הורים עצמאיים (הורים יחידים) עשויים לקבל סיוע במימון מטפלים, שמרטפים ושיעורי עזר לילדים שטרם התחילו ללמוד בכיתה ה'
הסיוע ניתן להורים שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם בהתאם לתנאי הזכאות
המימון יינתן כהחזר של עד 6,000 ₪ למשפחה ולא יותר מ-40 ₪ לשעה
למידע נוסף ראו אתר משרד העבודה
טפסים

הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעונים על תנאי הזכאות יכולים לקבל סיוע במימון מסגרות לילדיהם בשעות ובימים שבהם מסגרות החינוך הפורמלי לא פועלות.

 • מימון סל שעות ניתן עבור מטפלים, שמרטפים ושיעורי עזר לילדים שטרם התחילו ללמוד בכיתה ה'.
 • הסיוע יינתן לתקופה של עד שנה וחצי, בסכום שלא יעלה על 6,000 ₪ למשפחה עבור כל תקופה הזכאות, ולא יותר מ-40 ₪ לשעה.
 • הורים שעונים על תנאי הזכאות לסל שעות (שיפורטו בהמשך) זכאים גם לסיוע במימון צהרונים ובמימון קייטנות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעונים על כל 4 התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד/ה שטרם התחיל/ה ללמוד בכיתה ה'.
  2. הם עובדים/לומדים/עובדים ולומדים, לפחות 20 שעות שבועיות:
   • עובדים לפחות 20 שעות שבועיות כשכירים (כולל שכירים בעלי שליטה בחברה), כעובדים במשק בית, או כעצמאים.
   • לומדים, או לומדים וגם עובדים, לפחות 20 שעות שבועיות באחד ממסלולי הלימוד שמפורטים בהמשך ("מסלולי הלימודים").
  3. במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה הם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב-10 שעות שבועיות לפחות ועדיין עובדים או לומדים בהיקף המוגדל, או התחילו לעבוד בעבודה חדשה אחרי שהיו מובטלים 3 חודשים, או חזרו למקום עבודתם הקודם אחרי שהיו מובטלים 6 חודשים.
  4. הם קיבלו הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך חודש אחד לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהם עומדים במבחן ההכנסות הבא:
הרכב המשפחה ההכנסה המירבית של ההורה (ברוטו)
הורה + ילד אחד 12,600 ₪
הורה + 2 ילדים 16,800 ₪
הורה + 3 ילדים 21,000 ₪
הורה + 4 ילדים 25,200 ₪
הורה + 5 ילדים 29,400 ₪
 • "שכר ברוטו" לשכירים - כל התשלומים שהמעסיק משלם על העבודה לא כולל תשלום נסיעות והפרשות סוציאליות ולפני ניכויי חובה/רשות.

תהליך מימוש הזכות

פנייה למוקד

 • לבירורים ובדיקת הזכאות ניתן לפנות למוקד חברת מילגם:

שליחת בקשה

 • יש למלא את הפרטים ולשלוח באופן מקוון טופס בקשת זכאות לסל שעות גמיש (ניתן להיעזר במוקד מילגם 03-5652310 לצורך מילוי הטופס).
 • לאחר שליחת הטופס, המוקד ייצור קשר עם הפונה להשלמת התהליך, וקבלת המסמכים הבאים (בהתאם לרלוונטיות של כל מקרה):
  • צילום תעודת זהות, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות (אם רלוונטי).
  • שכירים יצרפו הצהרת מעסיק.
  • תלושי שכר שמראים עלייה בהיקף שעות העבודה.
  • אישור לימודים רשמי מטעם מוסד הלימודים.
  • עצמאים יצרפו תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי.

אישור הזכאות

 • אחרי בדיקת הזכאות תישלח להורה תשובה על אישור בקשת הסיוע או דחייתה.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

ערעור (השגה)

 • הורים שלא אושרה להם הזכאות יכולים להגיש השגה בתוך 6 חודשים מהמועד שנשלחה להם ההחלטה.
 • יש לפנות עם ההשגה למוקד חברת מילגם (ראו פנייה למוקד).
 • ועדת סל גמיש תדון בהשגה והחלטתה הסופית תועבר להורה.
שימו לב
בנסיבות סוציאליות קשות או נסיבות רפואיות חריגות ייתכן שתאושר חריגה של עד 40% מתנאי הזכאות שצוינו (במקרים אלה יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

קבלת הסיוע

 • הסיוע ניתן באמצעות החזרים כספיים עבור התשלומים ששילמו ההורים.
 • יש לדווח למוקד מדי חודש על ניצול השעות ולצרף קבלות המעידות על התשלומים.
 • הורים שילדיהם קיבלו שירות של מטפלת, שמרטף, או שיעורי עזר יצרפו גם את הצהרת הגורם המועסק או נותן השירות.
 • אחת ל-3 חודשים יש לצרף את המסמכים שמעידים על עבודה/לימודים בהתאם לשעות שההורים הצהירו עליהן (לא כולל חודשים שמתקיימים בהם פחות מ-15 ימי עבודה על-פי לוח המועדים והחגים של נציבות שירות המדינה).
 • במוקד ייבדקו כל הנתונים שההורים הצהירו עליהם בבקשה להחזר כספי וכל המסמכים. אם יהיה צורך במסמכים נוספים המוקד יבקש את השלמתם.
 • להורים שלא שלחו דיווח חודשי או לא הגישו קבלות כנדרש עשויה להישלל הזכאות.
 • בסיום הבדיקה יאושרו להורים הסכומים על-פי זכאותם, ויישלח להם מכתב עם פירוט סכומי ההחזר וסכומי היתרה לניצול והתקופה.

הפסקת הזכאות

 • הורים שאחד מהתנאים המזכים בסיוע חדל להתקיים לגביהם, חייבים לדווח על כך מיידית למוקד.
 • במקרים שבהם יתברר כי חדלו להתקיים התנאים לזכאות, או שהנתונים שנמסרו בבקשת הסיוע לא היו נכונים, תבוטל הזכאות לקבלת הסיוע.
 • אם יתברר כי בשל דיווח מאוחר או שגוי, ניתנו תשלומים שלא בהתאם לזכאות, ההורים יידרשו להחזיר את הסכום ששולם להם. סכום זה יקוזז מכל סכום אחר המגיע להורה, בכל מסגרת שהיא. כמו כן ייתכן שתוגבל זכאות ההורה למימון במסגרת פעולות שונות של משרד הרווחה, כל עוד לא יוחזר הסכום.

מסלולי הלימודים

 • מסלולי הלימודים של ההורים שמאפשרים את הזכאות לסיוע הם:
  • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח של משרד העבודה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
  • מסלולי לימודים שמפורטים בנוהל הסיוע (נספח ב').
  • אולפן לעולים חדשים.
  • לימודים לתואר מוכר במוסד אקדמי מוכר (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר מוכר).
  • לימודים לתעודת הוראה שמוכרים על-ידי משרד החינוך.
  • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה) במוסד שמוכר על-ידי מה"ט או על-ידי משרד החינוך.
  • לימודי סיעוד בבתי ספר שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות.
  • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במסגרת מרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
  • לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה.

חשוב לדעת

 • הסיוע במימון יינתן בהתאם למגבלות התקציב.
 • סך כל הסיוע הממשלתי שההורים יקבלו למימון מסגרת מסויימת לא יעלה על העלות ששילמו עבורה בפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים