הקדמה:

עם לידת התינוק, נרשמת הודעת לידה, ובהתבסס על הפרטים הרשומים בה נרשם התינוק במרשם האוכלוסין
כאשר הוריו של התינוק אינם נשואים, על האב למלא טופס הכרה באבהות לצורך רישומו כאבי התינוק והאפשרות להעניק את שם משפחתו לתינוק
אם הלידה התרחשה בבית, חובת רישום התינוק חלה על ההורים עצמם אשר צריכים להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין

כאשר תינוק נולד בארץ, יש לרשום את דבר לידתו בהודעת לידה. על סמך הודעת הלידה, ניתן להפיק עבור התינוק תעודת לידה ולרשום אותו במרשם האוכלוסין.
כאשר התינוק נולד בבית החולים, החובה על רישומו חלה על בית החולים, אשר מעביר את הפרטים באופן אוטומטי לרשות האוכלוסין לצורך רישום התינוק במרשם. כאשר התינוק נולד בבית, החובה על רישומו חלה על ההורים, אשר צריכים להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תינוקות אשר נולדו בישראל.

למי ואיך פונים

כאשר התינוק נולד בבית

 • במקרה של לידת בית, החובה לרישום התינוק חלה על ההורים.
 • יש להתייצב אצל פקיד הלידות בלשכת רישום האוכלוסין ולהציג תעודות זהות.
 • יש להציג תעודת רופא או תצהיר מאת מיילדת מוסמכת אשר טיפלו בלידה.
 • חובת התייצבות והצגת מסמכים נוספים:
  • הורים נשואים - יתייצבו שניהם.
  • הורים שאינם נשואים והאב מכיר באבהות - יתייצבו שניהם וימסרו בנוסף טופס הכרה באבהות מלא וחתום על ידי שני ההורים.
  • אם שאינה נשואה (פנויה) ואב שאינו מכיר באבהות - רק האם תתייצב בלשכה.
שימו לב
 • במקרה של גרושה או אלמנה, האישה מוגדרת "פנויה" רק אם הלידה התרחשה לאחר שחלפו 300 ימים ממועד הגירושין או ההתאלמנות, לפי העניין.
 • במקרה של אישה שאינה פנויה, שם האב בהודעת הלידה יהיה השם של הגרוש או הבעל המנוח, לפי העניין.
 • אם היולדת מצהירה כי הגרוש או הבעל המנוח אינו האב, יישארו פרטי האב ריקים.
 • שינוי שם האב ייעשה רק בהחלטת בית משפט או בית דין מוסמך.

כאשר התינוק נולד בבית חולים

 • החובה על רישום הודעת הלידה חלה על בית החולים.
 • בית החולים מעביר את הודעת הלידה לרשות האוכלוסין לצורך רישום התינוק במרשם האוכלוסין.

שלבי ההליך

תינוק שנולד בבית חולים להורים נשואים

  • פרטי ההורים ימולאו בתעודת הלידה.
  • במקרה של אישה נשואה, יירשם הבעל כאבי התינוק בתעודת הלידה, גם אם בני הזוג, או האם עצמה, טוענים כי הבעל אינו אביו של התינוק.
  • אם להורים שם משפחה משותף, הוא יירשם כשם המשפחה של התינוק.
  • אם להורים שמות משפחה שונים, התינוק יקבל את שם המשפחה של אביו, אלא אם שני ההורים מסכימים על מתן שם המשפחה של האם או מתן שני השמות.
  • לצורך מתן שם משפחתה של האם או שני השמות, יש להקפיד כי שני ההורים חתומים על הודעת הלידה.
  • הליך הרישום יהיה זהה גם במקרה של תינוק שנולד מהזרעה מלאכותית מזרע של תורם אצל בני זוג.

תינוק שנולד בבית חולים להורים שאינם נשואים (כאשר האם מוגדרת "פנויה")

 • על האב להזדהות באמצעות תעודת זהות, למלא טופס הכרה באבהות חתום על ידי שני ההורים, ולמסור אותו בבית החולים.
 • בהתאם לבחירת ההורים, התינוק יקבל את שם המשפחה של האב, של האם או שני השמות ביחד, והבחירה תאושר בטופס ההכרה באבהות בחתימת ההורים.
שימו לב
 • במקרה שהתינוק נולד לבנות זוג, בין אם הן נשואות ובין אם לאו, תירשם רק האם היולדת כאמו של התינוק.
 • בכדי שבת הזוג השנייה תוכר גם היא כאם התינוק, יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לצו הורות פסיקתי.

חשוב לדעת

 • לעתים ההורים אינם מגיעים להחלטה על שם התינוק בבית החולים, והודעת הלידה מוגשת ללא שם התינוק. במקרה זה, לאחר שנבחר השם, יש לקיים הליך נפרד של רישום שם התינוק.
 • עם הלידה, יש לעדכן את ספח תעודת הזהות של ההורים כך שיכלול את שם התינוק שנולד, ולצורך כך יש להגיש בקשה לספח מעודכן בתעודת הזהות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מגוון שירותים להורים הטריים - בחינם וללא צורך לצאת מהבית - באתר רשות האוכלוסין וההגירה.