דיירים שעוברים להתגורר בבית דיור מוגן נדרשים במקרים רבים להפקיד סכום כסף כפיקדון, בנוסף ‏‏לתשלומים השוטפים

במקרים רבים, דיירים שעוברים להתגורר בבית דיור מוגן נדרשים להפקיד סכומי כסף שמיועדים, בין היתר, להבטיח את עמידתם בתנאים שנקבעו בהסכם ההתקשרות ושיוחזרו להם בסיום ההתקשרות, במלואם או בחלקם (אם נקבע בהסכם ההתקשרות מנגנון לקיזוזם או לשחיקתם).

 • במקרה שנקבע מסלול של פיקדון, יפורטו במסמך הגילוי שנמסר לדיירים ובהסכם ההתקשרות שהם חותמים עם בית הדיור המוגן:
  • גובה הפיקדון שיפקידו ואופן קיזוז הפיקדון כנגד חיוב של הדייר (אם נקבע מנגנון קיזוז).
  • אופן השבת הפיקדון, כולו או חלקו, לאחר סיום ההתקשרות (ניכוי סכומים מהפיקדון, מועדי השבת הפיקדון והצמדת הסכום לשיעור עליית המדד).

הבטחת כספי הפיקדון

 • אם בית הדיור המוגן מחזיק בסכום שעולה על 7% מהפיקדון ששילם דייר (או אדם אחר ששילם את הפיקדון עבור הדייר) או עולה על 70,000 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), הוא מחויב להבטיח את כספי הפיקדון על-ידי רישום משכנתא ראשונה, או מתן ערבות בנקאית (או ערבות מחברת ביטוח) לדייר, או העברת 40% מסכום הפיקדון לנאמן.

השבת הפיקדון

 • לאחר סיום ההתקשרות עם הדייר, בית הדיור המוגן יחזיר את הפיקדון, כולו או חלקו, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם ההתקשרות.
 • הפיקדון יוחזר בתוספת שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לפני יום השבת הפיקדון לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם לפני היום שבו שולם הפיקדון.
 • יש להחזיר את הפיקדון ביום שבו תוחזר הדירה או ביום סיום הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר מביניהם.
 • הפיקדון יוחזר לדייר או לנאמן (אם הדייר מינה נאמן במסמכי משכנתא שנרשמה להבטחת הפיקדון).
 • במקביל להשבת הפיקדון, הדייר או הנאמן יחזיר לבית הדיור המוגן כל בטוחה שניתנה לו.
 • בית הדיור המוגן רשאי להשאיר בידיו, בנאמנות, סכום שלא יעלה על 10,000 ₪ מהפיקדון לצורך תשלום יתרת חיוביו של הדייר על פי הסכם ההתקשרות, שלא נפרעו עד המועד שבו השיב את הפיקדון (סכום התקרה יעודכן כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).

השבת הפיקדון במקרה של פטירת הדייר

 • אם הדייר נפטר, בית הדיור המוגן יחזיר את הפיקדון (כולו או חלקו, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם ההתקשרות) ליורשיו של הדייר.
 • יש להחזיר את הפיקדון בתוך 30 ימים ממועד המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ואם מונה לנפטר מנהל עיזבון, מיום המצאת צו למינוי מנהל עיזבון.
 • אם לא הומצא צו ירושה, צו קיום צוואה או צו ניהול עיזבון בתוך 6 חודשים ממועד פטירתו של הדייר, בית הדיור המוגן יודיע על קיומו של הפיקדון למיופה כוחו של הדייר (אם מונה לו).
 • במקביל להשבת הפיקדון, היורשים יחזירו לבית הדיור המוגן את הבטוחה שנתן.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים