החל משנת הלימודים תשע"ט סטודנט זכאי ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית קהילתית במהלך שנת הלימודים
הסטודנט זכאי לנקודות הזכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון
סטודנט שקיבל נקודות זיכוי בגין פעילות חברתית קהילתית לא יוכל לקבל בנוסף גם נקודת זכות בגין שירות מילואים


החל משנת הלימודים תשע"ט סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית במהלך שנת הלימודים.

 • סטודנטים זכאים לנקודות הזכות פעם אחת במהלך הלימודים לתואר, עבור פעילות חברתית קהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים אחת, שהוכרה על-ידי המוסד כמזכה בנקודות זכות.
דוגמה
סטודנטית לתואר ראשון התנדבה במהלך לימודיה בארגון המוכר על-ידי המוסד שבו היא לומדת:
 • בשנת הלימודים הראשונה התנדבה 15 שעות
 • בשנת הלימודים השנייה התנדבה 17 שעות
 • בשנת הלימודים השלישית התנדבה 12 שעות
במקרה זה הסטודנטית לא תהיה זכאית ל-2 נקודות זכות עבור פעילותה, מכיוון שהנקודות ניתנות עבור פעילות של 30 שעות לפחות במהלך שנת לימודים אחת, ואילו היא התנדבה פחות מ-30 שעות בכל אחת מהשנים.
דוגמה
סטודנטית לתואר ראשון התנדבה במהלך לימודיה בארגון המוכר על-ידי המוסד שבו היא לומדת:
 • בשנת הלימודים הראשונה התנדבה 30 שעות
 • בשנת הלימודים השנייה התנדבה 35 שעות
 • בשנת הלימודים השלישית התנדבה 15 שעות
במקרה זה הסטודנטית תהיה זכאית ל-2 נקודות זכות עבור פעילותה החברתית בשנה הראשונה או השנייה, מכיוון שנקודות הזכות עבור הפעילות ניתנות רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.
דוגמה
סטודנט לתואר ראשון היה בשירות מילואים 14 ימים במהלך שנת הלימודים. באותה שנה התנדב גם 30 שעות בארגון המוכר על-ידי המוסד שבו הוא לומד. במקרה זה הסטודנט יהיה זכאי ל-2 נקודות זכות עבור אחת מהפעילויות (מילואים או פעילות חברתית), מכיוון שהזכאות ניתנת רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

 • מוסד להשכלה גבוהה יקבע תוכנית להכרה בפעילות חברתית קהילתית המזכה בנקודות זכות, לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד (או ארגון יציג של הסטודנטים, במקרה שאין אגודת סטודנטים). התוכנית תכלול הוראות בדבר הכרה בגופים ובארגונים שאינם פוליטיים או מפלגתיים, שבהם ניתן להשתתף בפעילות התנדבותית.
 • לכל מוסד להשכלה גבוהה יש חופש לקבוע את תוכנית ההכרה בפעילות, בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתוכניות ההתנדבות הנהוגות בו.
 • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור שירות מילואים של 14 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים. למידע נוסף ראו נקודות זכות אקדמיות לסטודנט בגין שירות מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים