אסור לגבות מלווה שלא עמד בתנאי הלוואה לדיור (מטעם משרד הבינוי והשיכון) שכר טרחת עורך דין מעבר לשיעורים הקבועים בחוק
לווה שועדת החריגים קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, כולל מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה
  • שכר טרחה של עורך דין, שניתן לתבוע ממי שקיבל הלוואה לדיור (מטעם משרד הבינוי והשיכון) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים הבאים:
  1. כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2002) - 10% מסכום הפיגור;
  2. כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2002) - 8% מסכום הפיגור.
  • לווה שועדת החריגים קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, כולל מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה.

מי זכאי?

  • מי שקיבל הלוואה לדיור (מטעם משרד הבינוי והשיכון) ולא עמד בתנאי ההלוואה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שנדרש שכר טרחה גבוה מהשיעורים הקבועים בחוק, יכול החייב:
  1. אם לא נפתח תיק הוצאה לפועל - לסרב לשלם את הסכומים שמעבר לסכומים המותרים;
  2. אם נפתח תיק הוצאה לפועל (הוגשה בקשה למימוש המשכנתא) - להגיש בקשה להקטנת גובה החוב. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה להקטנת קרן חוב (טופס 503), שבו יש לסמן ב- X את בקשה מס' 102 ("בקשה להקטנת חוב"), לבחור את הסיבה/ות ולפרט את הנימוקים בתחתית הטופס.

חשוב לדעת

  • שכר הטרחה מחושב באחוזים מתוך החוב שבפיגור (התשלום שלגביו חל איחור בהחזר) ולא מתוך מלוא יתרת ההלוואה שטרם הוחזרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים