עובד זר שהוא מבקש מקלט (מסתנן) אשר עזב את הארץ לצמיתות עד למועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל, זכאי למלוא כספי הפיקדון שהופקדו עבורו על ידי המעסיק
סכום הפיקדון יכלול את כספי הפיקדון אשר הופקדו בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%
אם העובד הזר המסתנן עזב את הארץ לאחר המועד שעליו לעזוב את ישראל, ינוכו מהפיקדון סכומים בהתאם לתקופת השיהוי ביציאה מהארץ
כספי פיקדון של עובד מסתנן שנפטר, הזכאי לכספי הפיקדון, יועברו למי שהוכח שהוא בן/ בת זוגו או ילדו או הורהו או יורשו של העובד המנוח
למידע נוסף ראו נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 9.0.0004 מיום 03.12.2018 - נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהינו מבקש מקלט (מסתנן) להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרדפיקדון חודשי.

 • בפסק דין מיום 23.04.2020 ביטל בית המשפט העליון לאלתר את ההוראה שחייבה את המעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן עבור קופת פיקדון, ועל המעסיק חלה חובה להפריש לקופת הפיקדון רק את חלקו, בסך 16% מהשכר. כמו כן פסק בית המשפט העליון כי העובדים זכאים לקבל חזרה את הכספים שנוכו ממשכורתם עבור הפיקדון, תוך 30 יום ממתן פסק הדין . למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון לעובדים מבקשי מקלט (מסתננים).
 • עובד זר מסתנן אשר עזב את הארץ לצמיתות עד למועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל, זכאי למלוא כספי הפיקדון שהופקדו עבורו על ידי המעסיק.
 • סכום הפיקדון יכלול את כספי הפיקדון אשר הופקדו בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • אם העובד הזר המסתנן עזב את הארץ לאחר המועד שעליו לעזוב את ישראל, ינוכו מהפיקדון סכומים בהתאם לתקופת השיהוי ביציאה מהארץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים זרים שהנם מסתננים אשר עומדים לצאת מישראל לצמיתות או עזבו את ישראל לצמיתות, ומעסיקיהם הפקידו בעבורם פיקדון בהתאם לחוק.

סכום הפיקדון שעובד מסתנן זכאי לקבל

עובד מסתנן אשר יצא מהארץ לצמיתות עד למועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל

 • עובד מסתנן אשר יצא מישראל עד למועד בו היה עליו לעזוב כפי שנקבע בפסק דין סופי שלא ניתן לערער עליו יותר או בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, יהיה זכאי לקבל את מלוא סכום הפיקדון שהופקד עבורו ע"י המעסיק בתוספת רווחים, ובניכוי עמלות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.

עובד מסתנן אשר יצא מהארץ לצמיתות לאחר המועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל

 • עובד מסתנן אשר עזב את ישראל לאחר יותר מ-6 חודשים מהמועד בו היה עליו לעזוב את ישראל - עובד מסתנן אשר יצא מהארץ לצמיתות לאחר יותר מ-6 חודשים מהמועד שהיה עליו לעזוב את ישראל (כלומר, מעל 6 חודשים מהמועד בו היה עליו לעזוב כפי שנקבע בפסק דין סופי שלא ניתן לערער עליו יותר או בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה) זכאי ל67% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי עמלות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד מסתנן אשר עזב את ישראל במהלך 6 חודשים מתום המועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל - עובד מסתנן אשר יצא מהארץ לצמיתות במהלך 6 חודשים מתום המועד שהיה עליו לעזוב את ישראל זכאי לסכום הפיקדון המצטבר כמפורט להלן:
  • 67% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי עמלות ניהול החשבון וכן בניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
  • חלק מיתרת הפיקדון - בנוסף ל67% מסכום הפיקדון זכאי העובד המסתנן לחלק מיתרת הפיקדון שנותר בקופת הפיקדון (33% מכספי הפיקדון) לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו של העובד מהארץ (אם הורחק מישראל), ובהתאם למספר חודשי האיחור ביציאה מהארץ:
תקופת השיהוי ביציאה מהארץ שיעור הפיקדון לו זכאי העובד המסתנן (מסכומים אלה יש לנכות עמלות ניהול חשבון ומס הכנסה)
עד חודש ימים 67% מכספי הפיקדון ועוד 100% מהיתרה (לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו מישראל).
מעל1 חודש ועד 2 חודשים 67% מכספי הפיקדון ועוד 75% מהיתרה (לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו מישראל).
מעל 2 חודשים ועד 3 חודשים 67% מכספי הפיקדון ועוד 65% מהיתרה (לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו מישראל).
מעל 3 חודשים ועד 4 חודשים 67% מכספי הפיקדון ועוד 50% מהיתרה (לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו מישראל).
מעל 4 חודשים ועד 5 חודשים 67% מכספי הפיקדון ועוד 35% מהיתרה (לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו מישראל).
מעל 5 חודשים ועד6 חודשים 67% מכספי הפיקדון ועוד 20% מהיתרה (לאחר ניכוי הוצאות הרחקתו מישראל).
מעל 6 חודשים רק 67% מכספי הפיקדון בלבד.
 • מהסכום שנותר בידי העובד המסתנן מיתרת הפיקדון, יש לנכות עמלות ניהול חשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
דוגמה
 • בקופת הפיקדון של עובד מסתנן יש 10,000 ₪.
 • על פי החלטת פסק דין שניתן ושלא ניתן עוד לערער עליו, היה על העובד המסתנן לעזוב את ישראל ביום 31.12.2016, אבל הוא עזב את ישראל רק כעבור 3.5 חודשים ממועד זה, ביום 15.04.2017.
 • העובד המסתנן זכאי ל67% מתוך 10,000 ₪ כספי הפיקדון שעומדים לרשותו, ובסה"כ ל- 6,700 ₪ בניכוי עמלות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
 • יתרת הפיקדון שנותרה עומדת על 3,300 ₪.
 • מאחר והעובד המסתנן עזב את ישראל 3.5 חודשים מהמועד בו היה עליו לעזוב את הארץ, הוא זכאי בנוסף ל- 50% מיתרת הפיקדון שנשאר ובסה"כ ל-1,650 ₪ (3,300 X‏ 50%), בניכוי עמלות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • סה"כ יהיה זכאי העובד המסתנן לסך של 8,350 ₪ מכספי הפיקדון (6,700+1,650) בניכוי עמלות ניהול החשבון ומה הכנסה בשיעור 15%.
דוגמה
 • אותם הנתונים כמו בדוגמה למעלה, רק הפעם בנוסף, על העובד הוטלו הוצאות הרחקתו מהארץ בסך 2,000 ₪.
 • במקרה זה יהיה העובד המסתנן זכאי לסכומים הבאים מכספי הפיקדון:
  • 67% מכספי הפיקדון והסה"כ ל 6,700 ₪ בניכוי עמלות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%
  • מהיתרה בסך 3,300 ₪ יש לנכות את הוצאות הרחקתו של העובד מהארץ בסך 2,000 ₪.
  • מהיתרה בסך 1,300 ₪, זכאי העובד ל50% ובסה"כ ל - 650 ₪, בניכוי עמלות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • סה"כ יהיה זכאי העובד המסתנן לסך של 7,350 ₪ מכספי הפיקדון (6,700+650), בניכוי עמלות ניהול החשבון ומה הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד מסתנן אשר שהה בישראל לאחר התקופה בה נדרש לעזוב את הארץ ובגין כך הופחת לו סכום הפיקדון, רשאי להגיש בקשה להפחתת תקופת השיהוי ביציאה מהארץ הנזקפת לחובתו ולקבלת כספי הפיקדון, כפי שמפורט בהמשך.

שלבי ההליך

תשלום הפיקדון לעובד מסתנן העומד לצאת מישראל

 • כדי לקבל את כספי הפיקדון על העובד הזר להגיש טופס בקשה לשחרור כספי הפיקדון באחת משתי הדרכים הבאות:
 • את הבקשה יש לשלוח לפחות 7 ימי עבודה טרם מועד יציאתו של העובד המסתנן מישראל, אך לא יותר מ 30 יום לפני מועד היציאה (רשות האוכלוסין וההגירה ממליצה להגיש את הבקשה 10 ימי עבודה טרם מועד היציאה).
 • במסגרת מילוי הטופס יהיה על העובד המסתנן לציין את המועד הצפוי ליציאתו מהארץ ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום דרכון או מסמך נסיעה תקף אחר המאושר על ידי מנהלת תחום הפיקדונות ביחידת הפיקדונות.
  • צילום כרטיס טיסה.
 • לאחר שהבקשה תיבחן ותאושר, תופק הוראת תשלום שתימסר הן לעובד המסתנן (באמצעות דוא"ל או בפקס כפי שיבקש העובד) והן לבנק.
 • בעת עזיבת הארץ לצמיתות, ולאחר שהעובד עבר את ביקורת הגבולות בשדה התעופה, על העובד לגשת לעמדת הבנק בנמל התעופה ולהציג את דרכונו ואת הוראת התשלום שהופקה לו, לצורך קבלת כספי הפיקדון שלו.
 • הכספים יימסרו לעובד במזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק המתנהל על שמו בחו"ל, לפי בחירת העובד בטופס הבקשה.
 • במקרה של ביצוע העברה בנקאית לחשבונו של העובד המסתנן בחו"ל, עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם לעובד.

תשלום לעובד מסתנן שכבר יצא מישראל

 • עובד מסתנן שיצא מישראל לצמיתות מבלי שהשלים את הליך הבקשה לתשלום כספי פיקדון כמפורט לעיל, ישולמו לו כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק בחו"ל המתנהל על שמו.
 • ההעברה הבנקאית לחשבון הבנק בחו"ל על שמו של העובד תתבצע תוך 30 ימי עבודה מהיום בו נודע ליחידת הפיקדונות כי העובד המסתנן עזב את ישראל לצמיתות.
 • על העובד המסתנן להעביר ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל פרטים מלאים ומדויקים על חשבון הבנק שלו בחו"ל בצירוף אסמכתא רשמית מן הבנק בו מתנהל חשבונו בחו"ל. אם לא נמסרו פרטי חשבון בנק מלאים ומדויקים, תתבצע ההעברה הבנקאית בתוך 30 ימי עבודה מן המועד בו יימסרו הפרטים.
 • עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם למסתנן.
 • אם בקשת עובד שיצא מישראל מוגשת באמצעות עורך-דין, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח.

תשלום כספי פיקדון של עובד מסתנן שנפטר

זכאים לכספי פיקדון של עובד מסתנן שנפטר

 • כספי הפיקדון של עובד מסתנן שנפטר בטרם עזב את ישראל, ואשר היה זכאי לכספי הפיקדון יועברו למי שהוכח שהוא בן זוגו.
 • אם לעובד אין בן זוג, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא ילדו.
 • אם לעובד אין ילד, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא הורהו.
 • אם לעובד אין הורה, יעברו כספי הפיקדון למי שנקבע כי הם יורשי העובד.

הגשת הבקשה ומסמכים נדרשים

 • בכל המקרים הללו יש להגיש בקשה ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל , ולצרף לבקשה מסמכים רשמיים המעידים על הקשר המשפחתי הנטען ועל פרטי חשבון הבנק מחו"ל ובכלל זה:
  • צילום דרכון של המבקש.
  • צילום תעודת זהות של המבקש בארץ המוצא.
  • תעודת נישואים (כאשר מדובר בבן זוג).
  • תעודת לידה או תעודה ציבורית אחרת המעידה על קשרי הורות (כאשר מדובר בהורה).
  • צו ירושה, פסק דין או החלטה של בית משפט, בית דין או הרשם לענייני ירושה המאשרת כי המבקש הוא יורשו של העובד המסתנן המנוח (כאשר מדובר ביורש).
  • כל אישור רשמי ממדינת המוצא או ממדינת ישראל המוכיח את היותו של המבקש בן/בת זוג, ילד, הורה או יורש של המסתנן המנוח.
  • מסמכים מהבנק בהן מצויים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל ע"ש המבקש.
 • מסמכים אשר הוצאו בחו"ל הנדרשים להוכחת קשר משפחתי או להוכחת זהות יורשיו של העובד המנוח כמו גם ייפוי כוח אם בקשת בני המשפחה או היורשים מוגשת באמצעות עורך דין, יומצאו כשהם מאומתים בהתאם לסעיף 30 לפקודת הראיות (באישורם של הצדדים שהוציאו את המסמכים או בהצהרה של עדי אימות בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי או נוטריון ציבורי), בצירוף ותרגום נוטריוני כדין לשפה העברית.
 • אם המבקש שוהה מחוץ לישראל ואינו מגיש את הבקשה באמצעות עורך-דין, יהא עליו להגיש את הבקשה בנציגות ישראל בחו"ל.
 • אם המבקש הוכיח את כי הוא אכן בן זוגו, ילדו, הורהו או יורשו של העובד המסתנן המנוח, תאשר יחידת הפיקדונות את העברת כספי הפיקדון למבקש. עלות ההעברה הבנקאית תנוכה מסכום הפיקדון שישולם.
 • אם יחידת הפיקדונות תדחה את הבקשה יוכל המבקש להגיש ערר, כפי שמפורט בהמשך.

ערעור

 • עובד מסתנן אשר שהה בישראל לאחר התקופה בה נדרש לעזוב את הארץ ובגין כך הופחת לו סכום הפיקדון, רשאי להגיש בקשה, תוך 18 חודשים מתום המועד שבו היה אמור לעזוב את הארץ, להפחתת תקופת השיהוי ביציאה מהארץ הנזקפת לחובתו ולקבלת כספי הפיקדון.
  • את הבקשה יש להפנות ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל .
  • במסגרת הבקשה על העובד לשכנע כי לא עזב את ישראל במועד בו היה אמור לעזוב, בתום לב, או בשל טעות או בשל הכרח.
  • אם מנהלת תחום פיקדונות תדחה את הבקשה, רשאי העובד להגיש ערר פנימי בכתב, תוך 21 יום, ליחידת הפיקדונות באמצעות דו"אל או באמצעות פקס שמספרו 02-9959055, והערר יועבר למנהלת אגף מדור התשלומים, במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
  • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי העובד להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך-דין טרם הגשת העתירה.

הגשת ערעור על-ידי בני המשפחה במקרה של פטירת העובד המסתנן

 • במקרה של פטירת העובד המסתנן וכאשר בקשת בן הזוג או ילדו או הורהו או יורשו של העובד לקבלת הפיקדון נדחתה, רשאי כל אחד מהם להגיש ערר פנימי בכתב, תוך 21 יום, ליחידת הפיקדונות באמצעות דו"אל או באמצעות פקס מס' 02-9959055 והערר יועבר למנהלת אגף מדור התשלומים, במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
  • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי אותו אדם שהגיש את הערר להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך-דין טרם הגשת העתירה.

כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר מסתנן

 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר מסתנן (למעט במקרה שנפטר) עשויים לשמש אחרי שנתיים מתום התקופה בה נקבע שעל העובד לעזוב את ישראל למטרת רווחתם ובריאותם של מסתננים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים