הקדמה:

המדינה מסייעת במימון קייטנות בחופשת הפסח וחופשת הקיץ להורים עצמאיים (הורים יחידים) עבור ילדים שטרם עלו לכיתה ה'
הסיוע ניתן בהתאם לתנאי הזכאות להורים עובדים, או עובדים ולומדים, שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם
המימון הוא בגובה של עד 2,000 ש"ח לילד לכל תקופת זכאות שנמשכת עד שנה וחצי

במסגרת התכנית לשילוב הורים עצמאיים (הורים יחידים) בשוק התעסוקה, המדינה מסייעת במימון מסגרות לילדיהם בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על כל 4 התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד אחד או יותר, שטרם התחיל כיתה ה'.
  2. הם עובדים, או עובדים ולומדים, לפחות 20 שעות שבועיות:
   • עובדים לפחות 20 שעות שבועיות כשכירים (כולל שכיר בעל שליטה בחברה), כעובדים במשק בית, או כעצמאים.
   • עובדים לפחות 10 שעות שבועיות, ובנוסף לומדים לפחות 10 שעות שבועיות באחד מהמסלולים המפורטים בנוהל (ראו מסלולי הלימודים 1-11).
  3. הם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב-10 שעות שבועיות לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ועדיין עובדים ולומדים בהיקף המוגדל.
  4. הם קיבלו הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך חודש אחד לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהם עומדים במבחן הכנסה של עד 2,100 ש"ח לנפש בחודש, בהתאם לנוסחה הבאה:
                     100% משכר הברוטו של ההורה 
          2,100  ≥ _______________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1
 • אם קיימות נסיבות סוציאליות קשות או נסיבות רפואיות חריגות, ייתכן שתתאפשר חריגה של עד 10% במספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות הנדרשות מההורה לצורך אישור הזכאות (במקרים אלה יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

תהליך מימוש הזכות

פנייה למוקד

 • לבירורים ובדיקת זכאות יש לפנות למוקד חברת מילגם:

קבלת אישור על זכאות

 • יש להגיש באמצעות המוקד טופס בקשה לתכנית סיוע להורים עצמאיים מגבירי עבודה.
 • הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
  1. פרטי ההורה וילדיו
  2. המסגרות שעבורן מבוקש הסיוע
  3. תצהיר חתום בפני עורך דין
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים על-פי המפורט בטופס.
 • המוקד יבדוק את זכאותו של ההורה ואם יהיה צורך, יבקש מסמכים נוספים.
 • לאחר שהזכאות תיבחן, תישלח להורה תשובה המאשרת את בקשת הסיוע או את דחייתה.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

ערעור

 • ניתן לערער בכתב על ההחלטה בעניין הזכאות, בתוך 12 חודשים ממתן התשובה.
 • יש לשלוח את הערעור אל:
  • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל תעסוקת אוכלוסיות
  • בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101
 • ניתן גם לשלוח בדוא"ל:
 • יש לוודא שהמכתב התקבל, בטלפון: 02-6662796

חשוב לדעת

 • הסיוע במימון יינתן בהתחשב במגבלות התקציב.לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים