אסור להעסיק נער, אלא אם כן רופא משפחה ערך לו בדיקה רפואית ונתן אישור רפואי להעסקתו
המעסיק מחוייב לשלוח את הנער/ה לבדיקה והזמן הדרוש לביצוע הבדיקות הרפואיות יחשב לנער כחלק משעות עבודתו
נגד מעסיקים של בני נוער ללא אישור רפואי ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו זכויות בני נוער עובדים באתר משרד העבודה

אסור להעסיק נער, אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית וניתן אישור רפואי לצורך עבודתו.

בדיקות רפואיות בכל סוגי העבודה

 • תנאי להעסקת נער הוא כי ייבדק תחילה בדיקה רפואית על-ידי רופא משפחה ויקבל מהרופא אישור רפואי להעסקתו.
 • בדיקה רפואית של רופא משפחה חייבת לכלול לפחות את כל הבדיקות הבאות:
  1. אנמנזה רפואית כללית (ראיון רפואי בעל-פה).
  2. בדיקה קלינית כללית (בדיקה גופנית).
  3. כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, הדרושה לדעת רופא המשפחה לאור תוצאות הבדיקות שצויינו לעיל.

בדיקות מיוחדות בעבודות המחייבות בדיקות התאמה

 • בעבודה המחייבת בדיקות התאמה, על הנער לעבור בדיקה רפואית מקדמית שיערוך רופא תעסוקתי, כדי שיקבע את התאמתו לאותה עבודה (בנוסף לבדיקה הרפואית הנערכת על-ידי רופא משפחה).
 • את בדיקת התאמה יש לבצע תוך חודש לפני תחילת העבודה.
 • אין להעסיק נער בעבודה המחייבת בדיקת התאמה, אלא אם הנער נבדק בבדיקת התאמה לעבודה המיועדת לו ורופא המוסמך לבצע את הבדיקה, נתן לנער אישור להתאמתו לאותה עבודה.

בדיקה מקדמית ראשונית

 • הבדיקה המקדמית הראשונית תכלול לפחות את כל הבדיקות הבאות:
  1. אנמנזה רפואית כללית (ראיון רפואי בעל-פה).
  2. בדיקה קלינית כללית (בדיקה גופנית).
  3. בדיקת חדות הראיה.
  4. בדיקת כושר השמיעה בעבודות שיש בהן חשיפה לרעש מזיק.
  5. כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא התעסוקתי לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה, וזאת לאור תוצאות הבדיקות שצויינו לעיל.
 • את הבדיקה המקדמית הראשונית יש לבצע בתוך חודש לפני תחילת העבודה.

בדיקה רפואית חוזרת

 • יש לבצע בדיקה רפואית חוזרת על ידי רופא תעסוקתי במועדים שיורה הרופא התעסוקתי, לפחות פעם אחת בשנה.
 • בדיקה רפואית חוזרת תכלול לפחות את כל אלה:
  1. אנמנזה תעסוקתית.
  2. בדיקה קלינית כללית.
  3. בדיקת כושר השמיעה.
  4. כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא התעסוקתי לשם קביעת המשך התאמתו של הנער לאותה עבודה, וזאת לאור תוצאות הבדיקות שצויינו לעיל.
 • על סמך דין וחשבון של הרופא התעסוקתי שערך בדיקה רפואית חוזרת, תרשום קופת החולים, אישור רפואי שבו תצוין, כל הגבלה בעבודה הנובעת משינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותו לידיעת ההורים, המעסיק, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי.
 • מעסיק שקיבל הודעה בדבר אי התאמתו של העובד לעבודה על פי בדיקות ההתאמה, נדרש להפסיק את העסקת הנער באותה עבודה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש לביצועה, תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה.

חובת המעסיק לשמור את האישור הרפואי

 • מעסיק חייב לשמור את האישורים הרפואיים שהוצגו בפניו או את העתקיהם, במשך תקופת העסקתו של הנער אצלו ולמשך שנה לאחר תום העסקתו.
 • בתום תקופה זו על המעסיק להשמיד את האישורים הרפואים
 • מעסיק שלא ישמור את האישורים הרפואיים כנדרש, צפוי לקנס בהתאם לתוספת השנייה של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. ניתן יהא להטיל קנסות על המעביד בשיעור של 2,840 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-5,680 ₪ עבור מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה שנייה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • על הנער לפנות לרופא המשפחה (ולרופא התעסוקתי- בעבודות המחייבות בדיקות התאמה), לצורך ביצוע הבדיקות וקבלת האישור הרפואי.
 • על המעסיק להפנות את הנער אל קופת החולים לעריכת הבדיקות הרפואיות.
 • הנער חייב להתייצב לעריכת הבדיקות הרפואיות בקופת החולים במועדים שנקבעו לו.
 • האפוטרופוס של הנער יחתום על ויתור על סודיות רפואית למוסד הרפואי המוסמך, לפי הנוסח המופיע כאן.
 • את האישורים הרפואיים יש למסור למעסיק, שנדרש להחזיק אותם יחד עם צילום תעודת הזהות של הנער או הוריו, במקום פנקס העבודה שהיה בעבר.

חשוב לדעת

 • הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות יחשב לנער כחלק משעות עבודתו.
 • חובה על הנער להציג בפני המעסיק תעודת זהות שלו או של הוריו שבה מופיעים פרטיו, טרם תחילת עבודתו. על המעסיק חלה חובה לשמור את העתק תעודת הזהות שלו או של הוריו בתוקפת העסקתו של הנער ובמשך שנה לאחר תום תקופת העסקתו.
 • אם הופרו זכויותיכם במסגרת עבודה כנערים או נערות, ניתן לפנות אל:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים