הקדמה:

קטין החשוד בביצוע עבירה יוזמן לחקירה ויחקר לאחר שתימסר על כך הודעה לאחד מהוריו
במקרים שבהם לא ניתן לאתר את ההורים, תימסר ההודעה לקרוב משפחה או לאדם אחר
במקרים מסוימים ניתן לחקור קטין חשוד מבלי למסור הודעה להוריו או לקרוב משפחה אחר, אך גם במקרים אלה קיימת חובה למסור הודעה להורה בתוך פרק זמן מסויים


קיימת חובה ליידע הורה של קטין החשוד בעבירה על חקירתו, ואם לא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר יש ליידע קרוב משפחה אחר.

מי זכאי?

 • קטינים בני 12- 18 שנים החשודים בביצוע עבירה פלילית.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה על קטין חשוד המוזמן לחקירה

 • קטין החשוד בביצוע עבירה יוזמן לחקירה ויחקר לאחר מסירת הודעה לאחד מהוריו.
 • במקרה שלא ניתן לאתר את הורה הקטין, במאמץ סביר, תימסר הודעה לקרוב משפחה אחר שהוא מעל גיל 18 או אדם בגיר אחר המוכר לקטין.
 • ההודעה לקרוב המשפחה או לאדם האחר שאינו ההורה תתבצע רק לאחר בירור מול הקטין לגבי עמדתו בנוגע לזהות האדם שלו תימסר ההודעה.
 • במקרה שלא ניתן לאתר את הורה הקטין או קרוב אחר, יש לתעד זאת בכתב.
 • בכל מקרה, על המשטרה להודיע להורה על כך שהקטין החשוד נמצא בחקירה, ברגע שיהיה ניתן לאתר את ההורה.
 • קטין חשוד השוהה על-פי צו בית משפט לנוער במעון או מעון נעול לקטינים, יוזמן לחקירה ויחקר לאחר מסירת הודעה למנהל המעון, בנוסף למסירת ההודעה להוריו.

מסירת הודעה על קטין שהגיע לתחנת המשטרה מיוזמתו (לא זומן לחקירה) או הובא אליה כשהוא אינו עצור

 • על קצין המשטרה הממונה על החקירה ליידע את הקטין כי הוא עומד להודיע להוריו על כך שהוא נמצא בתחנת המשטרה.
 • הקטין יכול להביע את עמדתו ולהתנגד ליידוע הוריו:
  • אם הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר, לא תימסר הודעה להוריו.
  • אם נימוקיו של הקטין אינם סבירים, על הקצין הממונה להודיע באופן מיידי להורי הקטין על כך שהוא נמצא בתחנת המשטרה. אם לא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר, יש להודיע לקרוב משפחה אחר.
 • במקרה שלא ניתן לאתר את הורה הקטין, יש לתעד זאת בכתב.
 • על הקצין הממונה לתעד את תהליך יידוע הקטין לגבי ההודעה להורה ואפשרותו להתנגד לכך ואת החלטתו האם להודיע להורה (באמצעות הקלטה או בכתב).

מסירת הודעה על קטין חשוד שהגיע לתחנת המשטרה כשהוא עצור

 • על קצין המשטרה הממונה על החקירה ליידע את הקטין כי הוא עומד להודיע להוריו על כך שהוא נמצא בתחנת המשטרה.
 • הקטין יכול להביע את עמדתו ולהתנגד ליידוע הוריו:
  • אם הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר, ייתן הקצין הממונה לרצונו של הקטין משקל ראוי, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, אך הוא אינו חייב לקבל את עמדת הקטין.
  • במקרה שהתנגדות ונימוקי הקטין לאי מסירת הודעה להוריו לא התקבלו, על הקצין הממונה להודיע באופן מיידי להורי הקטין על כך שהוא עצור בתחנת המשטרה. אם לא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר, יש להודיע לקרוב משפחה אחר.
 • במקרה שלא ניתן לאתר את הורה הקטין או קרוב אחר, יש לתעד זאת בכתב.
 • על הקצין הממונה לתעד את תהליך יידוע הקטין לגבי ההודעה להורה ואפשרותו להתנגד לכך ואת החלטתו האם להודיע להורה (באמצעות הקלטה או בכתב).

מקרים שבהם ניתן לחקור קטין חשוד מבלי למסור הודעה להורהו או לקרוב אחר

 • ניתן להורות על הזמנת קטין חשוד שאינו עצור לחקירה, אף מבלי למסור הודעה להורה, קרוב אחר או מנהל מעון, אם קצין מוסמך שוכנע כי מסירת ההודעה עלולה לגרום לאחד מהמצבים הבאים:
  • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר. הקצין יכול להיעזר בעניין זה בחוות דעת של מנהל המעון שבו שוהה הקטין.
  • שיבוש בהליכי החקירה.
  • פגיעה בביטחון המדינה.
 • ההחלטה לא למסור את ההודעה צריכה להיות מנומקת בכתב.

הגבלת הזמן שבו ניתן לחקור קטין חשוד מבלי שנמסרה על כך הודעה להוריו, אך נמסרה הודעה לקרוב משפחה אחר או מנהל המעון

 • גם אם מתקיים אחד מהמקרים שבהם ניתן לחקור קטין חשוד ללא מסירת הודעה להורהו, משך הזמן שניתן לחקור את הקטין מבלי להודיע על כך להוריו מוגבל ל- 8 שעות לכל היותר, אלא אם כן התקיימו נסיבות מיוחדות.
 • במקרים אלה יש חובה להודיע להורים על הימצאותו של הקטין בתחנת המשטרה ועל חקירתו במועד המוקדם מבין אלה:
  • ברגע שחדלה להתקיים הסיבה שהצדיקה את הזמנת הקטין לחקירה.
  • ברגע שחדלה הסיבה שהצדיקה את ביצוע החקירה מבלי להודיע להורה.
  • ברגע שחלפו 8 שעות מהרגע שהקטין הגיע לתחנת המשטרה.

הגבלת הזמן שבו ניתן לחקור קטין חשוד מבלי שנמסרה הודעה על כך לאף גורם (הורה, קרוב משפחה אחר או מנהל המעון)

 • החוק מגביל את משך הזמן שבו ניתן לחקור קטין חשוד מבלי להודיע על כך להוריו, לקרוב משפחה אחר ולמנהל המעון.
 • במקרה שלא ניתנה הודעה לאף גורם על חקירתו של הקטין החשוד, חובה להודיע להורים על הימצאותו של הקטין בתחנת המשטרה ועל חקירתו במועד המוקדם מבין אלה:
  • ברגע שחדלה להתקיים הסיבה שהצדיקה את הזמנת הקטין לחקירה.
  • ברגע שחדלה להתקיים הסיבה שהצדיקה חקירה מבלי להודיע לאחד מהגורמים שצויינו.
  • ברגע שחלפו 6 שעות מהרגע שהקטין הגיע לתחנת המשטרה.
   • במקרים מסויימים, הקבועים בחוק, רשאי קצין נוער מרחבי להאריך את פרק הזמן של 6 שעות לפרק זמן של עד 8 שעות מרגע הגעתו של הקטין לתחנת המשטרה.

אי-הודעה להורה הקטין

 • בהתקיים אחד מהמקרים הבאים, אסור למסור הודעה להורה הקטין, לקרוב אחר או למנהל מעון ומעון נעול לקטינים, גם אם חדלו להתקיים הסיבות שבגינן לא נמסרה ההודעה על חקירת הקטין לגורמים אלה קודם:
  • שופט בימ"ש מחוזי התיר שלא למסור הודעה על מעצר הקטין.
  • עובד סוציאלי שהתמנה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) החליט לנקוט בעניין הקטין אמצעי חירום לפי סמכותו בסעיף 22 לאותו החוק.

חשוב לדעת

 • אם קצין ממונה החליט על מעצרו של קטין חשוד, עליו להודיע על מעצרו גם לקצין מבחן בשירות המבחן לנוער (בנוסף על ההודעה להורי הקטין).
 • לקטין חשוד יש זכות שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו. כמו כן הוא זכאי להתייעץ עימם לפני תחילת החקירה. לפרטים נוספים, ראו נוכחות הורה או קרוב בחקירת קטין חשוד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים


תודות