ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), ממונה נאמן שמסייע בהליכים
תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, הכרעה בתביעות חוב שמגישים הנושים ויישום הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים)
יש סמכויות ופעולות שהנאמן יוכל לבצע רק אם יקבל אישור מראש מהרשות שאחראית מטעם המדינה על ניהול ההליכים
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

נאמן הוא בדרך כלל עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), שממונה על-ידי הרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול הליכים אלו.

שימו לב
החוק קובע כי לא יתמנה כנאמן, בין השאר, מי שעלול להיות במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כנאמן לבין תפקיד אחר שלו.

תפקידי הנאמן

 • לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.
 • להכריע (לאשר או לדחות) בתביעות חוב שהנושים מגישים לו, כדי שיוכלו לקבל את חובם חזרה.
 • לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שנצברו ב"קופת הנשייה".
 • לפעול למימוש הנכסים והכספים שבקופת הנשייה וחלוקתם לנושים.
 • לפקח על עמידתו של החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים), כדי שיוכל לקבל הפטר (סיום ההליכים).
 • להגיש לגורם האחראי על ניהול ההליכים (הממונה על הליכי חדלות פירעון או רשם ההוצאה לפועל, לפי סכום החובות) דוח עם ממצאי הבדיקה שערך ודוחות נוספים.

סמכויות הנאמן

 • הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ("נכנס בנעליו") ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו - גם הנאמן יכול לעשות אותה.

פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור כדי לבצען

 • הנאמן נדרש לקבל אישור מראש מהרשות שאחראית על ניהול ההליכים מטעם המדינה, כדי לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
  • לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
  • להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו.
  • לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים (לפי סוג החוב וסוג הנושה) מתוך קופת הנשייה.
  • להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.

בקשה לשינוי או לביטול החלטה של נאמן

 • החייב וכל אדם אחר שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול להגיש בקשה לביטול או לשינוי ההחלטה.

הליכים בגין חובות של מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

 • למידע על בקשת חייב לביטול או לשינוי החלטה של נאמן ראו כאן.
 • למידע על בקשת כל גורם אחר מלבד החייב לביטול או לשינוי החלטה של נאמן ראו כאן.

הליכים בגין חובות של מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

שימו לב
המידע על הליכי חדלות פירעון עבור חובות בסכום נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) יעודכן בהמשך. מומלץ להיכנס לפורטל חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות בסכום נמוך.

סיום תפקיד הנאמן

 • לקראת סיום ההליכים, הנאמן נדרש להגיש דוח מסכם על פעולותיו ולאחר מכן, אם ביצע את תפקידו כנדרש, יסתיים תפקידו באופן רשמי.
 • נאמן עלול לסיים את תפקידו עוד לפני סיום ההליכים, מכל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא לא ממלא את תפקידו כראוי.
  • הוא לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון: מחלה, נסיבות אישיות אחרות וכו').
  • אחד מהתנאים והדרישות שהוא היה צריך לעמוד בהם כדי להתמנות לתפקיד, כבר לא מתקיים.

חשוב לדעת

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים