הקדמה:

החל מה- 01.05.2017, מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד פיקדון חודשי בשיעור של 36% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו של העובד
החל מיום 01.11.2018 מעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות המפורטות בהמשך, ינכה המעסיק רק 6% משכר העובד (במקום 20%) עבור הפיקדון
ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים
עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ
אזהרה
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים בלבד

על-פי סעיף 1יא1 לחוק עובדים זרים, החל מיום 01.05.2017 חובה על מי שמעסיק עובד זר שהוא מסתנן, להפקיד עבורו פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכר העבודה של העובד (16% ישולמו על-ידי המעסיק ו-20% ינוכו משכרו של העובד).

 • החל מיום 01.11.2018 לגבי עובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות המפורטות בהמש הפיקדון יהיה בשיעור 22% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו על ידי המעסיק ו-6% בלבד ינוכו משכרו של העובד .
 • "שכר עבודה" ממנו יש להפקיד עבור הפיקדון החודשי, הנו שכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, לפי סעיף1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) ( שכר העבודה כולל את השכר הרגיל ללא שעות נוספות ותוספות אחרות).
 • הפיקדון יופקד בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
 • ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים. המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו . במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .
 • עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו בישראל, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ. לפרטים נוספים, ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן
 • המעסיק לא יכול לקבל חזרה את הסכומים שהופקדו לפיקדון (אפילו אם לעובד יש חוב כלשהו כלפיו), ולא ניתן להטיל עליהם עיקול.
 • הפקדת הפיקדון לעובדים זרים מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים, ומצד שני לתמרץ את העובד לצאת מישראל במועד שנקבע בפסק דין סופי או בהודעה מטעם משרד הפנים או מנהל מרשם האוכלוסין.

גובה הפיקדון לרוב המסתננים

 • על המעסיק חלה חובה להפקיד מדי חודש סכום של 36% משכר העבודה של העובד המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים (שכר רגיל ללא שעות נוספות ותוספות), לפי החלוקה הבאה:
  • חלק המעסיק - על המעסיק להפקיד מדי חודש 16% משכר העבודה של המסתנן.
  • חלק העובד - 20% מכספי הפיקדון ינוכו משכרו של העובד- הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי המס במקור.
 • חלקו של המעסיק בכספי הפיקדון מחליף את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם על פי החוק או בהתאם להסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
 • המעסיק יעביר לחשבון הבנק שנועד לכספי הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו . במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ -16% משכר העבודה של העובד, על המעסיק להעביר לחשבון הפיקדון את ההפרש שבין שני הסכומים .

פיקדון חלקי לעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות

 • החל מיום 01.11.2018, עובד זר מסתנן אשר רשות האוכלוסין וההגירה אישרה לגביו שהוא נכנס לישראל לפני יום 01.11.2018 והוא משתייך לאחת הקבוצות הבאות, יהיה זכאי להפרשה מופחתת משכרו עבור הפיקדון:
  • עובד קטין .
  • עובד שגילו מעל 60 שנה.
  • נשים.
  • עובדים שהנם אב חד הורי לקטין הנמצא בטיפולן הבלעדי בשל כך שהאם נפטרה, או אינה שוהה בישראל או בגלל שמצבה הרפואי אינה מאפשר לה לטפל בקטין, ובתנאי שהעובד אינו נשוי לאחר ואין לו בן זוג ידוע בציבור.
  • עובד שממונה ביקורת הגבולות שוכנע שבשל גילו או מצבו הרפואי והנפשי אי קבלת חלק מהפיקדון עלולה לגרום לו נזק לבריאות.
  • עובד שלמשטרת ישראל יש ראיות לכך שהוא קורבן לעבירות של החזקה בתנאי עבדות או סחר בבני אדם, גם אם הוא נכנס לישראל אחרי יום 01.11.2018.
 • עובדים מסתננים אלה זכאים מדי חודש לתשלום של 70% מחלק העובד המופקד לפיקדון והמעסיק יהיה רשאי לנכות משכרם רק 6% (במקום 20%) לכספי הפיקדון:
 • גובה הפיקדון לעובדים אלה יעמוד על 22% משכר העבודה של העובד המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים (שכר רגיל ללא שעות נוספות ותוספות), לפי החלוקה הבאה:
  • חלק המעסיק - על המעסיק להפקיד מדי חודש 16% משכר העבודה של המסתנן
  • חלק העובד - 6% מכספי הפיקדון ינוכו משכרו של העובד- הפקדת חלק העובד תתבצע לאחר ניכוי המס במקור.
 • למידע נוסף ראו: תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית, התשע"ח-2018.

אוכלוסיית יעד

 • כל מי שמעסיק עובד זר "מסתנן", העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא שוהה בישראל.
  2. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית, אשרת עולה, תעודת עולה, או רישיון לישיבת קבע.
  3. הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול מוכרת בדין.
  4. הוא בעל אשרה ורישיון לישיבת ביקור או רישיון זמני לישיבת ביקור וניתן עליו צו הרחקה - עד ליציאתו מישראל או להרחקתו ממנה. למידע לגבי בדיקת רישיונו של המסתנן, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה).

שלבי ההליך

 • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו, ומנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק ישלם את הפיקדון באופן מקוון באמצעות טופס תשלום פיקדון למסתננים.
 • מידע לגבי מתכונת חישוב ה פקדון ראו כאן
 • בעת ביצוע תשלום הפיקדון על המעסיק למלא את טופס התשלום המקוון ולדווח באמצעותו לגבי כל עובד מסתנן את הפרטים הבאים:
  • פרטי המעסיק
  • פרטי העובד
  • סכום הפיקדון ששולם
  • התקופה שהפיקדון שולם עבורה
 • לאחר תשלום הפיקדון, תישלח למעסיק הודעה בדוא"ל על ההפקדה לפיקדון. על המעסיק למסור העתק של הודעה זו לעובד המסתנן.

מועד הפקדת הפיקדון

 • על המעסיק להפקיד את הפיקדון בכל חודש במועד שבו עליו לשלם את שכרו של העובד המסתנן עבור אותו חודש. למידע נוסף אודות מועד תשלום השכר על פי החוק ראו מועד תשלום השכר.
 • בחודש שבו חל מועד יציאתו של העובד המסתנן מישראל, על המעסיק לשלם את יתרת סכום הפיקדון 5 ימים לפחות לפני המועד הרגיל, ובלבד שהמעסיק יודע על מועד העזיבה הצפוי.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד מסתנן שיעזוב את ישראל לצמיתות, בהתאם למועד שנקבע בפסק דין או בהודעה מטעם משרד הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ לקבל את מלוא כספי הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו את ישראל, הוא יהיה זכאי לכספי הפיקדון בניכוי סכומים בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ.
 • במקרה שעובד מסתנן נפטר, כספי הפיקדון שהיה זכאי להם יועברו למי שהוכח כי הוא בן/ בת זוגו, ילדו, הורהו או יורשו.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא יפקיד כספי פיקדון לעובד מסתנן צפוי לקנס מנהלי או להגשת כתב אישום פלילי.
 • הפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או דיווח על תשלום הפיקדון אינם מהווים אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן על-ידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל.
 • למידע נוסף בנושא העסקת מסתננים, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים