הקדמה:

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) זכאיות למענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים
זכאים שאינם מקבלים את המענק באופן אוטומטי (ראו פירוט בהמשך) צריכים להגיש תביעה למענק בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות
המענק הוא בסך 1,046 ₪ לכל ילד (נכון לשנת 2022)
לחישוב סכום מענק הלימודים לזכאים, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק לימודים משולם למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

 • המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט (בסמוך לתחילת כל שנת לימודים) לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • נכון לשנת 2022, סכום המענק הוא 1,046 ₪ לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2021 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2004 ל-31.12.2015.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2022 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2005 ל-31.12.2016.
 • לאיתור שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • הורה עצמאי (הורה יחיד) (ראו פרטים נוספים בתהליך מימוש הזכות).
 • תנאי הזכאות צריכים להתקיים בחודש יולי או אוגוסט של שנת הלימודים שעבורה משולם המענק.
 • בני זוג מאותו מין החיים יחד לא ייחשבו כהורים יחידים, ולא יהיו זכאים למענק.

תהליך מימוש הזכות

 • להורים שמקבלים גמלה להבטחת הכנסה עבור ילדיהם בנפרד מבן/בת הזוג המענק משולם אוטומטית לחשבון הבנק (מי שלא קיבלו את המענק במהלך חודש אוגוסט, יפנו למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים).
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש להעביר לסניף המוסד לביטוח לאומי אישור לימודים כדי שתיבדק הזכאות למענק.
 • בשאר המקרים, שיפורטו בהמשך, יש להגיש תביעה.
 • הורה רווק/ה, גרוש/ה, או אלמן/ה, ללא בן/בת זוג ידוע/ה בציבור, נדרש/ת להגיש תביעה רק בפעם הראשונה כדי לקבל את מענק הלימודים.
 • ניתן להגיש את התביעה בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות. מי שיגישו תביעה לאחר מועד זה, יקבלו את המענק רק עבור 18 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.

מקרים שבהם יש להגיש תביעה לקבלת המענק

הורים שחיים בנפרד מבני זוגם

 • הורים שחיים בנפרד זה מזה ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם חיים בנפרד שנתיים לפחות.
  2. הם פתחו בהליכי גירושין על-פי החוק.
  3. הם פועלים לקדם את הליכי הגירושין במשך שנתיים לפחות.

אישה עגונה

 • אישה נשואה שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • עקבות בעלה נעלמו מזה שנתיים.
  • בעלה נמצא בחו"ל שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה באותו זמן דמי מזונות.

אישה נפגעת אלימות במשפחה

 • אישה שעונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. היא חיה בנפרד מבן הזוג בחודש הזכאות למענק, ואין עמה בן זוג הידוע בציבור.
  2. היא שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות 90 ימים לפחות (לא רצופים בהכרח) מתוך תקופה של 12 חודשים, שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט.
  3. היא פתחה בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין במשך 6 חודשים לפחות, והתקיים לפחות דיון אחד בתקופה זו, או לחלופין - עובדת סוציאלית אישרה כי פתיחת ההליך עלולה לסכן את חייה או את חיי ילדיה.
שימו לב
בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, אין דרישה כי השהייה במקלט תיעשה בסמיכות זמנים לפרידה בפועל ופתיחת ההליכים, ואישה עשויה להיות זכאית למענק גם אם חלפו שנים ממועד השהייה במקלט ועד התקיימות שני התנאים הנוספים.
 • אם בחודשים יולי-אוגוסט של אותה שנת לימודים עדיין לא ענתה על כל התנאים, אך בחודשים שלאחר מכן (עד תום 12 החודשים ממועד השהייה במקלט) ענתה על כולם, תהיה זכאית למענק בדיעבד עבור אותה שנת לימודים.
 • למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיות נוספות

 • עולים חדשים שנמצאים בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובני זוגם לא עלו לארץ ואינם מתגוררים בה.
 • הורה רווק/ה, גרוש/ה, או אלמן/ה, ללא בן/בת זוג הידוע/ה בציבור, נדרש/ת להגיש תביעה רק בפעם הראשונה כדי לקבל את מענק הלימודים.

הגשת התביעה

 • את התביעה יש להגיש על-גבי טופס תביעה למענק לימודים.
 • הורים גרושים או הורים שחיים בנפרד מבני זוגם והילדים בהחזקתם יצרפו לטופס התביעה:
  • טופס בקשה לפיצול תיק (המוסד לביטוח לאומי שולח את טופס הבקשה וטופס התביעה למי ששינו את מצבם המשפחתי ל"גרוש/ה" במשרד הפנים).
  • צילום של פסק הדין המציין מי מחזיק בילדים.
 • להורים גרושים יש אפשרות להגיש את התביעה למענק ואת הבקשה לפיצול התיק באמצעות טופס מקוון.
 • אישה עגונה תצרף אישורים בהתאם למצבה:
  • מי שבית הדין הכיר בה כעגונה, תצרף את האישור.
  • מי שבן זוגה נעלם, תצרף אישור על כך מהמשטרה.
 • אישה ששוהה/שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות תצרף לטופס התביעה:
  • אישור מהמקלט על השהייה בו.
  • מי שפתחה בהליך גירושין, תצרף אישור מבית הדין/בית המשפט על מועד פתיחת התיק לגירושין.
  • מי שלא פתחה בהליך גירושין מחשש לחייה או חיי ילדיה, תצרף אישור מעו"ס המחלקה לשירותים חברתיים.
 • אפוטרופוס או ממונה שמקבל את הקצבה עבור הילדים, ימלא את כל הפרטים שמתייחסים להורה שבגינו נתבע מענק הלימודים.
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש לצרף אישור לימודים.
 • את טופס התביעה יש לשלוח או להגיש למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
  • ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
  • כמו כן, ניתן לשלוח את הטופס שמולא באופן ידני בצירוף שאר המסמכים ישירות לפקיד המטפל, באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שלא קיבלו את המענק עבור שנת הלימודים שחלפה, למרות זכאותם, צריכים לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים