הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) זכאיות למענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים
זכאים שאינם מקבלים את המענק באופן אוטומטי (ראו פירוט בהמשך) צריכים להגיש תביעה למענק בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות
המענק הוא בסך 1,021 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2020)
לחישוב סכום מענק הלימודים לזכאים, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק לימודים משולם למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • נכון לשנת 2020, סכום המענק הוא 1,021 ש"ח לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2019 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2002 ל-31.12.2013.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2020 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2003 ל-31.12.2014.

מי זכאי?

 • הורה עצמאי (הורה יחיד) (ראו פרטים נוספים בתהליך מימוש הזכות).
 • תנאי הזכאות צריכים להתקיים בחודש יולי או אוגוסט של שנת הלימודים שעבורה משולם המענק.

תהליך מימוש הזכות

 • להורה המקבל גמלה להבטחת הכנסה עבור ילדיו בנפרד מבן הזוג, המענק משולם אוטומטית לחשבון הבנק (מי שלא קיבל את המענק במהלך חודש אוגוסט, יפנה למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו).
 • בשאר המקרים, שיפורטו בהמשך, יש להגיש תביעה.
 • הורה רווק, גרוש, או אלמן, שאין עמו בן זוג הידוע בציבור, צריך להגיש תביעה רק בפעם הראשונה כדי לקבל את מענק הלימודים.
 • ניתן להגיש את התביעה בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות. מי שיגיש תביעה לאחר מועד זה, יקבל את המענק רק עבור 18 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.

זכאים הנדרשים להגיש תביעה לקבלת המענק

 • הורה החי בנפרד מבן הזוג ועונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא חי בנפרד מבן הזוג שנתיים לפחות.
  2. הוא פתח בהליכי גירושין על-פי החוק.
  3. הוא פועל לקדם את הליכי הגירושין במשך שנתיים לפחות.
 • עגונה - אישה נשואה העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • עקבות בעלה נעלמו מזה שנתיים.
  • בעלה נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה באותו זמן דמי מזונות.
 • אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות), העונה (בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי) על 3 התנאים שיפורטו להלן. אם בחודשים יולי-אוגוסט של אותה שנת לימודים עדיין לא ענתה על כל התנאים, אך בחודשים שלאחר מכן (עד תום 12 חודשים מיום כניסתה למקלט) ענתה על כולם, תהיה זכאית למענק בדיעבד, עבור אותה שנת לימודים 3 התנאים שצריכים להתמלא:
  • היא חיה בנפרד מבן הזוג בחודש הזכאות למענק, ואין עמה בן זוג הידוע בציבור.
  • היא שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות 90 ימים לפחות (לא רצופים בהכרח), מתוך תקופה של 12 חודשים, שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט.
  • היא פתחה בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין במשך 6 חודשים לפחות, והתקיים לפחות דיון אחד בתקופה זו, או לחלופין - עובדת סוציאלית אישרה כי פתיחת ההליך עלולה לסכן את חייה או את חיי ילדיה.
 • עולים חדשים הנמצאים בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגם לא עלה לארץ ואינו מתגורר בה.
 • הורה רווק, גרוש, או אלמן, שאין עמו בן זוג הידוע בציבור, צריך להגיש תביעה רק בפעם הראשונה כדי לקבל את מענק הלימודים.

הגשת התביעה

 • את התביעה יש להגיש על-גבי טופס תביעה למענק לימודים.
 • הורים גרושים או הורים החיים בנפרד מבני זוגם והילדים בהחזקתם יצרפו לטופס התביעה:
  • טופס בקשה לפיצול תיק (המוסד לביטוח לאומי שולח את טופס הבקשה וטופס התביעה למי ששינו את מצבם המשפחתי ל"גרוש/ה" במשרד הפנים).
  • צילום של פסק הדין המציין מי מחזיק בילדים.
 • להורה גרוש ישנה אפשרות להגיש את התביעה למענק והבקשה לפיצול התיק באמצעות טופס מקוון.
 • אישה עגונה תצרף אישורים בהתאם למצבה:
  • מי שבית הדין הכיר בה כעגונה, תצרף את האישור.
  • מי שבן זוגה נעלם, תצרף אישור על כך מהמשטרה.
 • אישה אשר שוהה/שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) תצרף לטופס התביעה:
  • אישור מהמקלט על השהייה בו.
  • מי שפתחה בהליך גירושין, תצרף אישור מבית הדין/בית המשפט על מועד פתיחת התיק לגירושין.
  • מי שלא פתחה בהליך גירושין מחשש לחייה או חיי ילדיה, תצרף אישור מעו"ס המחלקה לשירותים חברתיים.
 • אפוטרופוס או ממונה המקבל את הקצבה בעבור הילדים, ימלא את כל הפרטים המתייחסים להורה שבגינו נתבע מענק הלימודים.
 • את טופס התביעה יש לשלוח או להגיש למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
  • ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
  • כמו כן, ניתן לשלוח את הטופס שמולא באופן ידני בצירוף שאר המסמכים ישירות לפקיד המטפל, באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שלא קיבלו את המענק עבור שנת הלימודים שחלפה, למרות זכאותם, צריכים לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.

חשוב לדעת

נתוני עבר

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים