ניצולי שואה, שאינם מקבלים קצבה בשל נרדפותם בתקופת השואה, אשר שהו תחת המצור בלנינגרד או במסתור בצרפת או שנרדפו בשטחים שנכבשו ברומניה זכאים לקצבה חודשית מועידת התביעות
החל מחודש אפריל 2024 גובה הקצבה 417 אירו לחודש (כלומר התשלום הרבעוני יעמוד על 1,251 אירו).גג
ניצולי שואה המקבלים קצבה זו, זכאים לקבל בנוסף תגמול השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה עד לגובה התגמול הרגיל שהיה משולם להם אילו היו זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
ניצולים העומדים בתנאי הזכאות, אשר נולדו בשנת 1928 ואילך זכאים בנוסף ל פיצוי חד פעמי בסך 2,500 אירו הניתן לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
למידע רשמי ראו באתר ועידת התביעות


החל מחודש אוקטובר 2021, ניצולי שואה ששהו לפחות 3 חודשים תחת המצור בלנינגרד או 3 חודשים במסתור בצרפת או שהו לפחות 3 חודשים בשטחים שנכבשו ברומניה ע"י מדינות הציר, זכאים לקצבה חודשית מועידת התביעות, בתנאי שהם אינם מקבלים קצבה חודשית אחרת הקשורה לנרדפותם בתקופת השואה.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית אחרת בשל תקופת נרדפותם בשואה, ומתקיימים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם שהו לפחות 3 חודשים תחת המצור בלנינגרד או
  • הם חיו לפחות 3 חודשים במסתור בצרפת, גם אם הייתה להם גישה לעולם שבחוץ (לדוגמה: בדרום צרפת יכלו היהודים לצאת במשך היום ממקום מחבואם ,אך נאלצו להתחבא בלילה).
  • הם שהו לפחות 3 חודשים בתקופה שבין 01.04.1941 ועד 31.08.1944 בשטחים שנכבשו ברומניה על ידי מדינות הציר.

תהליך מימוש הזכות

 • לניצולים אשר קבלו בעבר מענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות , ישלח לביתם טופס בקשה קצר אותו יש למלא ולשלוח לוועידת התביעות ת"ד 20064 תל אביב, 6120001.
  • ניצולים שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו טפסים לביתם, מתבקשים להתקשר לוועידת התביעות בטלפון: 03-5194400, ולבקש שישלחו אליהם את טפסי הבקשה.
 • שאר הניצולים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשים למלא את טופס הבקשה המצורף:
 • את הטופס יש למלא בצרפתית, אנגלית או גרמנית (לא בעברית!)
 • יש להגיש את טופס הבקשה הנושא את החתימות המקוריות.
 • יש לשמור העתק של טופס הבקשה, ושל כל המסמכים שצורפו אליו.
 • לטופס יש לצרף העתקים בלבד. לא לצרף לטופס מסמכים מקוריים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום של המסמכים הבאים, אם ניתן:
 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) ואישור לגבי מגורי קבע (אם רלוונטי)
 5. מסמכים המוכיחים את המקור היהודי של הפונה.
 6. כל מסמך נוסף המוכיח את הרדיפות שעבר הפונה בתקופה השואה ומבסס את הבקשה.
 • אימות המסמכים - יש לאמת את המסמכים המצורפים ואת החתימה על הטופס הבקשה (על-ידי עו"ד, בנק, משרד ממשלתי (כמו ביטוח לאומי),קונסוליה גרמנית , משרד ועידת התביעות בתל אביב, משרדי עמותת עמך, רשות מקומית, או כל גוף ציבורי העוסק בשירותים סוציאליים והוא בעל חותמת).
  • כדי שהמסמכים יאושרו באופן נכון, כל מסמך חייב לכלול: חותמת של הרשות המאשרת, השם המלא (באותיות דפוס)של האדם שאישר שהצילום מתאים למקור, המעמד (כגון התפקיד) של אותו האדם שאישר את המסמך, החותמת של אותו אדם שאישר את המסמך ותאריך האישור.
שימו לב
בתקופת הקורונה ניתן להגיש את המסמכים ואת טופס הבקשה ללא חתימת אימות וזאת כדי למנוע מהניצולים לצאת מביתם ולשמור על בריאותם. למידע נוסף ראו כאן או התקשרו לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
 • אפוטרופוס- אם הפונה איננו מסוגל לחתום על טופס הבקשה, אפוטרופוס מוסמך יכול לחתום בשמו. במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו, יש לצרף את כל המסמכים הבאים
  • צילום של מסמך המעניק את האפוטרופסות החוקית.
  • צילום של תעודת הזיהוי של האפוטרופוס שהונפקה על ידי הממשלה
  • טופס רופא ממולא במלואו . להורדת טופס הרופא בשפות נוספות לחצו כאן.
 • את הטופס המלא והחתום יש לשלוח ל: ועידת התביעות ת"ד 20064 תל אביב, 6120001.
 • למידע נוסף וקבלת טופסי הבקשה בחינם, ניתן לפנות לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.

גמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

דוגמה
 • ניצול שואה ששהה מעל 3 חודשים תחת המצור בלנינגרד זכאי עתה לקצבה בסך 417 אירו לחודש (באפריל 2024 עמד סכום זה על 1668 ₪ לחודש אך הסכום עשוי להשתנות בהתאם לערך האירו).
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה לניצול ב 55% נכות .
 • על פי חוק נכי רדיפות הנאצים ניצול שואה בעל 55% נכות זכאי לגמלה חודשית בגובה 3,748.8 ₪ (לפי החישוב: 55 X‏ 68.16 ₪).
 • גמלת ההשלמה החודשית שהניצול יהיה זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה היא בגובה ההפרש בין הקצבאות ועומדת על סך 1,944.95 ₪ (לפי החישוב: 1,668 - 3,748.8 ₪).
 • מקבלי קצבה זו רשאים להגיש לרשות לזכויות ניצולי השואה בקשה להכרה כזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה וכן לבקש להכיר בהחמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת, כדי להעלות את גובה התגמול המשולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • מקבלי קצבה זו שהוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, יהיו זכאים הן לקצבה המלאה מועידת התביעות והן לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה מהרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • הגשת הבקשה לגמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

  • להגשת הבקשה לגמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה יש למלא את טופס הבקשה.
  • למידע נוסף ניתן לפנות אל מרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651 או בחיוג מקוצר: *5105 .

  תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

  • ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה המקבלים את הקצבה הזו מועידת התביעות עשויים להיות זכאים בנוסף לתגמול חודשי לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה המשולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה .
  • תגמול זה כולל תוספת מעבר לגמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה ומשלים את הכנסות הניצול (ללא הקצבה מועידת התביעות), עד לתקרה המפורטת בהמשך.
  • ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 49%-25%, מוגדר כ- זכאי לתגמול לפי הכנסה. ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 50% ומעלה, מוגדר כ-זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה.
  • הקצבה שמשולמת לניצול מועידת התביעות אינה באה בחשבון בחישוב הכנסותיו של הניצול בקביעת זכאותו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.
  • ניצול המקבל קצבה מועידת התביעות יהיה זכאי בנוסף לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה אם ההפרש בין גובה ההכנסה שלו (ללא הקצבה מועידת התביעות) לתקרת ההכנסה המפורטת בהמשך, יהיה גבוה מגמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה.

  תקרת ההכנסה

  • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2024 רטרואקטיבית מחודש ינואר 2024 .
  • הפרשי התגמולים מיום 01.01.2024 שולמו בתגמול חודש יוני 2024.
  • למידע נוסף ראו: עדכונים בגובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה .
  • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
  25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50-59 אחוזי נכות ומעלה
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.01.2024 (כפי שעודכן רטרואקטיבית ביוני 2024) 6702.27 ₪ 7314.71 ₪ 11,105.66 ₪
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בדצמבר 2022) 6459.40 ₪ 7049.64 ₪ 10,703.22 ₪
  תקרת הכנסה החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 6304.93 ₪ 6881.05 ₪ 10,447.27 ₪
  תקרת ההכנסה החל מיום 01.4.2020 ועד ליום 31.03.2021 (כפי שעודכן ביוני 2021) 6,154.15 ₪ 6,716.5 ₪ 10,197.43 ₪

  תקרת ההכנסה לניצול שואה שדרגת נכותו 60% או יותר

  *גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה).

  דוגמה
  תקרת ההכנסה לניצול שואה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 11,105.66 ₪ בתוספת 5% מהתגמול הרגיל:
  • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך 68.16 ₪ ובסה"כ 4,430.4 ₪ (לפי החישוב: 65 × ‏ 68.16 ₪).
  • 5% מהתגמול הרגיל הינם 221.52 (לפי החישוב: 5% מתוך 4,430.4).
  • תקרה ההכנסה הנה 11,327.18 ₪ = 11,105.66 + 221.52

  גובה התגמול לפי הכנסה

  • התגמול לפי הכנסה הוא בגובה ההפרש בין הכנסותיו הנוספות של הניצול (ללא הקצבה מועידת התביעות) לבין "תקרת ההכנסה" המפורטת למעלה , ובלבד שההפרש יהיה גבוה מגמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה .
  • אם ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול (ללא הקצבה מועידת התביעות) לתקרת ההכנסה נמוך מגובה גמלת ההשלמה יהיה הניצול זכאי מהרשות לגמלת ההשלמה בלבד.
  דוגמה
  • לניצול בעל 50% נכות, יש הכנסות מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 7,500 ₪ לחודש.
  • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 11105.66 ₪ בחודש.
  • ההפרש בין גובה ההכנסה הנוספת של הניצול (ללא הקצבה מועידת התביעות) לתקרת ההכנסה הנו 3,605.66 ₪(לפי החישוב: 7,500 - 11105.66 ₪)
  • גובה הקצבה מועידת התביעות הנה 375 אירו לחודש (כ-1,312 ₪ לצורך הדוגמה, סכום שעשוי להשתנות בהתאם לערך האירו). גובה התגמול החודשי הרגיל שהניצול היה מקבל לו היה זכאי לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הנו 3,408 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 68.16 ₪). גובה גמלת ההשלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה הנו ההפרש בין קצבאות אלה ועומד על -2,096 ₪ .
  • ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול לתקרת ההכנסה (3,605.66 ₪) גבוהה מגמלת ההשלמה (-2,096 ₪) ולכן הניצול יהיה זכאי עתה לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 3,605.66 ₪.
  • בנוסף לתגמול לפי הכנסה המשולמת מהרשות לזכויות ניצולי השואה, יהיה זכאי הניצול למלוא הקצבה מועידת התביעות.

  הגשת בקשה לתגמול מוגדל/תגמול לפי הכנסה מהשות לזכויות ניצולי השואה

  • ניצולי שורה העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון - יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
  • או באמצעות הדפסת טופס בקשה - יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת"ד 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
  • לטופס הבקשה יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
   • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
   • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
   • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
   • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
   • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
  טיפ
  לבדיקת הזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי, ניתן לפנות לסיוע משפטי בחינם במשרד המשפטים בטל:*6405 או בטלפון 073-3927788. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.
  • למידע נוסף ניתן לפנות אל מרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון:03-5682651או בחיוג מקוצר:*5105.

  חשוב לדעת


  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  הרחבות ופירסומים