פינוי דייר מדירתו בבית דיור מוגן מותר רק בנסיבות מסוימות, שיפורטו בהמשך
ההודעה על מועד הפינוי תימסר לדייר 90 ימים לפחות לפני מועד הפינוי, אלא אם כן קיים צורך דחוף לפנות את הדייר לפני כן

בית דיור מוגן רשאי לפנות דייר מדירתו רק אם מתקיימת אחת מהנסיבות שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • דיירים בבית דיור מוגן, בכל אחת מהנסיבות הבאות:
  1. הדייר הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית, ולא תיקן אותה בתוך זמן סביר לאחר שניתנה לו ארכה לתיקון. במקרה זה בית הדיור המוגן יהיה רשאי לפנות את הדייר אם הוא לא פינה את הדירה במועד, והסכם ההתקשרות כולל תנאי לגבי פינוי במקרים אלה.
  2. בית משפט החליט על ביטול הסכם ההתקשרות, לפי תנאיו.
  3. הפינוי נדרש בשל מצבו הבריאותי של הדייר (ראו פרטים בהמשך).
  4. במסגרת הליכי פירוק, בית המשפט אישר למפרק למכור את בית הדיור המוגן, זאת בתנאי שנמצא דיור חלופי הולם לדיירים לפני אישור המכירה.
  5. הסכם ההתקשרות בוטל או הסתיים במהלך תקופת הניסיון, והדייר לא פינה את הדירה.

שלבי ההליך

 • ההודעה על מועד הפינוי תימסר לדייר 90 ימים לפחות לפני מועד הפינוי המתוכנן.
  • אם קיים צורך דחוף לפנות את הדייר מדירתו, ולא בשל מצבו הבריאותי, הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה רשאי לקצר את תקופת מסירת ההודעה (כך שתימסר פחות מ-90 ימים לפני מועד הפינוי).
 • אם הדייר (או מיופה כוחו/אפוטרופוס שמונה לו) ביקש לדחות את מועד הפינוי עד שימצא דיור חלופי, יש לאפשר לו להמשיך להתגורר בדירה לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים ממועד הפינוי המתוכנן.
  • לא ניתן לדחות את מועד הפינוי, אם הפינוי נעשה בעקבות הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות על-ידי הדייר או במהלך תקופת הניסיון.
  • אם קיים צורך דחוף לפנות את הדייר מדירתו, ולא בשל מצבו הבריאותי, הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה רשאי לאשר דחייה של פחות מ-4 חודשים.

פינוי דייר בשל מצבו הבריאותי

 • בית דיור מוגן רשאי לפנות דייר אם הצוות הרב-מקצועי קבע כי בשל מצבו הבריאותי, טובת הדייר מחייבת את העברתו מהדירה או שהמשך שהותו בדירה יפגע בשאר דיירי הבית.
 • במקרים אלה, הרופא המחוזי רשאי לאשר שתקופת מסירת ההודעה על הפינוי תקוצר (כך שתימסר פחות מ-90 ימים לפני מועד הפינוי).
 • כמו כן, אם הדייר ביקש לדחות את מועד הפינוי מהדירה עד שימצא דיור חלופי, הרופא המחוזי רשאי לאשר דחייה של פחות מ-4 חודשים.
 • הדייר (או מי שמייצג אותו) רשאי לערור על החלטת הפינוי לפני הרופא המחוזי בתוך 21 ימים ממועד ההחלטה.
  • הרופא המחוזי יתייעץ בנושא הערר עם הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה, וייתן את תשובתו בתוך 14 ימים.
  • עד להחלטת הרופא המחוזי בערר לא יהיה ניתן לפנות את הדייר מדירתו בבית הדיור המוגן.
  • עם זאת, הרופא המחוזי רשאי לאשר בקשה שהוגשה לו לפנות את הדייר מדירתו עוד לפני שניתנה החלטתו בנושא הערר. הרופא נדרש להשיב על בקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימים מהיום שהועברה אליו.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים