עם לידת התינוק, נרשמת הודעת לידה, ובהתבסס על הפרטים הרשומים בה נרשם התינוק במרשם האוכלוסין
אם הוריו של התינוק אינם נשואים, על האב למלא טופס הכרה באבהות לצורך רישומו כאבי התינוק והאפשרות להעניק את שם משפחתו לתינוק
אם הלידה התרחשה בבית, חובת רישום התינוק חלה על ההורים עצמם, שצריכים להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין
למידע נוסף ראו רשימת החקיקה והנהלים בהמשך הדף

כאשר תינוק נולד בארץ, יש לרשום את דבר לידתו בהודעת לידה. על סמך הודעת הלידה, ניתן להפיק עבור התינוק תעודת לידה ולרשום אותו במרשם האוכלוסין.

 • אם התינוק נולד בבית החולים, החובה של רישומו חלה על בית החולים, שמעביר את הפרטים באופן אוטומטי לרשות האוכלוסין לצורך רישום התינוק במרשם.
 • אם התינוק נולד בבית, החובה של רישומו חלה על ההורים, שצריכים להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תינוקות שנולדו בישראל.

רישום תינוק שנולד בבית חולים

 • החובה על רישום הודעת הלידה חלה על בית החולים.
 • בית החולים מעביר את הודעת הלידה לרשות האוכלוסין לצורך רישום התינוק במרשם האוכלוסין.
 • ההודעה על הלידה תימסר לפקיד הרישום בתוך 10 ימים מיום הלידה.

תינוק שנולד בבית חולים להורים נשואים

 • פרטי ההורים ימולאו בתעודת הלידה.
 • במקרה של אישה נשואה, יירשם הבעל כאבי התינוק בתעודת הלידה, גם אם בני הזוג, או האם עצמה, טוענים כי הבעל אינו אביו של התינוק.
 • אם להורים שם משפחה משותף, הוא יירשם כשם המשפחה של התינוק.
 • אם להורים שמות משפחה שונים, התינוק יקבל את שם המשפחה של אביו, אלא אם שני ההורים מסכימים על מתן שם המשפחה של האם או מתן שני השמות.
 • לצורך מתן שם משפחתה של האם או שני השמות, יש להקפיד כי שני ההורים חתומים על הודעת הלידה.
 • הליך הרישום יהיה זהה גם במקרה של תינוק שנולד מהזרעה מלאכותית מזרע של תורם אצל בני זוג.

תינוק שנולד בבית חולים להורים שאינם נשואים (כאשר האם מוגדרת "פנויה")

 • על האב להזדהות באמצעות תעודת זהות, למלא טופס הכרה באבהות חתום על ידי שני ההורים, ולמסור אותו בבית החולים.
 • בהתאם לבחירת ההורים, התינוק יקבל את שם המשפחה של האב, של האם או שני השמות ביחד, והבחירה תאושר בטופס ההכרה באבהות בחתימת ההורים.
שימו לב
 • במקרה שהאם גרושה או אלמנה, היא מוגדרת "פנויה" רק אם הלידה התרחשה לאחר שחלפו 300 ימים ממועד הגירושין/ההתאלמנות.
 • במקרה שהאם רשומה כגרושה בתעודת הזהות, יש להצטייד בתעודת הגירושין של האם.
 • במקרה שהתינוק נולד לבנות זוג, בין אם הן נשואות ובין אם לאו, תירשם רק האם היולדת כאמו של התינוק, ולצורך הכרה גם בבת הזוג השנייה כאם, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לצו הורות פסיקתי

תינוק שנולד בבית

 • במקרה של לידת בית, החובה לרישום התינוק חלה על ההורים.
 • ההודעה על הלידה תימסר לפקיד הרישום בתוך 10 ימים מיום הלידה.
 • יש להתייצב אצל פקיד הלידות בלשכת רישום האוכלוסין ולהציג תעודות זהות.

מסמכים נדרשים בהתאם למהלך הלידה

 • לידה שאירעה בנוכחות רופא/ה - יש לצרף תעודת רופא המעידה על כך שהיולדת היא אמו הביולוגית של התינוק, והאם הלידה נערכת בהתאם להוראות משרד הבריאות.
 • לידה שאירעה בנוכחות מיילד/ה (ללא רופא/ה) - יש לצרף תצהיר מיילד/ת, חתום על ידי גורם מוסמך, לפיו היולדת היא אמו הביולוגית של התינוק, והאם הלידה נערכה בהתאם להוראות משרד הבריאות.
 • בלידה שאירעה ללא מיילד/ת או רופא/ה יצורפו המסמכים הבאים:
  1. אישור רופא על קיום מעקב היריון משבוע 28 ואילך, שניתן עבור אישה המבקשת מראש ללדת בבית לא נוכחות רופא/ה או מיילד/ת.
  2. תצהיר מטעם היולדת לפיו היא אמו הביולוגית של התינוק, חתום בידי עורך דין, ראש רשות מקומית, שופט או דיין בית דין דתי מוכר.
  3. בתוך 48 שעות מרגע הלידה, על היולדת להיבדק אצל רופא/ה מומחה ביילוד וגניקולוגיה, לשם קבלת תעודת רופא המעידה על כך שהיא אמו הביולוגית של התינוק.
אזהרה
אם היולדת לא הגיעה לבדיקה בתוך 48 שעות או סירבה להיבדק - לא ניתן יהיה לתת לה תעודת רופא, ועליה לפנות לרשות האוכלוסין לצורך קבלת הוראות לביצוע בדיקה גנטית.

חובת התייצבות והצגת מסמכים נוספים בהתאם למצב המשפחתי של ההורים

 • במקרה שההורים נשואים, שניהם יתייצבו.
 • במקרה שההורים אינם נשואים והאב מכיר באבהות, שני ההורים יתייצבו וימסרו בנוסף טופס הכרה באבהות מלא וחתום על ידי שניהם.
 • במקרה שהאם אינה נשואה (פנויה) והאב אינו מכיר באבהות, רק האם תתייצב בלשכה.
 • למידע נוסף (כולל פרטים על מימוש הזכאות למענק לידה) ראו לידת בית.
שימו לב
במקרה של גרושה או אלמנה:
 • האישה מוגדרת "פנויה" רק אם הלידה התרחשה לאחר שחלפו 300 ימים ממועד הגירושין/ההתאלמנות.
 • אם טרם חלפו 300 ימים, שם האב בהודעת הלידה יהיה השם של הגרוש/הבעל המנוח.
 • אם היולדת מצהירה כי הגרוש/הבעל המנוח אינו האב, יישארו פרטי האב ריקים.
 • שינוי שם האב ייעשה רק בהחלטת בית משפט או בית דין מוסמך.

חשוב לדעת

 • לעתים ההורים אינם מגיעים להחלטה על שם התינוק בבית החולים, והודעת הלידה מוגשת ללא שם התינוק. במקרה זה, לאחר שנבחר השם, יש לקיים הליך נפרד של רישום שם התינוק.
 • לאחר רישום השם יישלחו ספחי תעודות הזהות של ההורים ותעודת הלידה של התינוק לכתובת הרשומה בתעודת הזהות.
טיפ
מלבד ההודעה למשרד הפנים חשוב לעדכן גורמים נוספים על הלידה (כגון: המעסיק של ההורים, תאגיד המים) כדי למצות את מלוא ההטבות והזכויות שעשויות להינתן להורים. למידע נוסף ראו מדריך ליולדת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים