הורה שכתובתו אינה רשומה ככתובת הראשית של ילדו הקטין זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע הקשור לילד (אם מדובר בפרטים שמסירתם אינה פוגעת בפרטיותו של ההורה השני)
בתנאים שיפורטו בהמשך, ההורה רשאי להגיש תביעה לגמלת ילד נכה או לגמלת ניידות עבור הילד

הורה פרוד שכתובתו אינה רשומה ככתובת הראשית של ילדו הקטין זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע בנושא תשלומים מסוימים המשולמים עבור הילד.

 • בתנאים שיפורטו בהמשך, ההורה יוכל להגיש תביעה לגמלת ילד נכה או לגמלת ניידות עבור הילד.
 • כמו כן, המוסד לביטוח לאומי יידע את ההורה במקרה שבו ההורה השני יגיש בקשה להעביר לקופת חולים אחרת את הילד ואותו, אם כתובתו הנוספת של הילד עודכנה במרשם האוכלוסין.

מי זכאי?

קצבת ילדים

 • ההורה שלא מקבל את קצבת הילדים אינו רשאי לקבל מידע אודות סכום הקצבה המשולמת עבור הילד (ניתן למצוא את סכומי קצבאות הילדים כאן ובאתר המוסד לביטוח לאומי).
 • ההורה זכאי לקבל עדכון על הפסקת תשלום קצבת הילדים עבור הילד, ומכתבים בנושא זה יישלחו אליו אם כתובתו הנוספת של הילד עודכנה במרשם האוכלוסין.

תוכנית חיסכון לכל ילד

גמלת ילד נכה וגמלת ניידות

הגשת תביעה לגמלה

 • אם הורה מעוניין להגיש תביעה לגמלת ילד נכה או לגמלת ניידות עבור ילד שאינו רשום בכתובתו, נדרשת לכך הסכמה בכתב מההורה השני.
 • פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יוודא בשיחה טלפונית עם ההורה השני כי אכן נתן את הסכמתו בכתב.
 • אם לא ניתנה הסכמת ההורה השני, התביעה תיבדק בהתאם לחוק ולנסיבות המקרה.
 • ההורה מגיש התביעה יתבקש לעדכן "כתובת נוספת לקטין" במרשם האוכלוסין (ראו פרטים בהמשך).
 • לאחר עדכון הכתובת, יוכל ההורה לקבל מהביטוח הלאומי מכתבים רלוונטיים בעניין התביעה שהגיש (כולל קבלת תעודת נכה לזכאים), וזאת ללא צורך בבקשה נוספת.

מסירת מידע

 • אם הוגשה תביעה בעבר או אושרה זכאות לגמלת ילד נכה או לגמלת ניידות, ההורה שאינו מקבל את הגמלה עבור הילד רשאי לבקש מידע אודות התביעה.
 • המידע יימסר לו בעל-פה, בתנאי שלא תהיה בכך פגיעה בפרטיותו של ההורה השני או אדם אחר המעורב בתביעה.
 • אם ההורה שאינו מקבל את הגמלה עבור הילד מבקש אישור על הזכאות לגמלה, יונפק לו אישור ידני שלא יכלול פרטים אישיים על ההורה השני.

מידע שלא ניתן למסור להורה

 • ההורה אינו רשאי לקבל כל מידע לגבי תשלום מענק לימודים עבור הילד, שכן הזכאות למענק נגזרת מהנסיבות האישיות של ההורה השני (ניתן למצוא מידע כללי על סכום מענק הלימודים כאן ובאתר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף, לא יימסרו להורה קוד סודי של הקטין, מידע על תוספת המשולמת לגמלה של ההורה השני בגין הילד (כגון תוספות לקצבאות תלויים, שאירים, נכות או הבטחת הכנסה), פרטי חשבון הבנק שאליו משולמת הקצבה וכו', שכן מתן פרטים אלה עשוי לפגוע בפרטיותו של ההורה השני.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי שיוכל לקבל את המידע הרלוונטי בדואר, על ההורה לעדכן במרשם האוכלוסין את כתובתו כ"כתובת נוספת למשלוח דואר למבקש שטרם מלאו לו 18 שנה".
 • לשם כך, עליו למלא טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
 • ההורה נדרש להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין עם הטופס ותעודת הזהות.
 • למידע נוסף על השירות (הניתן ללא תשלום), ראו באתר gov.il.
 • המוסד לביטוח לאומי יקבל את הכתובת הנוספת של ההורה הפרוד ישירות ממרשם האוכלוסין לאחר העדכון, והמידע יישלח אליו אוטומטית.

חשוב לדעת

 • במקרים שבהם האפוטרופסות של הורה נשללה או הוגבלה בהתאם להחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים