מי שעברו ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה או ועדה רפואית להנחה במס רכישה רשאים להגיש ערר על החלטת הוועדה
הגשת הערעור כרוכה בתשלום אגרה בסך 979 ₪ (ניתן לשלם באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי)
ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
במקרה של דחיית הערר ניתן לערער על החלטת ועדת העררים בפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 60 יום מקבלת החלטתה

מגיש בקשה לפטור ממס הכנסה או הנחה במס רכישה שהופיע בפני ועדה רפואית יכול לערור על החלטת הוועדה בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי.

 • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלו שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית הקודמת.
 • ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים

 • את הערר על החלטת הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה/הנחה במס רכישה יש להגיש בתוך 45 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה עם החלטת הוועדה הרפואית.
 • הערר צריך להיות מוגש בכתב ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת הוועדה הרפואית.
 • ניתן להעלות במסגרת הערר טענות לגבי ליקויים רפואיים שלא נדונו בפני הוועדה הרפואית הקודמת.
 • לערר יש לצרף אישור על תשלום אגרה בסך 979 ₪ למוסד לביטוח לאומי:
 • יש לצרף צילום של כל מסמך הרלוונטי לצורך ביסוס נימוקי הערר (למעט מסמכים שכבר הוגשו לוועדה הרפואית הקודמת).
 • את הערר יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת הערר או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.

החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 • הוועדה הרפואית לעררים תבחן את הערר.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050 .
 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידת הצורך מותר להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, אשר רשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
 • מהלך הדיון בוועדה:
  • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
  • לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר.
  • לעתים תתבצע בדיקה גופנית, בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה. במקרה שלא מתבצעת בדיקה גופנית תתבסס החלטת הוועדה על המסמכים הרפואיים בתיק.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

החזר הוצאות

אי הופעה בפני הוועדה

 • על-פי תקנה 23 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979, אם מבוטח שהגיש ערר לא התייצב לדיון בפני הוועדה במועד שנקבע, הוועדה רשאית להחליט בערר גם ללא נוכחותו.
 • אם נבצר מהוועדה להחליט בעניינו והעורר לא הופיע בפני הוועדה לעררים לאחר הזמנה נוספת, הערר יידחה.
 • אם העורר הודיע לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו כי אינו יכול להתייצב ונימק זאת בסיבה סבירה, יושב ראש הוועדה רשאי לקבוע מועד אחר לדיון.

חשוב לדעת

 • ועדת הערר רשאית לבטל או לשנות את החלטתה של הוועדה הרפואית גם לגבי ליקויים שלא הוגש עליהם ערעור על-ידי המערער.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.