תלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות עשויים להיות זכאים למלגת סיוע, הניתנת מטעם משרד החינוך ומחולקת על-פי שיקול דעתן של ועדות מלגות פנימיות של כל מוסד חינוכי
על הנהלת המוסד החינוכי לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות
גובה המלגה לתלמיד/ה ינוע בין 100 ₪ ל-750 ₪ בחינוך היסודי, ובין 100 ₪ ל-1,200 ₪ בחינוך העל-יסודי


משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אביזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. הנהלת בית הספר מחויבת לקבוע קריטריונים לחלוקת המלגות, מועדים להגשת הטפסים וכן מועדים לדיון בהשגות על החלטות הוועדה ולפרסמם להורים.

מי זכאי?

 • תלמידים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
 • תלמידים במוסדות חינוך של רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תוכנית הליבה.

ייעוד המלגות

 • משרד החינוך קבע שני יעדים עיקריים לתקציב המלגות:
  • סיוע בתשלומי ההורים הכלליים ובמימון אביזרי לימוד.
  • סיוע בתשלומי ההורים לטיולים ולפעילויות חינוכיות וחברתיות נוספות המתקיימות מחוץ לבתי-הספר – בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

תהליך מימוש הזכות

 • משרד החינוך מעביר תקציב כללי לבתי הספר ולא לתלמידים ישירות.
 • על ההורים להגיש את הבקשה למלגה עד לאחר חגי תשרי, בהתאם למועדים שקבעה הנהלת בית הספר. בית הספר יכול לתת ארכה מטעמים מיוחדים.
 • החלטת וועדת המלגות של בית הספר והודעה להורים על ההחלטה תינתנה בתוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת הבקשות.
 • ניתן לערער על החלטת ועדת המלגות - את הערעור יש להגיש תוך שבוע מהיום שבו ניתנה התשובה. ההחלטה בערעור תינתן בתוך שבועיים.
 • חלוקת המלגות לתלמידים עצמם נעשית על-ידי בתי הספר לאור החלטת ועדת המלגות הפנימית.

חלוקת תקציב המלגות לבתי-הספר

 • ההקצאה לבתי הספר נעשית על-פי קריטריונים סוציו-אקונומיים. גודל התקציב לכל מוסד נקבע על-פי שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד הטיפוח, והוא יחסי למספר התלמידים.
 • חלוקת תקציב המלגות לבתי-ספר נקבעת על-פי מדד טיפוח המכונה "מדד שחר":
  • בכל שנה בתי-הספר מחולקים לעשרה עשירונים, כאשר בעשירון 1 מצויים בתי-הספר שמצבם החברתי-כלכלי הוא הטוב ביותר.
  • על-פי החלטת משרד החינוך, כספים למלגות יוקצו רק לבתי-ספר מעשירונים 3-10.
 • גובה המלגה לתלמיד בחינוך היסודי ינוע בין 100 ₪ ל-750 ₪.
 • גובה המלגה לתלמיד בחינוך העל-יסודי ינוע בין 100 ₪ ל-1,200 ₪.
 • במקרים חריגים, שבהם לא יימצא פתרון במסגרת ההקצאה של בית הספר, יוכל מנהל בית הספר להעביר המלצה מנומקת לועדת חריגים במשרד החינוך לקבלת תקציב נוסף.
 • העברת התשלום לבית הספר מותנית בכך שביה"ס גובה תשלומי הורים ומדווח על כך במערכת אפיק (לאישור תשלומי הורים). מוסד שלא ביקש או לא קיבל אישור לגביית תשלומי הורים באמצעות מערכת אפיק לא יהיה זכאי להקצאת תקציב מלגות. ניתן לבדוק אם תשלומי ההורים של המוסד החינוכי אושרו באמצעות מערכת אפיק.

חלוקת מלגות סיוע לתלמידים - ועדת מלגות פנימית

 • עם קבלת ההודעה על אישור תקציב המלגות למוסד יכנס בית הספר ועדת מלגות פנימית.
 • הוועדה תמנה שלושה אנשים לפחות, כאשר אחד מהם יהיה מנהל המוסד החינוכי או נציג מטעמו.
 • ועדת המלגות תקבע על-פי קריטריונים מוסכמים מי מהתלמידים זכאי למלגה ומהו גובה המלגה הניתן לכל תלמיד/ה, בהתאם למכתב ההקצאה.
 • על ועדת המלגות למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד/ה, וכן לצרף מסמכים נלווים (במקרה שישנם).
 • מטרת ועדת המלגות לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם, ולו באופן חלקי.
 • על הוועדה לקבוע קריטריונים ומשקלות לקביעת הזכאות למלגה ומועדים להגשת הבקשות וכן לדיון בהשגות על החלטותיה.
 • על הוועדה לשקול, בין היתר, את המדדים הבאים, ולהיעזר במסמכים רלוונטיים:
  • סך הכנסות ההורים.
  • האם שני בני הזוג עובדים.
  • מספר הנפשות בבית.
  • ההכנסה לנפש.
  • מספר האחים הלומדים באותו מוסד.
  • האם התלמיד מגיע ממשפחה חד-הורית.
  • האם יש לתלמיד או להוריו מגבלות רפואיות.
  • האם התלמיד מגיע ממשפחה של עולים חדשים.

תהליך העברת הסיוע הכספי להורי התלמיד

 • רשימת התלמידים הזכאים למלגות תישלח למערך הסיוע במלגות במשרד החינוך בהקדם האפשרי, ולא יותר מאוחר מהתאריך הנקוב בהודעה על אישור המלגות למוסד.
 • מערך הסיוע יקלוט את רשימות התלמידים, יאמת את הנתונים, ואם יימצא שהדיווח תקין - יעביר את ההקצבה לחשבון המוסד.
 • רק לאחר שתועברנה רשימות התלמידים הזכאים למשרד החינוך יזוכה חשבון בית הספר.
 • העברת המלגה הכספית בפועל תבוצע באחת משתי דרכים:
  • במקרה שהתלמיד מחזיק בחוב כספי למוסד החינוכי, ינוכה סכום המלגה מהחוב.
  • במקרה שלתלמיד אין חובות לבית הספר, תועבר להוריו המחאה על סכום המלגה.
 • יש להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את קבלת המלגה יחד עם הודעת ההפקדה.
 • המסמך יצורף לתיק התלמיד במזכירות המוסד.

חשוב לדעת

 • מאחר שאין אפשרות לסייע באמצעות המלגות שהמשרד מעמיד לכלל התלמידים המתקשים בתשלום, מטרת ועדת המלגות לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם, ולו באופן חלקי.
 • פרסום הזכאות למלגה, ייעשה במצורף למכתב הבקשה לתשלומי הורים וכן על לוחות המודעות במשרדי המוסד החינוכי.
 • שיקול הדעת בדבר שמות התלמידים הזכאים וסכום המלגה הוא של ועדת המלגות הפנימית של המוסד החינוכי.
 • חלוקת תקציב המלגות של המוסד החינוכי צריכה להתבצע באופן מושכל והוגן, ובהסתמך על הכרות הצוות החינוכי במוסד החינוכי את צורכי התלמידים הזכאים למלגת סיוע.
 • הפרוטוקולים של דיוני ועדת המלגות חסויים, והם יישמרו בבית ספר.
 • במקרה שהורים זקוקים למלגת סיוע בלימודי ילדיהם (ולא קיבלו מלגת סיוע מבית הספר) הם יכולים לפנות ישירות לבית הספר, אשר ידון בנוגע לזכאותם. פניות ישירות של הורים למשרד החינוך בבקשות למלגה תועברנה לטיפול של מנהל בית הספר והוא יפנה אותן לוועדה.
 • הורים שהכנסתם נמוכה יהיו מחויבים להציג לחברי הוועדה האחראית על חלוקת המלגות כל מסמך רלוונטי לצורך אישור מצבם הכלכלי, כדי לבדוק את בקשתם לסיוע.
 • באפשרות רשות החינוך המקומית והבעלות לקבוע הנחות והסדרי תשלומים נוספים לתלמידים מעוטי אמצעים.
 • חשוב מאוד להימנע מפגיעה בתלמידים ממשפחות ברוכות ילדים או בתלמידים שהוריהם אינם יכולים לעמוד בתשלומים המוטלים עליהם. אסור למנוע מילד למשפחה הזכאית לסיוע את מתן השירותים או את ההשתתפות בטיולים או במסיבות כיתתיות או בית ספריות בשל אי-יכולתו לשלם את מלוא הסכום. במקרה כזה על המוסד החינוכי להיעזר באמצעי הסיוע הקיימים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים