משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים
סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2024 הוא 1,137 ₪ לכל ילד
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק לימודים ללא התניה במספר הילדים
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

 • המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט (בסמוך לתחילת כל שנת לימודים) לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • המענק לשנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2024 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2007 ל-31.12.2018.
 • סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2024 הוא 1,137 ₪ לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 2023 שולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2006 ל-31.12.2017.
 • לאיתור סכומי המענק בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
אפשר להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי כדי לחשב את סכומי המענק למשפחות הזכאיות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים, במהלך חודש אוגוסט ובסמוך לתחילת שנת הלימודים.
 • מי שעומדים בתנאי הזכאות ולא קיבלו את המענק במהלך חודש אוגוסט, יפנו למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש להעביר לסניף המוסד לביטוח לאומי אישור לימודים כדי שתיבדק הזכאות למענק.

חשוב לדעת

 • המענק משולם להורה שמקבל/ת את קצבת הילדים. עם זאת, המענק ישולם (במלואו בלבד) להורה השני/ה אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה על כך או בהתאם לפסק דין.
 • אם הורי הילד חיים בנפרד, ההורה שכתובתו לא רשומה ככתובת הראשית של הילד אינו רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע לגבי תשלום המענק, שכן הזכאות למענק נגזרת מהנסיבות האישיות של ההורה השני ומתן פרטים אלה עשוי לפגוע בפרטיותו. למידע נוסף ראו מסירת מידע מהמוסד לביטוח לאומי להורים בנפרד בנוגע לילדם.
 • אלמנים ואלמנות של חללי פעולת איבה (שבני זוגם נהרגו בפעולת איבה) זכאים למענק נוסף שמשולם בחודש אוגוסט. למידע נוסף ראו מענקי לימודים וחוגים ליתומים של חללי פעולת איבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים