תלמיד שזכאי לשילוב במערכת החינוך הרגילה ועובר למסגרת חדשה בשנת הלימודים הבאה - יתקיים דיון לגבי זכאותו בצוות הרב מקצועי של המסגרת החדשה
תלמיד שעובר למסגרת אחרת במהלך שנת הלימודים - ימשיך לממש את הזכאות במסגרת החדשה עד למועד הדיון הבא לחידוש הזכאות. במקרה הצורך ניתן לקיים דיון גם לפני מועד חידוש הזכאות
אם מתקיים דיון לפני מועד חידוש הזכאות - הוא יתקיים לגבי שנת הלימודים הבאה, ובשנה הנוכחית לא יופחת היקף סל התמיכות שהתלמיד מקבל
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך


הצוות הרב מקצועי הפועל במוסד חינוך רגיל, קובע את הזכאות של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים ואת היקף והרכב סל השירותים שיינתן לו במוסד החינוכי. הזכאות והיקף הסל נקבעים על-פי רמת התפקוד של התלמיד ועל פי צרכיו.

 • ככלל, הזכאות נקבעת ל-3 שנים באותה מסגרת חינוכית.
 • כאשר תלמיד עתיד לעבור למסגרת אחרת בשנת הלימודים הבאה - יתקיים דיון על-ידי הצוות הרב מקצועי במסגרת החדשה.
 • במקרה שהתלמיד עובר למסגרת אחרת במהלך שנת הלימודים - ככלל, הוא ימשיך לממש את הזכאות שלו כפי שנקבעה בדיון האחרון שבו נקבעה הזכאות, עד למועד הבא של חידוש הזכאות.

מעבר למוסד חינוך אחר בתחילת שנת הלימודים הבאה

 • הצוות הרב מקצועי במסגרת החדשה יקיים דיון לבחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים ובמענים הנדרשים לתלמיד בעקבות המעבר.
 • לדיון יוזמן הצוות החינוכי מהמסגרת הקודמת, בהסכמת ההורים.
 • אם הוחלט על המשך הזכאות לאחר המעבר - הזכאות תהיה תקפה ל-3 שנים ממועד הדיון.

מעבר למוסד חינוך אחר במהלך שנת הלימודים

 • התלמיד ימשיך לממש את הזכאות במסגרת החדשה עד למועד הבא של חידוש הזכאות (3 שנים לאחר הדיון האחרון שבו נקבעה הזכאות).
 • אם קיים צורך לבחון את היקף התמיכות - יתקיים דיון נוסף בצוות הרב המקצועי גם אם עדיין לא הגיע מועד חידוש הזכאות.
 • אם מתקיים דיון לפני מועד חידוש הזכאות - הדיון יתקיים לגבי שנת הלימודים העוקבת, ובשנה הנוכחית (השנה שבה התבצע המעבר) לא יפחת היקף סל התמיכות שהתלמיד מקבל.

מי זכאי?

 • תלמיד שנקבעה לו זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת מערכת החינוך הרגילה, ועובר ללמוד במוסד חינוכי חדש

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של מעבר לרשות מקומית אחרת, יש ליידע את מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית אליה עבר התלמיד בדבר זכאותו לחינוך מיוחד, ולצרף את החלטת ועדת ההשמה האחרונה שדנה בעניינו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים