סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון סל שעות (מטפלת, שמרטף, חונך, חוגים ושיעורי עזר) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

המדינה מסייעת להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מסגרות משלימות בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות
הסיוע ניתן לתקופה של עד שנה וחצי להורים שקיבלו/מקבלים את הקצבאות שיפורטו והחלו לעבוד, או הגדילו את היקף משרתם, או לומדים בקורס להכשרה מקצועית
המימון הוא בגובה של עד 7,800 ש"ח ב-12 החודשים הראשונים (ועד ל- 30 ש"ח לשעה בכל אחת מהמסגרות) ו-2,925 ש"ח ב-6 החודשים שלאחר מכן
הורים שנמצאים בהכשרה מקצועית יהיו זכאים לסיוע במשך 12 חודשים לכל היותר וסכום הסיוע לא יעלה על 650 ש"ח לחודש

המדינה מסייעת במסגרת התכנית לשילוב הורים עצמאיים (הורים יחידים) בשוק התעסוקה, במימון מסגרות לילדיהם בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות.

 • מאחר שמדובר בטווח רחב של מצבים כגון: שעות הבוקר המוקדמות, שעות אחר הצהריים המאוחרות, שביתות וחופשות במערכת החינוך, הסיוע ניתן עבור מגוון של מסגרות.
 • מתן הסיוע מותנה בכך שאין מענה במסגרות אחרות במימון מלא או חלקי של המדינה או של הרשות המקומית, וכי המסגרות פועלות בשעות בהן ההורה עובד (וכן נמצא בדרכו אל העבודה או ממנה).

המסגרות שבהן ניתן הסיוע

 • המידע בערך זה מתייחס למסגרות והשירותים הבאים:
  • מטפלת
  • שמרטף
  • חונך
  • חוג לילד
  • שעורי עזר לילד בלימודיו
 • בנוסף לסיוע במימון המסגרות שצוינו, ניתן לקבל סיוע במימון צהרונים וסיוע במימון קייטנות.

משך הסיוע

 • אישור למתן סיוע יהיה בתוקף לתקופה של עד שנה וחצי.
 • להורים המשתתפים בקורסים להכשרה מקצועית, הסיוע יינתן לתקופה של עד 12 חודשים.
 • הסיוע ניתן באמצעות החזרים כספיים עבור התשלומים ששילם ההורה.

גובה הסיוע

 • משפחה שבראשה הורה עצמאי עשויה לקבל סיוע עד לסכום של 7,800 ש"ח ב-12 החודשים הראשונים ועד 2,925 ש"ח עבור 6 החודשים שלאחר מכן, ובכל מקרה הסיוע לא יעלה על 30 ש"ח לשעה.
 • הסיוע יינתן באופן יחסי לתקופת הזכאות, עד לסכום המקסימלי שצוין עבור שנה.
דוגמה
הורה שתקופת זכאותו נמשכת 4 חודשים (1/3 שנה), יהיה זכאי למימון בגובה של עד שליש מ- 7,800 ש"ח, כלומר עד 2,600 ש"ח.
 • אם ההורה משתתף בהכשרה מקצועית, סכום הסיוע לא יעלה על 650 ש"ח לחודש (כל עוד מתקיים קורס ההכשרה המקצועית ועד 12 חודשים בלבד).

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד אחד או יותר, שטרם סיימו כיתה ו'.
  2. הוכח כי נדרשת מסגרת עבור ילדיהם בשעות יציאתם לעבודה או השתתפותם בקורסי הכשרה מקצועית.
  3. הם קיבלו או מקבלים גמלת הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך חודשיים רצופים לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
  4. בנוסף לעמידה בכל שלושת התנאים שצוינו, עליהם לענות על אחד מאלה:
   • הם החלו לעבוד בהיקף של 22 שעות שבועיות לפחות במהלך 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, וזאת לאחר שלא עבדו במשך 3 חודשים לפחות טרם התחלת העבודה.
   • הם הגדילו את היקף עבודתם ב-10 שעות שבועיות לפחות, ועובדים בהיקף של 30 שעות שבועיות לפחות (כשכירים או במסגרת עסק עצמאי בבעלותם) - כל זאת במהלך 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
   • הם לומדים בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות בקורס להכשרה מקצועית להורים עצמאיים או בקורס להכשרה מקצועית הניתן במסגרת מרכז הכשרה ממשלתי או במסגרת גוף אחר שהוכר ע"י משרד העבודה והרווחה.

תהליך מימוש הזכות

פנייה למוקד

 • לבירורים ובדיקת זכאות יש לפנות למוקד חברת מילגם:

קבלת אישור על זכאות

 • יש להגיש באמצעות המוקד טופס בקשה לקבלת סיוע במימון סל שעות ו/או קייטנות.
 • הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
  1. פרטי ההורה וילדיו
  2. המסגרות שעבורן מבוקש הסיוע (מסומנות בטופס כמסגרות מקבוצה א')
  3. תצהיר חתום בפני עורך דין
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים על-פי המפורט בטופס.
 • המוקד יבדוק את זכאותו של ההורה ואם יהיה צורך, יבקש מסמכים נוספים.
 • לאחר שהזכאות תיבחן, תישלח להורה תשובה המאשרת את בקשת הסיוע או את דחייתה.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

מועד הגשה הבקשה

 • יש להגיש את הבקשה עד חודשיים מתאריך תחילת העבודה או הגדלת היקף המשרה.
 • הורה שניצל בעבר את מלוא זכאותו, יוכל להגיש בקשה נוספת אם עברו לפחות 12 חודשים מהמועד האחרון שבו קיבל סיוע.

ערעור

 • ניתן לערער בכתב על ההחלטה בעניין הזכאות, בתוך 21 יום ממתן התשובה.
 • יש לשלוח את הערעור לאגף לעידוד תעסוקת הורים יחידים, רח' בנק ישראל 5 ירושלים.
 • המשרד ידון בערעור בתוך 45 יום.

מימוש הזכאות

 • יש לדווח למוקד מדי חודש על הוצאות שאושר להן סיוע ולצרף קבלות (נספח ד' בטופס).
 • הורה שהעסיק או קיבל שירות מטפלת, שמרטף, חונך או שיעורי עזר לילד, יצרף גם את הצהרת הגורם המועסק או נותן השירות (נספח ה' בטופס).
 • אחת ל-3 חודשים יש לצרף מסמכים לפי המפורט להלן:
  • שכירים יצרפו אישור מעסיק (נספח א1 בטופס) ותלוש שכר הכולל מספר תיק ניכויים ופרטי מעסיק (או טופס 106 הכולל את הפרטים הללו במקרים חריגים שבהם לא ניתן להמציא תלוש שכר).
  • מי שאינו מקבל תלוש שכר במקום עבודתו יכול להציג "אישור מעסיק על העסקת עובד יומי" של המוסד לביטוח לאומי, חתום ע"י פקיד ביטוח לאומי. אישור זה צריך לכלול את הפרטים הבאים: שם ות"ז המעסיק, חודש עבודה, שכר חודשי, מס' תיק בביטוח לאומי, תיק ניכויים וחתימת המעסיק.
  • עובדים במשק בית יכולים להציג במקום תלוש שכר אישור על קיום תיק במוסד לביטוח לאומי על שם המעסיק המפריש ביטוח לאומי לטובת העובד. העסקה של קרובי משפחה במשק בית לא תאושר אם לא יהיה לכך אישור העסקה מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי.
  • בעלי עסק עצמאי יצרפו תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי (נספח א2 בטופס) ובנוסף אישור ממס הכנסה על הכנסות לעצמאים, או אישור מרו"ח/מנהל חשבונות על ההכנסות. שני האישורים צריכים לכלול את שם העסק, מס' תיק ניכויים/ח.פ./ע.מ., התקופה אליה הוא מתייחס, סך ההכנסה בחודש והיקף המשרה.
 • משתתפים בקורס להכשרה מקצועית יגישו אישור על השתתפותם במכינה להכנה לעבודה או בקורס להכשרה מקצועית המאושרים ע"י משרד הכלכלה.
 • במוקד ייבדקו כל הנתונים עליהם הצהיר ההורה בבקשה להחזר כספי וכל המסמכים. באם יהיה צורך במסמכים נוספים המוקד יבקש את השלמתם.
 • משרד העבודה והרווחה רשאי לשלול את זכאותו של הורה שלא שלח דיווח חודשי או לא הגיש קבלות כנדרש.
 • בסיום הבדיקה יאושרו להורה הסכומים על-פי זכאותו, ויישלח לו מכתב עם פירוט סכומי ההחזר וסכומי היתרה לניצול והתקופה.
 • הורה שחדל להתקיים לגביו אחד מהתנאים המזכים בסיוע, חייב לדווח על כך מיידית למוקד - טלפונית ובכתב. במקרה זה, או בכל מקרה בו יתברר כי חדלו להתקיים התנאים לזכאות, או שהנתונים שנמסרו בבקשת הסיוע לא היו נכונים, תבוטל הזכאות לקבלת הסיוע.
 • אם יתברר כי בשל דיווח מאוחר או שגוי, ניתנו תשלומים שלא בהתאם לזכאות, ההורה יידרש להחזיר את הסכום ששולם לו. סכום זה יקוזז מכל סכום אחר המגיע להורה, בכל מסגרת שהיא. כמו כן ייתכן שתוגבל זכאותו של ההורה למימון במסגרת פעולות שונות של משרד העבודה והרווחה, כל עוד לא יוחזר הסכום האמור.

חשוב לדעת

 • אין כפילות בהטבות - הורה שמשרד העבודה והרווחה משתתף בעלות החזקת ילדו באחת מהמסגרות, לא יהיה זכאי להשתתפות נוספת של המשרד בעלות החזקת ילדו באותן שעות במסגרת אחרת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים