מעסיק של עובד זר שהוא מבקש מקלט (מסתנן) מחויב להפריש על חשבונו 16% משכר העובד לפיקדון חודשי, החל מיום העבודה הראשון
בתקופה שבין 01.05.2017 ועד 23.04.2020, נדרש המעסיק לנכות בנוסף 20% משכרו של העובד ולהפקיד בפיקדון. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בוטלה דרישה זו והעובדים זכאים לקבל חזרה את הכספים שנוכו ממשכורתם
ההפרשה לקופת הפיקדון הינה על חשבון התשלומים שעל המעסיק לשלם על פי הדין, צווי הרחבה והסכמים קיבוצים החלים עליו לביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים ולכל תוכנית חיסכון אחרת (כגון קרן השתלמות), ולא במקומן של חבויות אלה
מבקש המקלט יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון בעת עזיבתו את הארץ, אך אם יעזוב את הארץ לאחר המועד הקבוע, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה
למידע נוסף ראו נוהל פיקדון למסתננים וכן עדכון בעקבות פסיקת בג"צ בנושא פיקדון למסתננים באתר רשות האוכלוסין וההגירה
אזהרה
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים שהם מבקשי מקלט ( מסתננים) בלבד (בעלי רישיון שהייה זמני בישראל מסוג 2א5)

מעסיק של עובד זר שהוא מבקש מקלט (מסתנן) מחויב להפריש על חשבונו 16% משכר העובד לפיקדון חודשי, החל מיום העבודה הראשון.

 • בתקופה שבין 01.05.2017 ועד 23.04.2020, נדרש המעסיק לנכות בנוסף 20% משכרו של העובד ולהפקיד בפיקדון. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בוטלה דרישה זו והעובדים זכאים לקבל בחזרה את הכספים שנוכו ממשכורתם , וזאת עד ליום 23.05.2020.
שימו לב
בפסק דין מיום 23.04.2020 ביטל בית המשפט העליון לאלתר את ההוראה שחייבה את המעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן לקופת הפיקדון, ועל המעסיק חלה חובה להפריש רק את חלקו בסך 16% מהשכר לקופת הפיקדון.
 • על פי פסיקת בית הדין הארצי מיום 02.09.2021, ההפרשה לקופת הפיקדון הינה על חשבון תשלומים שעל המעסיק לשלם על פי הדין, צווי הרחבה והסכמים קיבוצים החלים עליו לביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים ולכל תוכנית חיסכון אחרת (כגון קרן השתלמות), ולא במקומן של חבויות אלה.
 • "שכר עבודה" ממנו יש להפקיד עבור הפיקדון החודשי, הנו שכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, כלומר השכר הרגיל ללא שעות נוספות ותוספות אחרות.
 • עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו בישראל, יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ. לפרטים נוספים, ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד מבקש מקלט ( מסתנן).
 • הפיקדון יופקד בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
 • המעסיק לא יכול לקבל חזרה את הסכומים שהופקדו לפיקדון (אפילו אם לעובד יש חוב כלשהו כלפיו), ולא ניתן להטיל עליהם עיקול.
 • הפקדת הפיקדון לעובדים זרים מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים, ומצד שני לתמרץ את העובד לצאת מישראל במועד שנקבע בפסק דין סופי או בהודעה מטעם משרד הפנים או מנהל מרשם האוכלוסין.
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד

 • כל מי שמעסיק עובד זר "מסתנן" (בעלי רישיון שהייה זמני בישראל מסוג 2א5), העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא שוהה בישראל.
  2. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית, אשרת עולה, תעודת עולה, או רישיון לישיבת קבע.
  3. הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול מוכרת בדין.
  4. הוא בעל אשרה ורישיון לישיבת ביקור או רישיון זמני לישיבת ביקור וניתן עליו צו הרחקה - עד ליציאתו מישראל או להרחקתו ממנה. (למידע לגבי בדיקת רישיונו של המסתנן, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה).

גובה הפיקדון

 • החל מיום 23.04.2020 על המעסיק חלה חובה להפקיד על חשבונו מדי חודש סכום של 16% בלבד משכר העבודה של העובד המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים , כלומר שכר רגיל ללא שעות נוספות ותוספות,
 • על פי פסיקת בית הדין הארצי מיום 02.09.2021, ההפרשה לקופת הפיקדון הינה על חשבון תשלומים שעל המעסיק לשלם על פי הדין, צווי הרחבה והסכמים קיבוצים החלים עליו לביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים ולכל תוכנית חיסכון אחרת (כגון קרן השתלמות), ולא במקומן של חבויות אלה.
דוגמה
 • מבקשי מקלט המועסקים בענף הניקיון, זכאים מכח ההסכם הקיבוצי החל עליהם להפרשות לקרן פנסיה וקופת הפיצויים העולות על 16% מהשכר.
 • על המעסיק לשלם לעובדים את ההפרש בין גובה ההפרשות על פי ההסכם הקיבוצי לבין ההפרשה בסך 16% לקופת הפיקדון.
 • בנוסף, בהתאם להסכם הקיבוצי ,על המעסיק לשלם לעובדים אלה תשלומים עבור קרן השתלמות.
 • בפסק הדין עלתה השאלה האם את התשלומים הסוציאליים שמעבר ל- 16% צריך המעסיק להפקיד גם כן בקופת הפיקדון או לשלמם ישירות לעובד אך השאלה נשארה בצריך עיון, ללא תשובה.
 • במקרה שסכום התשלומים הסוציאליים החלים על המעסיק נמוך מ-16% משכר העבודה של העובד, יעביר המעסיק לקופת הפיקדון את התשלומים הסוציאליים שחלים עליו ובנוסף יפקיד את ההפרש שבין שני הסכומים.

שלבי ההליך

 • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו, ומנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק ישלם את הפיקדון באופן מקוון באמצעות טופס תשלום פיקדון למסתננים.בטופס ההפקדה המקוון לא ייגבה עוד סכום כלשהו כרכיב חלק העובד, ועל המעסיק חל איסור לנכות סכומי פיקדון משכרו של העובד המסתנן.
 • בעת ביצוע תשלום הפיקדון על המעסיק למלא את טופס התשלום המקוון ולדווח באמצעותו לגבי כל עובד מסתנן את הפרטים הבאים:
  • פרטי המעסיק
  • פרטי העובד-יש למלא את פרטי העובד בדיוק לפי האשרה של העובד.
  • סכום הפיקדון ששולם
  • התקופה שהפיקדון שולם עבורה
  • פרטי השכר כגון: שכר ברוטו, שכר פנסיוני, שעות עבודה וסה"כ מס הכנסה
 • לאחר הדווח על כל הפרטים יש ללחוץ על "לחץ לבדיקה" - אם מילאתם פרט לא נכון המערכת תציג לכם שגיאה בצד שמאל ליד פרטי העובד.
 • אם כל הפרטים תקינים המערכת תאפשר לכם לשלם את הפיקדון, בהתאם לחישוב האוטומטי שהמערכת ביצעה.
 • ניתן לשלם את כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי. אם התשלום נעשה באמצעות העברה בנקאית, המערכת תעביר אתכם לאתר הבנק שלכם על פי בחירתכם ולאחר שתיכנסו לאזור האישי תופיע הודעה עם סך התשלום אותו תצטרכו רק לאשר.
 • לאחר תשלום הפיקדון, תישלח למעסיק הודעה בדוא"ל על ההפקדה לפיקדון. על המעסיק למסור העתק של הודעה זו לעובד המסתנן.
 • למידע נוסף ראו : הפקדת פיקדון על-ידי מעסיקים עבור עובדים מסתננים, רשות האוכלוסין וההגירה.
 • לבירורים ניתן לפנות ליחידת הפקדונות :
  • בדואר אלקטרוני:.
  • בטלפון:074-7085060 ימים א'-ה' - בין השעות 14:00-08:00.
  • בפקס שמספרו: 02-9959055 .

מועד הפקדת הפיקדון

 • על המעסיק להפקיד את הפיקדון בכל חודש במועד שבו עליו לשלם את שכרו של העובד המסתנן עבור אותו חודש. למידע נוסף אודות מועד תשלום השכר על פי החוק ראו מועד תשלום השכר.
 • בחודש שבו חל מועד יציאתו של העובד המסתנן מישראל, על המעסיק לשלם את יתרת סכום הפיקדון 5 ימים לפחות לפני המועד הרגיל, ובלבד שהמעסיק יודע על מועד העזיבה הצפוי.

הפקדת הפיקדון באופן רטרואקטיבי

 • ניתן לשלם את הפיקדון באופן רטרואקטיבי, עבור חודשים קודמים בהם לא שילם המעסיק את כספי הפיקדון.
 • אם המעסיק לא שילם את הפיקדון עבור חודשים קודמים, יכול המעסיק להיכנס לטופס תשלום פיקדון למסתננים, להזין את החודש הקודם בו מדובר ולהפקיד רטרואקטיבית את הכספים כפי שמתואר למעלה.

השבת הכספים שנוכו ממשכורתם של העובדים עבור הפיקדון, בהתאם לפסיקת בג"צ

 • בהתאם לפסק הדין בבג"צ 2293/17 העובדים זכאים לקבל חזרה את הכספים שנוכו ממשכורתם (בגובה 20% מהשכר) עבור הפיקדון, תוך 30 יום ממתן פסק הדין ביום 23.04.2020.
 • ההחזרים יבוצעו באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק בישראל המתנהל על שמם של העובדים המסתננים, בכפוף להעברת פרטי חשבון בנק ואישור על ניהול החשבון, אל יחידת הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה
 • את פרטי חשבון הבנק ואישור ניהול החשבון יש להעביר באמצעות טופס מקוון להעברת פרטי חשבון הבנק , ולצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים :
  • צילום דרכון או רישיון שהייה של העובד.
  • אישור ניהול חשבון בנק בישראל על שם העובד.
 • בסיום הטיפול תשלח לעובד הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שצוינה בטופס הבקשה.
 • למידע נוסף ראו :השבת הפקדות פיקדון למסתננים בהתאם לפסיקת בג"צ וכן עדכון בנוגע להחזר כספי הפקדות חלק העובד שנצברו בחשבונות פיקדון של עובדים זרים מסתננים, רשות האוכלוסין וההגירה.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד מסתנן שיעזוב את ישראל לצמיתות, בהתאם למועד שנקבע בפסק דין או בהודעה מטעם משרד הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ לקבל את מלוא כספי הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר המועד שנקבע לעזיבתו את ישראל, הוא יהיה זכאי לכספי הפיקדון בניכוי סכומים בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מהארץ.
 • במקרה שעובד מסתנן נפטר, כספי הפיקדון שהיה זכאי להם יועברו למי שהוכח כי הוא בן/ בת זוגו, ילדו, הורהו או יורשו.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא יפקיד כספי פיקדון לעובד מסתנן צפוי לקנס מנהלי או להגשת כתב אישום פלילי.
 • החל מיום 01.11.2018 ועד ליום 23.04.202 לקבוצות עובדים מסוימות (כגון: קטינים, עובדים מעל גיל 60, נשים, אבות המטפלים לבד בקטין, עובדים במצב רפואי או נפשי קשה, עובדים שהיו קורבן לעבדות או סחר בבני אדם) נוכה רק 6% משכרם (במקום 20%) עבור הפיקדון.
 • בהתאם להודעת רשות האוכלוסין וההגירה,למעסיק אשר נתגלה שלא הפקיד פיקדון במהלך התקופה שבין חודש 07/17 ועד לחודש 09/18 יישלח מכתב התראה ובו דרישה לתשלום הפיקדון תוך 30 יום. המעסיק יוכל לשלם רטרואקטיבית את מלוא הפיקדון בעבור תקופה זו ולהימנע מהטלת קנס או הגשת כתב אישום נגדו. כנגד מעסיק שלא הפקיד פיקדון במועד הקבוע בחוק מחודש 10/18 יינקטו הליכים משפטיים, ולא יישלח לו מכתב התראה טרם נקיטת ההליכים כאמור.
 • הפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או דיווח על תשלום הפיקדון אינם מהווים אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן על-ידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל.
 • למידע נוסף בנושא העסקת מסתננים, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • בג"ץ 2293/17 , מיום 23.04.2020.
 • בר"ע 52980-11-20, בר"ע 53169-11-20,ע"ע 70646-11-20,ברע 36139-12-2 מיום 02.09.2021- ההפרשה לקופת הפיקדון הינה על חשבון תשלומים שעל המעסיק לשלם על פי הדין, צווי הרחבה והסכמים קיבוצים החלים עליו לביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים ולכל תוכנית חיסכון אחרת (כגון קרן השתלמות), ולא במקומן של חבויות אלה.

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.

הרחבות ופירסומים