לפני חתימה על הסכם התקשרות עם דיירים חדשים, בית הדיור המוגן מחויב למסור להם "מסמך גילוי" עם פרטי בית הדיור המוגן ותנאיו

בית דיור מוגן מחויב למסור לדיירים המבקשים להתגורר בו "מסמך גילוי" לפני שהם חותמים על הסכם ההתקשרות ביניהם.

 • מסמך הגילוי ייחתם על-ידי הבעלים של בית הדיור המוגן (או נציגו) ויצוין בו התאריך שבו נמסר למי שמבקש להיות דייר.
 • תוכנו של המסמך יהיה בתוקף 30 ימים ממועד מסירתו.
 • מסמך גילוי כשלעצמו אינו מהווה התחייבות של מי שמבקש להיות דייר או של בית הדיור המוגן להתקשר בהסכם התקשרות.
 • אם ייחתם הסכם התקשרות בין הדייר לבית הדיור המוגן, יצורף להסכם עותק של מסמך הגילוי ותנאיו.
 • המסמך ייכתב בהתאם לטופס שנקבע בתוספת לתקנות.

הפרטים שיכלול מסמך הגילוי

 • פרטיהם של בעל בית הדיור המוגן (בעל רישיון ההפעלה) ושל מנהל בית הדיור המוגן בפועל- שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי התקשרות. אם בעל הרישיון הוא תאגיד, יצוין מספר התאגיד.
 • פרטי הרישיון שניתן להפעלת בית הדיור המוגן- מספר הרישיון, האם הרישיון קבוע או שהוא מותנה בתנאים מסוימים ותוקפו של הרישיון.
 • זכויותיו של בעל הרישיון בקרקע שעליה נבנה (או ייבנה) בית הדיור המוגן. אם בעל הרישיון אינו הבעלים של הקרקע- זהותו של בעל הקרקע.
 • תנאי הקבלה למי שמבקשים להיות דיירים בבית הדיור המוגן, כולל התנאים העוסקים במצבם הרפואי של הדיירים ובפינויים מהבית בשל מצבם הרפואי.
 • תיאור המבנה בבית הדיור המוגן, הדירות שבהן התעניינו מי שמבקשים להיות דיירים ותנאי השימוש בדירות.
 • תיאור השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן ותנאי השימוש בהם.
 • תקופת הניסיון, אורכה והתשלומים שיש לשלם עבורה.
 • פירוט השירותים שבית הדיור המוגן יספק לדיירים- שירותי החובה ושירותי הרשות, ושירותים שנקבעו בהסכם ההתקשרות עם הדיירים.
 • התשלומים שישלם הדייר, בהתאם לדירות שהתעניין בהן-
  • גובה הפיקדון, ואופן קיזוז הפיקדון כנגד חיוב של הדייר (אם נקבע מנגנון קיזוז). אופן השבת הפיקדון, כולו או חלקו, לאחר סיום ההתקשרות- ניכוי סכומים מהפיקדון, מועדי השבת הפיקדון והצמדת הסכום לשיעור עליית המדד.
  • גובה דמי האחזקה, המועדים לתשלומם, התנאים לעדכונם ופירוט השירותים שיינתנו לדייר עבורם.
  • פרטים לגבי כל תשלום אחר, שאינו כלול בדמי האחזקה- גובה התשלום, מועדי התשלום, המנגנון לעדכון הסכום וזכותו של הדייר לבטל את קבלת השירותים שניתנים תמורת התשלום.
 • זכותו של הדייר להבטחת כספי הפיקדון שישולמו על ידו ופרטי הבטוחה שמתחייב בעל הרישיון לתת לדייר להבטחת הכספים.
 • זכותו של הדייר לבטל את הסכם ההתקשרות.
 • פרטים על המחלקה הסיעודית- אם קיימת מחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן או שלא, ועל כל הסדר אחר לגבי מתן טיפול סיעודי לדיירים.
 • התנאים למגוריו של מטפל אישי עם דייר בדירה.
 • התנאים להחזקת בעלי חיים בבית הדיור המוגן.
 • התנאים למעבר מדירה אחת לדירה אחרת בבית הדיור המוגן, למעבר למחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן או במקום אחר, או למעבר למוסד רפואי אחר.
  • התשלום הנובע ממעבר בין דירות בתוך בית הדיור המוגן.
  • פרטים על השבת הפיקדון, כולו או חלקו, בעקבות מעבר מהדירה.
 • התנאים לשמירת זכות המגורים בבית הדיור המוגן במקרה של אשפוז הדייר באופן זמני במוסד אחר, והתשלום הנדרש עבור שמירת הזכות.
 • כללי ההתנהגות שנקבעו בבית הדיור המוגן.
 • התנאים לפינוי החפצים מהדירה לאחר סיום ההתקשרות, והטיפול בחפצים שנותרו בדירה לאחר מכן.
 • כל עניין אחר שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר הרווחה.
שימו לב
 • אסור להעביר דייר מדירתו לדירה אחרת בבית הדיור המוגן ללא הסכמתו, אלא אם כן ההעברה הכרחית לצורך תיקון, שיפוץ או אחזקה של הדירות או המבנה, ובתנאי שתקופת התיקון שבה הדייר ישהה בדירה אחרת היא סבירה. הדייר יועבר לדירה דומה לדירתו, ככל הניתן.
 • אסור להקטין את דירתו של דייר או לשנות לרעה את אופייה באופן בלתי סביר.
 • אסור להקטין את השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן בלתי סביר או לשנות באופן בלתי סביר לרעה את מיקומם או את אופיים, אלא אם ניתן לכך אישור מהממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה.

השפות שבהן ניתן לערוך את מסמך הגילוי

 • המסמך יהיה ערוך, ככל הניתן, באחת מהשפות הבאות:
  • שפתו של הדייר.
  • שפה שהדייר דובר ומבין.
  • על-פי בקשת הדייר- בשפה עברית, ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית.
 • בית הדיור המוגן רשאי לערוך את ההסכם בעברית אם סיפק (במימונו) לדייר תרגום של ההסכם לאחת מהשפות שצוינו או לשפה אחרת שביקש הדייר.

חשוב לדעת

 • האותיות במסמך הגילוי יהיו בגודל 2 מילימטרים לפחות (לא כולל האות "י").

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים