נושה הוא אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור או תאגיד שחייבים לו כסף או רכוש
כדי לקבל חזרה את החוב הנושה צריך להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד החייב. אם הבקשה כבר הוגשה (על-ידי החייב או נושה אחר) עליו להגיש תביעת חוב לנאמן
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

נושה הוא אדם פרטי/עוסק מורשה/עוסק פטור/תאגיד שחייבים לו כסף או רכוש (גם אם מדובר בחוב עתידי).

נושה מובטח

 • נושים מובטחים הם נושים שיש להם בטוחה (שעבוד) כדי להבטיח שיקבלו את חובם בחזרה.
דוגמה
בנק שנתן משכנתא הוא נושה מובטח.
 • נושים מובטחים נמצאים בעדיפות הראשונה בסדר העדיפות לפירעון החובות.

נושה בדין קדימה

 • נושים בדין קדימה הם נושים שנמצאים אחרי הנושים המובטחים בסדר העדיפות לפירעון החובות ולפני שאר הנושים (שאינם נושה מובטח או נושה בדין קדימה).
 • בין סוגי הנושים בדין קדימה גם נקבע סדר עדיפות. רק אחרי שייפרעו החובות לסוג הראשון של הנושים יהיה ניתן לפרוע את החובות לסוגים שאחריו לפי הסדר הבא:
  1. חוב של שכר שמגיע לעובדים עבור התקופה שלפני הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושל פיצויי פיטורים שמגיעים להם, בניכוי פיצויים שמגיעים להם מהביטוח הלאומי ועד לסכום מסוים.
  2. סכומים שהחייב ניכה במקור משכרם של העובדים עבור מס הכנסה וביטוח לאומי, אך לא העביר אותם לרשות המסים ולמוסד לביטוח לאומי.
  3. חוב מזונות לפי פסק דין שמועד הפירעון שלו היה לפני מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  4. קרן חוב מע"מ (לרשות המסים) שנוצר ב-12 החודשים שקדמו למתן הצו לפתיחת ההליכים.
  5. חובות בתשלומי מס לרשות המסים, תשלום דמי ביטוח לאומי (כולל דמי ביטוח בריאות) ותשלומי ארנונה לרשות המקומית, שנחתם עליהם הסדר פריסה לפני מתן הצו לפתיחת הליכים. הקדימות תינתן על קרן החוב בלבד ועל חיובים שנוצרו במהלך 3 שנים לכל היותר מתוך הסדר הפריסה (כולל שנים לא רצופות) שאותן יבחר החייב.

חשוב לדעת

 • כדי לקבל את החוב בחזרה הנושה יכול להגיש לבית-המשפט בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד החייב.
 • אם כבר הוגשה בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון (על ידי נושה אחר או ביוזמת החייב), שאר הנושים יצטרכו להגיש תביעת חוב לנאמן כדי לקבל את חובם בחזרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים