המחייבים את בן זוגו לשלם לו מזונות, ובן הזוג אינו מקיים את חיובו (ברוב המקרים מדובר בנשים שזכאיות למזונות מבני-זוגן).

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה לביצוע תיק מזונות (טופס 207) בצירוף המסמכים הבאים:
  1. הנספחים שמצורפים לטופס: שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות וטופס הצהרת זוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי.
  2. העתק מפסק הדין עם ציון מספרי הזהות של הצדדים. על ההעתק להיות חתום על ידי מזכירות בית המשפט.
   • אם לא מצויינים מספרי הזהות בפסק הדין יש להגיש ספח תעודת זהות וכן תעודת גירושין או מסמך כלשהו מתיק בית המשפט שמופיעים בו הפרטים.
  3. צילום תעודת הזהות של הזוכים כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
  4. אישור שמעיד על מספר חשבון בנק כמו: צילום שיק, צילום כרטיס אשראי, אישור חשבון בנק וכו׳.
  5. אם לא התקבלו בכלל דמי מזונות או שהתקבלו בעבר או שהתקבלו חלק מדמי המזונות - יש למלא את ההצהרה במקום המתאים בטופס.
  6. אם התקבל בעבר תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי יש לצרף אישור שהתשלום הופסק או אישור זכאות לגבייה של ההפרשים.
  7. ייפוי כוח בתוקף של 3 שנים (אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך-דין).
  8. עבור חוב מזונות בעבר שלא שולם או עבור חיוב עתידי יש למלא את אחד או יותר מהנספחים הבאים:
 • ההליך כרוך בתשלום אגרה לפי הפירוט שבאתר רשות האכיפה והגבייה (תחת הפסקה ״עלות השירות״).
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

הגשת הבקשה

מועד הגשת הבקשה

 • ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שחלף המועד לביצוע התשלום לפי פסק הדין.
 • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לתשלום, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע בכל עת לאחר מתן פסק הדין.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע, ימציא (ישלח) מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב כי עליו לשלם את חובו בתוך 20 ימים.
 • בנוסף הוא יוזהר כי אם לא יפעל לפי האזהרה, יראו אותו כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, ואפשר יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.
 • הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה בעצמו לחייב, ובמקרה שהוא מעוניין בכך עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • במהלך התקופה הכתובה באזהרה, החייב יכול:
  1. לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, או;
  2. לטעון טענת "פרעתי".
 • אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין.
 • רק לאחר התקופה שבאזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין על-ידי נקיטת הליכים כגון: הגבלות על החייב, עיקולים וכיו"ב.

ערעור

חשוב לדעת

 • זוכים וחייבים בהוצאה לפועל יכולים לצפות בתיק, להגיש בקשות, ולהתעדכן במידע דרך האזור האישי לזוכים וחייבים בהוצאה לפועל.
 • בקשה לביצוע פסק דין ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל. עם זאת רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין ולאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע את דברו.
 • נקיטת הליכי הוצאה לפועל אינם יכולים להתרחש במקביל לקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. אם אישה נוקטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, המוסד לביטוח לאומי יפסיק את תשלום קצבת המזונות (אלא אם כן בפסק הדין נקבע סכום הגבוה מסכום הקצבה ומדובר בהליכי הוצאה לפועל לגביית ההפרשים מהחייב).
 • מכל תשלום שיתקבל בתיק, תנוכה אגרה בשיעור של 1% מאותו סכום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים