עובדים שניתן למעסיקם צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) יכולים להגיש תביעת חוב עבור כספים שלא שולמו להם כמו שכר עבודה ופיצויי פיטורים
במקרים מסוימים גם עובדים עצמאים שלא קיבלו תשלום עבור עבודתם עקב חדלות פירעון של מזמין השירות יכולים להגיש תביעת חוב
יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מפרסום ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים למעסיק
טפסים
שימו לב
דף זה רלוונטי להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של המעסיק שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הגשת התביעה כאשר הליכי פירוק או פשיטת רגל של המעסיק נפתחו לפני כן, ראו פיצויים לעובדים במקרה של פירוק או פשיטת רגל של המעסיק לפני 15.09.2019.

שכירים שניתן נגד מעסיקם צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (נקרא בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה") יכולים להגיש תביעת חוב עבור סכומים שלא שולמו להם עבור עבודתם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מיום פרסום ההודעה על מתן צו פתיחת הליכים לחייב (המעסיק).

הגשת תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים

 • יש למלא טופס מקוון לתביעת חוב עובדים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס ולוודא שצורפו, בין היתר:
  • מסמכים ואסמכתאות אודות החוב.
  • העתק המחאה (שיק) של התובע/העובד או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
  • 3 תלושי שכר אחרונים.
  • מכתב פיטורין.
  • אישור על גובה ההפקדות לפיצויי פיטורים (אם יש לעובד פטור חלקי או מלא ממס הכנסה, יש לצרף אישור מתאים).
  • ייפוי כח - חתום ומאומת על-ידי עורך-דין (רק אם התביעה מוגשת על-ידי מיופה כח).
 • עובדים פלסטינים ועובדים זרים יצרפו לתביעה גם צילום תעודת זהות/דרכון, טופס לרישום נפש מלא וחתום ומסמכים נוספים לפי המפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
 • יש להזין בטופס תביעת החוב כתובת דוא"ל שאליה יישלחו אישורי שליחה וקבלה של טופס תביעת החוב.
 • יש לוודא שבטופס מוזנים פרטים מדויקים של המעסיק ואת מספר תיק חדלות הפירעון, אותם ניתן לאתר במערכת איתור מידע על תיקי חדלות פירעון.
 • אחרי הגשת התביעה תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס הודעה עם העתק של תביעת החוב (לא מדובר באישור על קליטת תביעת החוב).
 • טופס התביעה יועבר למערכת של הממונה על הליכי חדלות פירעון לצורך קליטה והמשך טיפול.
 • אחרי קליטת הטופס במערכת, תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס הודעה על קליטת התביעה בצירוף פרטיו של בעל התפקיד (הנאמן או המנהל המיוחד).

תביעה לתשלום לקופת הגמל, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים

 • ברוב המקרים, עם מתן צו הפירוק, החברה שמנהלת את קופות הגמל/קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים של העובדים מגישה תביעה כללית למפרק בשם כל העובדים.
 • ניתן לפנות לחברה המנהלת את קופות הגמל ולברר אם הגישה את התביעה למפרק.
 • התביעה למפרק תהיה על סכום החוב לקופת הגמל במונחים של הקרן בלבד (הביטוח הלאומי יחשב את הפרשי ההצמדה בשלב מאוחר יותר).
 • לאחר שהמפרק מאשר את התביעה לחוב בקופת הגמל, הוא מעביר אותה למוסד לביטוח לאומי לבדיקה, לחישוב הפרשי ההצמדה ולביצוע התשלום.
 • עם ביצוע התשלום, תישלח הודעה על כך אל העובדים ואל קופת הגמל.

תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים

 • הסכום המירבי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורים:
  • לעובדים שנגד מעסיקם ניתן צו פירוק/פשיטת רגל לפני 31.07.2009 - 98,060 ₪, נכון לשנת 2024.
  • לעובדים שנגד מעסיקם ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל מ-01.08.2009 - 127,478 ₪, נכון לשנת 2024.
  • לחברים באגודה שיתופית שנגד מעסיקם ניתן צו לפירוק האגודה - 78,448 ₪, נכון לשנת 2024.
 • לפרטים על שיעורי הפיצויים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שכר עבודה

 • תשלום שכר העבודה שלא שולם על ידי המעסיק יהיה עבור תקופה של עד 12 חודשים.
 • גובה התשלום לא יפחת מסכום שכר מינימום ובהתאם להיקף משרתו של העובד.
 • לתשלום יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת תביעת החוב עד למועד התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.
 • רכיבי השכר שנלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה (יש להוכיח שרכיבים אלו אכן שולמו לעובד):
  • משכורת בסיסית
  • שעות נוספות
  • פרמיה
  • עמלות
  • מענקים
  • תוספת מאמץ
  • הוצאות נסיעה
  • תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית
  • הפרשי שכר שלא שולמו לעובד בעבור השנה האחרונה לעבודתו
  • פדיון ימי חופשה שנותרו לזכותו של העובד ואשר מופיעים בתלוש השכר האחרון (עד למקסימום שניתן לצבור לפי חוק חופשה שנתית)
  • דמי הבראה שטרם שולמו לעובד עבור השנתיים האחרונות לעבודתו
  • ביגוד - החלק שלא שולם לעובד עבור השנה האחרונה לעבודתו
  • משכורת 13 - החלק שלא שולם לעובד עבור השנה האחרונה לעבודתו
 • רכיבי שכר נוספים שמופיעים בתלוש יילקחו בחשבון אם הם עונים על הגדרת "שכר עבודה" בחוק הגנת השכר.
 • רכיבי השכר שלא נלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה:

פיצויי פיטורים

 • במקרים שבהם הופקדו עבור העובדים בקופת גמל או בחברת ביטוח הפקדות לפיצויי פיטורים בהסכם פנסיה מקיפה, המוסד לביטוח לאומי ישלים את החסר ל-100% פיצויי פיטורים או יותר, בכפוף להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בהסכם שנחתם בין המעסיק לחברת הביטוח/קופת הגמל.
 • לעובדים שלא בוטחו על ידי המעסיק בקופת גמל או בחברת ביטוח, המוסד לביטוח לאומי ישלם את מלוא פיצוי הפיטורים (100% או יותר) על פי ההוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי.
 • בכל מקרה, שכר העובדים שנלקח בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לא יפחת משכר מינימום, בהתאם להיקף המשרה.
 • לתשלום יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת תביעת החוב עד למועד התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף על אופן חישוב גובה הפיצויים ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.

תשלום לקופת הגמל

 • במקרים שבהם המעסיק לא העביר לקופת הגמל של העובדים את חלקו בתשלום, את הכספים שנוכו משכר העובדים או את שניהם, המוסד לביטוח לאומי ישלם את החוב לקופת הגמל של העובדים - ללא רכיב פיצויי פיטורים.
 • המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בתוספת הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב עד ליום התשלום בפועל, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק - 19,612 ₪, נכון לשנת 2024.

ערעור

 • מי שתביעתם נדחתה יכולים לערער לבית המשפט:
  • אם המעסיק הוא תאגיד (חברה או שותפות) יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי שהתאגיד רשום או פועל באזור שיפוטו.
  • אם המעסיק הוא יחיד (עוסק מורשה או עוסק פטור) יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום שהמעסיק רשום או פועל במחוז של אזור שיפוטו (או לבית משפט השלום בירושלים אם אין מחוז מתאים).
 • יש להגיש את הערעור לבית המשפט בתוך 45 ימים מקבלת התשובה על הדחייה.
 • העתק של הערעור יועבר למי שמונה כנאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון.
 • הנאמן יגיש לבית המשפט את החלטתו המנומקת בנושא הערעור בתוך 15 ימים מהיום שהועבר לו העתק הערעור.

חשוב לדעת

 • הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום.
 • אין צורך להגיש העתק מתביעת החוב לממונה על הליכי חדלות פירעון.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים