נושה הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש
נושה מובטח הוא מי שמחזיק בערובה לחוב
נושה בדין קדימה הוא מי שהחוק קבע לגביו שהחוב שלו קודם לחובות אחרים
למידע שרלוונטי להליכים שנפתחו ב-15.09.2019 ואילך ראו נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

נושה הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש.

דוגמה
 • לקוח לווה כסף מבנק. הבנק הוא נושה של הלקוח.
 • בית המשפט קבע בפסק דין שהנתבע חייב לשלם לתובע סכום כסף. התובע נהיה לנושה של הנתבע.
 • ספק מספק מוצרים לבעל עסק שטרם שילם עליהם. הספק הוא נושה של בעל העסק.
 • בפשיטת רגל, נושה הוא לא רק מי שהחוב שהחייב חב לו כבר קיים, אלא גם כל מי שהחייב עשוי להיות חייב לו חוב עתידי או מותנה.
דוגמה
 • שוכר דירה התחיל בהליך פשיטת הרגל. בעל הדירה הוא נושה לגבי חוב השכירות העתידי, אפילו שטרם התגבש מועד פירעונו.
 • ספק העביר סחורה לבעל עסק ונקבע כי מועד התשלום על הסחורה יהיה 3 חודשים לאחר מכן. לאחר חודש בעל העסק מתחיל הליך פשיטת רגל. הספק הינו נושה לגבי החוב העתידי.

נושה מובטח

 • נושה מובטח הוא נושה שיש בידיו ערובה לחוב שמגיע לו מהחייב.
 • הערובה יכולה להיות שעבוד של נכס של החייב.
דוגמה
משכנתא מקנה לנותן המשכנתא (הבנק) מעמד של נושה מובטח.
 • הערובה יכולה להיות זכות עיכבון על נכס של החייב שמצוי בידי הנושה.
דוגמה
 • אם אדם הביא רכב למוסך לצורך תיקונו, ולא שילם בעבור התיקון, בעל המוסך רשאי לעכב (להמשיך להחזיק) את הרכב עד לפירעון החוב.
 • אם בעל הרכב מתחיל הליך של פשיטת רגל, בעל המוסך מקבל מעמד של נושה מובטח.
 • נושה מובטח נהנה מכך שצו כינוס הנכסים וכן עיכוב הליכים לפני צו כינוס לא חלים על הערובה שבידו והוא רשאי לממש אותה, באישור בית המשפט, כדי לפרוע את החוב שחב לו החייב.
 • אם ערך הבטוחה אינו מכסה את מלוא החוב של הנושה המובטח, הוא נחשב לנושה רגיל ביחס ליתרת החוב.

נושה בדין קדימה (נושה מועדף)

 • נושה בדין קדימה הוא נושה אשר החוב שלו נמצא בעדיפות בהליך פשיטת הרגל.
 • מלוא החוב לנושים בדין קדימה ייפרע לפני שניתן יהיה לפרוע את החובות של שאר הנושים (מלבד הנושים המובטחים).
 • ישנן שלוש דרגות של נושים בדין קדימה. רק לאחר שהחוב לדרגה הראשונה ייפרע, ניתן יהיה לפרוע את החוב לדרגות הנמוכות יותר:
  1. עובדים - חוב שכר עבודה עד לגובה מסויים. לפירוט ראו פיצויים לעובדים שמעסיקם בפשיטת רגל.
  2. ניכויי מס במקור - מע"מ וניכויי מס שניכה החייב ממשכורותיהם של עובדיו שטרם הועברו לרשויות המס.
  3. כל הנושים הבאים נמצאים בדרגה זהה:
 • בית המשפט רשאי, אם קיימים טעמים מיוחדים, לא לתת עדיפות לכל או לחלק מהחובות בדין קדימה.

נושה רגיל

 • נושה רגיל הוא נושה שאינו נושה מובטח או נושה בדין קדימה (מועדף).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים