אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
עם מתן צו כינוס נכסים מורה בית המשפט על עיכוב הליכים כמו: תביעה והליכי הוצאה לפועל המתנהלים נגד החייב
בית המשפט רשאי לעכב כל הליך משפטי המתנהל נגד חייב בפשיטת רגל, גם לפני מתן צו הכינוס
בית המשפט לא יעכב תובענה נגד חייב בפשיטת רגל אם ההפטר לא היה משמש בה הגנה
בית המשפט לא יעכב הליכי מימוש ערובה הנמצאת ברשותו של נושה מובטחבמסגרת הליך פשיטת הרגל, עם מתן צו כינוס נכסים, בית המשפט מורה על עיכוב הליכים נגד החייב.

 • במקרים בהם מבקשים כי ההליכים יעוכבו עוד לפני מתן צו כינוס הנכסים, ניתן להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה או חייב שהגישו בקשה לפשיטת רגל וטרם ניתן צו כינוס נכסים המעכב הליכים, המבקשים לעכב הליכים עוד טרם מתן צו כינוס הנכסים.

למי ואיך פונים

 • בקשה לעיכוב הליכים לפני שניתן צו כינוס הליכים מוגשת לבית המשפט אליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל על ידי החייב או נושה או לבית משפט שדן בעניין הספציפי שאותו רוצים לעכב (למשל, תביעה אשר החייב הוא צד לה).

שלבי ההליך

בקשה לעיכוב הליכים בבית המשפט אליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל

 • בית המשפט רשאי לתת על דעת עצמו צו לעיכוב הליכים, או על פי בקשת חייב או נושה.
 • אם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב ובקשת החייב לא עומדת בתנאים להגשת הבקשה, בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים אלא אם כן התקיימו התנאים הבאים:
  • בית המשפט שמע את הכונס הרשמי טרם מתן צו עיכוב ההליכים.
  • בית המשפט רשם את נימוקיו למתן צו עיכוב ההליכים.
  • תקופת צו עיכוב ההליכים לא תעלה על 45 ימים.
 • אם יעמוד החייב בתנאים שיקבע בית המשפט, יישאר צו עיכוב ההליכים בתוקף.
 • אם לא יעמוד החייב בתנאים שיקבע בית המשפט, צו עיכוב ההליכים יפקע, אלא אם יאריך אותו בית המשפט ל-30 ימים, וירשום נימוקים מיוחדים להארכה.

בקשה לעיכוב הליכים בבית משפט אחר

 • אם מוכח לבית משפט כלשהו שהוגשה בקשה לפשיטת רגל של נתבע בהליך המתקיים בבית המשפט, בית המשפט יכול לעכב את הליכי המשפט או להתנות את המשכם בתנאים.
 • עיכוב הליכים בבית משפט שאינו בית המשפט שדן בפשיטת הרגל משפיע רק על ההליכים בבית המשפט שהורה על עיכוב ההליכים.

המצאת צו עיכוב הליכים

 • המצאת (מסירת) צו עיכוב הליכים יכולה להיות באמצעות משלוח העתק של הצו, חתום בחותמת בית המשפט, בדואר, לתובע או לצד אחר שנקט את ההליך.

ערעור

 • על צו עיכוב הליכים שניתן על ידי בית המשפט המחוזי שדן בפשיטת רגל ניתן לערער תוך 45 ימים.
 • ערעור על צו עיכוב הליכים מוגש לבית המשפט העליון.
 • על עיכוב הליכים שניתן על ידי בית משפט שאיננו בית המשפט של פשיטת הרגל, יש לערער בהתאם לסדר הדין הרלוונטי לאותו בית משפט.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • עם מתן צו כינוס נכסים בית המשפט מורה על עיכוב הליכים, ולכן יש טעם להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים טרם מתן צו כינוס הנכסים רק במקרים בהם ישנה דחיפות בעיכוב הליכים מיידי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים