הקדמה:

בהתאם לכללים החדשים, אין יותר צורך בהוצאת פנקס עבודה עבור נוער עובד
לפרטים נוספים, ראו בהעסקת נוער באתר שירות התעסוקה


בעבר, בני נוער עובדים נדרשו להוציא פנקס עבודה בלשכות שירות התעסוקה, ולמסור אותו למעסיק.

  • כיום, לקראת שינוי בחקיקה, אין צורך בהוצאת הפנקס, וחובת החזקתו לא תיאכף יותר על ידי אגף האכיפה של חוקי העבודה.
  • במקום פנקס העבודה, המעסיק נדרש להחזיק אישור רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות של הנער, או של הוריו- עם פרטי הנער בספח.
  • על המעסיק חלה חובה לשמור את האישור הרפואי של הנער ואת העתק תעודת הזהות שלו או של הוריו בתוקפת העסקתו של הנוער ובמשך שנה לאחר תום תקופת העסקתו.
  • בני הנוער מתבקשים שלא להגיע יותר ללשכות התעסוקה על-מנת להוציא פנקס עבודה.

מי זכאי?

  • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

חשוב לדעת

  • מעסיק שלא ישמור את האישורים הרפואיים וצילום תעודת זהות כנדרש, צפוי לקנס בהתאם לתוספת השניה של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.-ניתן יהא להטיל קנסות על המעביד בשיעור של 2,520 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-5,040 ש"ח עבור מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה שנייה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים