החוק לפיצוי נפגעי גזזת‏ קובע כללים לגבי קבלת תשלומים מתוקף חוק זה או מתוקף חוקים אחרים


כאשר נפגע גזזת או שאיריו זכאים לתשלום על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת‏ וגם לפיצויים על פי חוק אחר, החוק קובע כי:

  1. בהגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת או בהגשת תביעה למענק שאירים לנפגעי גזזת, התובעים יצהירו בכתב כי לא הוגשה כל תביעה אחרת בשל אותן סיבות (כלומר בשל אחת מהמחלות שנגרמה עקב הקרנות, לפי המפורט כאן).
  2. אם הוגשה תביעה לבית משפט בשל אותן סיבות, התובעים לא יהיו זכאים לתשלומים על פי החוק.
  3. אם שולמו תגמולים כספיים לנפגעי גזזת או לשאיריהם, המדינה זכאית לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר שהיא שילמה לתובעים עקב אותן סיבות, כולל תשלומים ששילמה לפני תחילתו של החוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים