הקדמה:

עובדים בחברה שהתפרקה או שמעסיקם פשט את הרגל זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים שהמעסיק נשאר חייב להם (עד לתקרה שנקבעה)
המוסד לביטוח לאומי גם יעביר סכומים שהמעסיק היה אמור להעביר לקופות גמל, לקרנות פנסיה או לביטוח מנהלים. לחישוב סכומי הזכאות, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
כדי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי נדרש צו פירוק או צו פשיטת רגל
אם למעסיק יש נכסים שניתן לשלם מהם את חובותיו, תינתן עדיפות לכיסוי חובות לעובדים מתוך נכסים אלה לפני כיסוי חובות אחרים. במקרה זה לא נדרשת תביעה מהביטוח הלאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
דף זה רלוונטי להליכי פירוק או פשיטת רגל של המעסיק שנפתחו לפני 15.09.2019
החל מ-15.09.2019 עובדים שמעסיקם נמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), יכולים להגיש תביעת חוב למוסד לביטוח הלאומי דרך האינטרנט, מבלי להגיע לסניף.
למידע נוסף ראו הגשת תביעות חוב על-ידי עובדים של מעסיק הנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

עובד שכיר שמעסיקו בפשיטת רגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את התשלומים הבאים, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק:

מי זכאי?

 • עובד שכיר שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. בית המשפט המחוזי הוציא צו פשיטת רגל נגד המעסיק או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה.
  2. מונה נאמן או מפרק למעסיק מטעם בית המשפט המחוזי.
  3. פרטי תביעתו של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

תהליך מימוש הזכות

 • תנאי הכרחי למימוש הזכאות הוא קיומו של צו פשיטת רגל או פירוק שניתן על ידי בית המשפט המחוזי.
 • אם טרם הוצא צו כזה, על העובדים להתאגד וליזום הגשת בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל או פירוק נגד המעסיק.
 • בתוך 6 חודשים ממועד פרסום צו הכינוס, יש להגיש תביעה למפרק או לנאמן.

תביעה לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים

 • את התביעה יש להגיש על-גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.
 • אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • הוכחות לגבי החוב של המעסיק לעובד (כגון טופס 106, חוזה העסקה, פסק דין של בית הדין לעבודה).
  • 3 תלושי שכר אחרונים של העובד.
  • מסמך המעיד על גובה פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת הגמל בתאריך הפסקת עבודתו.
  • אסמכתאות לגבי רצף בעבודה.
 • יש להעביר את הטופס והמסמכים הנלווים אל מי שמונה על-ידי בית המשפט כמפרק או נאמן או מנהל יחיד.
 • לקבלת פרטים לגבי זהות המפרק, הנאמן או המנהל המיוחד, ניתן לפנות למשרד המשפטים - הכונס הרשמי במחוז המטפל.
 • אם תביעת החוב מאושרת על ידי הנאמן או המפרק, היא מועברת למוסד לביטוח לאומי, שמוסמך לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה.
 • אם תביעת החוב נדחית או מאושרת בחלקה, העובד יכול לפנות לבית המשפט המחוזי המטפל בתיק ולהגיש ערעור על החלטת הנאמן או המפרק.
 • לאחר אישור התביעה, יישלח התשלום לחשבון הבנק של העובד. התשלום אינו ניתן להעברה או לעיקול.

תביעה לתשלום לקופת הגמל, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים

 • ברוב המקרים, עם מתן צו הפירוק נגד החברה, מגישה החברה המנהלת את קופות הגמל/קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים של העובדים תביעה כללית למפרק בשם כל העובדים, והעובד אינו צריך להגיש תביעה.
 • ניתן לפנות לחברה המנהלת את קופות הגמל ולברר אם הגישה את התביעה למפרק.
 • התביעה למפרק תהיה על סכום החוב לקופת הגמל במונחים של הקרן בלבד (הביטוח הלאומי יחשב את הפרשי ההצמדה בשלב מאוחר יותר).
 • לאחר שהמפרק מאשר את התביעה לחוב בקופת הגמל, הוא מעביר אותה למוסד לביטוח לאומי לבדיקה, לחישוב הפרשי ההצמדה ולביצוע התשלום.
 • עם ביצוע התשלום, תישלח הודעה על כך אל העובד ואל קופת הגמל.

תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים

 • הסכום המירבי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורים:
  • לעובד שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל עד ליום 31.07.2009 - 90,150 ₪, נכון לשנת 2022.
  • לעובד שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל מה-01.08.2009 - 117,195 ₪, נכון לשנת 2022.
  • לחבר באגודה שיתופית שנגד מעסיקו ניתן צו לפירוק האגודה - 72,120 ₪, נכון לשנת 2022.
 • לפרטים על שיעורי הפיצויים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שכר עבודה

 • תשלום שכר העבודה שלא שולם על ידי המעסיק יהיה עבור תקופה של עד 12 חודשים.
 • גובה התשלום לא יפחת מסכום שכר מינימום ובהתאם להיקף משרתו של העובד.
 • רכיבי השכר הנלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה (יש להוכיח שרכיבים אלו אכן שולמו לעובד):
  • משכורת בסיסית
  • שעות נוספות
  • פרמיה
  • עמלות
  • מענקים
  • תוספת מאמץ
  • הוצאות נסיעה
  • תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית
  • הפרשי שכר שלא שולמו לעובד בעבור השנה האחרונה לעבודתו
  • פדיון ימי חופשה שנותרו לזכותו של העובד ואשר מופיעים בתלוש השכר האחרון (עד למקסימום שניתן לצבור לפי חוק חופשה שנתית)
  • דמי הבראה שטרם שולמו לעובד עבור השנתיים האחרונות לעבודתו
  • ביגוד - החלק שלא שולם לעובד עבור השנה האחרונה לעבודתו
  • משכורת י"ג - החלק שלא שולם לעובד עבור השנה האחרונה לעבודתו
 • רכיבי שכר נוספים המופיעים בתלוש, יילקחו גם הם בחשבון, בתנאי שהם עונים להגדרת "שכר עבודה" בחוק הגנת השכר.
 • רכיבי השכר שאינם נלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה:

פיצויי פיטורים

 • במקרים שבהם הופקדו עבור העובד בקופת גמל ו/או בחברת ביטוח הפקדות לפיצויי פיטורים בהסכם פנסיה מקיפה, ישלים המוסד לביטוח לאומי את החסר ל-100% פיצויי פיטורים או יותר, בכפוף להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בהסכם שנחתם בין המעסיק לחברת הביטוח/קופת הגמל.
 • לעובד שלא בוטח על ידי המעסיק בקופת גמל או בחברת ביטוח, המוסד לביטוח לאומי ישלם את מלוא פיצוי הפיטורים, 100% או יותר, על פי ההוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי.
 • בכל מקרה, שכרו של העובד הנלקח בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לא יפחת משכר מינימום, בהתאם להיקף המשרה.
 • למידע נוסף אודות אופן חישוב גובה הפיצויים ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.

תשלום לקופת הגמל

 • במקרים שבהם המעסיק לא העביר לקופת הגמל של העובד את כספי המעסיק או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם, ישולמו כספים אלו לקופת הגמל של העובד על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בתוספת הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב עד ליום התשלום בפועל, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק - 18,030 ₪, נכון לשנת 2022.

חשוב לדעת

 • גם עובדים עצמאים אשר נותנים שירות בסוגי עבודות ובתנאים מסויימים עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בגין כספים שלא שולמו להם תמורת עבודתם עקב הימצאותו של החייב בתשלום בהליכי חדלות פירעון. למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים עצמאים במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם את התמורה)
 • הליכי פשיטת רגל ופירוק חברה הם הליכים ארוכים ומתמשכים, וקבלת התשלום מהמוסד לביטוח לאומי מותנית בקיומם של שלבים בהליכים אלו. לרוב יעברו בין שנה לשנתיים מסיום העבודה עד לקבלת הגמלה.
 • אם למעסיק יש נכסים שמהם ניתן לשלם את חובותיו, תינתן עדיפות לכיסוי חובות של העובדים מתוך נכסים אלה לפני כיסוי חובות אחרים (כגון: חובות לספקים, חובות לרשויות וכיו"ב), ובמקרה כזה לא ייזקקו העובדים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו נושה בפשיטת רגל (בפסקת "נושה בדין קדימה (נושה מועדף)").
 • מהתשלומים מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על פי השיעור הקבוע בחוק.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ארגון העובדים מען העליה 45, תל אביב. לרשימת סניפי הארגון. 03-5373271
אתר ההסתדרות 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
אתר ההסתדרות הרפואית בישראל ז'בוטינסקי 35 רמת-גן 03-6100444
אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
אתר הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל) 8882*
אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
אתר כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי כוח לעובדים, ת"ד 554, גבעתיים, 53104
אתר נעמת 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים