ביטוח פנסיוני לעובד זר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בהתאם ל צו הרחבה שנכנס לתוקף בשנת 2008,עובד זר בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני, גובה הפרשות המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני זהות לאלו הנהוגות עבור עובדים ישראלים
ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד זר יופקדו בקרן שאינה פנסיונית, שאותה יוכל העובד לפדות עם סיום העסקתו
מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים יפקידו את כספי הביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים בחשבון פיקדון נפרד בבנק מזרחי-טפחות.
מי שמעסיק עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי המחליף את ההפרשות לביטוח הפנסיוני. גובה הפיקדון הנו 36% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו .

לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי עובד זר בישראל להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק.

 • סכומי ההפרשה לקרן החיסכון של העובדים הזרים זהים לסכומי ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • מכיוון שחיסכון פנסיוני היא חיסכון לטווח ארוך, ההפרשות עבור עובדים זרים יוכנסו לקרן שאינה פנסיונית או לפיקדון מיוחד, שאותם יוכלו העובדים לפדות עם סיום תקופת עבודתם בישראל.
 • מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד צריכים להפריש את הכספים לפיקדון מיוחד בבנק מזרחי טפחות, שיעמוד לרשות העובד בסיום עבודתו. לפיקדון זה יש להפקיד את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד ללא רכיב תגמולי עובד.
 • חל מה- 01.05.2017, מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי המחליף את ההפרשות לביטוח הפנסיוני. הפיקדון יהיה בשיעור של 36% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו . למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • על המעסיק להפריש מדי חודש את הסכומים הקבועים בצו ההרחבה לחשבון בנק שנפתח במיוחד לשם כך או לפתוח חיסכון פנסיוני עבורו באחת מחברות הביטוח. (יש להבטיח בתנאי החיסכון כי ניתן יהיה למשוך את הכספים ללא קנס עם סיום העסקת העובד בארץ).
 • במקרים בהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקופת גמל, על המעסיק להפקיד אותם לחשבון בנק ייעודי על שם העובד אליו יועברו התשלומים במהלך העסקתו, במקרים אלה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו. במילים אחרות: על המעסיק להפקיד לפיקדון את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו רשימת פסקי דין בהמשך), אם המעסיק אינו מפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר תגמולי המעסיק (6.25% נכון ליולי 2016, 6.5% החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% נכון ל-2017).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, אזי על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.25% נכון ליולי 2016, 6.5% החל מינואר 2017).
 • מומלץ להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.

עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית ועובדים זרים בסיעוד המועסקים בחברות סיעוד

עובדים בענף סיעוד המועסקים במשותף על-ידי חברת הסיעוד והמטופל

 • עובד זר בתחום הסיעוד המועסק באמצעות חברת סיעוד אצל מטופל הזכאי לגמלת סיעוד זכאי לקבל את תנאי העבודה, כולל פנסיה, באופן יחסי מכל אחד ממעסיקיו (המטופל וחברת הסיעוד) בהתאם לחלק היחסי של כל אחד מהם.
  • חלקה של חברת הסיעוד תלוי בשיעורי הגמלה שהמטופל זכאי להם, בהתאם לקביעת המוסד לביטוח לאומי.
  • היקף המשרה שמשוייך למטופל הוא יתרת השעות הנדרשות כדי להשלים את היקף ההעסקה למשרה מלאה.
 • למידע נוסף ראו העסקה משותפת של עובד זר בסיעוד ע"י המטופל וחברת הסיעוד.

עובדים זרים מסתננים

 • מעסיקים של עובדים זרים שהם מסתננים, יפקידו החל מיום 01.05.2017 , פיקדון חודשי המחליף את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בחשבון בנק נפרד בבנק מזרחי.
 • הפיקדון יהיה בשיעור של 36% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו .למידע נוסף ראו: הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון. למידע נוסף ראו:משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן

הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד

 • מכיוון שבמקרה של עובדים זרים לא ניתן לבטחם בקרן פנסיה, מקובל כי בתום העסקתם יקבלו מהמעסיק את הסכומים שהפריש עבורם לביטוח סוציאלי (רכיב תגמולי עובד + רכיב פיצויים).
 • כמו כן יהיה זכאי העובד לקבל ממעסיקו את רכיב התגמולים ואת רכיב הפיצויים (במידה והוא זכאי לפיצויים) , עבור התקופה שבעבורה לא הפקיד המעסיק כספים אלה לפיקדון.
הערת עריכה
הסתרתי פסקה שמתיחסת על ניתוח המצב המשפטי לגבי זכאותם לקבלת הכספים על פי צו ההרחבה ועל פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:05, 29 באוגוסט 2016 (IDT)
 • עובדים זרים בחברות הסיעוד ובענף הבניה וכן עובדים זרים בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, יהיו זכאים לקבל את כספי הפיקדון במלואם בעת עזיבתם את ישראל לצמיתות, בהתאם לאשרת השהייה שלהם.
 • עובד זר מסתנן אשר עזב את הארץ לצמיתות עד למועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל, זכאי למלוא כספי הפיקדון שהופקדו עבורו על ידי המעסיק, בניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.