ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
אפשר להגיש בקשה למימוש המשכנתא או המשכון רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד אי התשלום, למעט מקרים מיוחדים שיפורטו בהמשך
החייב רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה
טפסים

ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים של חייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

 • ברוב המקרים יש להמתין 6 חודשים מהמועד שבו היה אמור החוב להיפרע, לפני הגשת הבקשה למימוש המשכתנא או המשכון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. המקרקעין משמשים לדירת מגורים.
  2. החוב, שעבורו מושכנו המקרקעין, לא נפרע.
  3. עבר המועד לפירעון החוב.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה על-גבי טופס בקשה לביצוע משכון/משכנתה (טופס 201).
 • יש לתאר בבבקשה את הנכסים הממושכנים ואת סכום החוב.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים את הבאים:
  1. שטר המשכנתא.
  2. נסח רישום ("טאבו") של המקרקעין הממושכנים.
  3. תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.
  4. ייפוי כוח של עורך דין במקרה בו הזוכה (מי שדורש את החזר החוב) מיוצג על-ידי עורך דין.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה כמפורט באתר רשות האכיפה והגבייה תחת הפסקה "עלות השירות".
שימו לב
 • בדרך כלל, כאשר לא מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא (ראו #מועד הגשת הבקשה, בהמשך), יש להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על גובה החוב שבפיגור (יתרת החוב שלא שולמה או התשלום הבודד שלא בוצע) ולא על מלוא ההלוואה.
 • אם מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא, ניתן להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.

הגשת הבקשה

מועד הגשת הבקשה

בדרך כלל: שישה חודשים לאחר המועד לפירעון

 • למעט במקרים מיוחדים, לא ניתן להגיש בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים באופן מיידי, ויש להמתין שישה חודשים לאחר המועד לפירעון החוב.
 • את הבקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים יש להגיש באופן הבא:
  • אם לא נקבע שההלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד אחד לפירעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפירעון מלוא ההלוואה.
  • אם נקבע שההלוואה תוחזר בתשלומים, ואחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום עדיין לא שולם . במקרה כזה הבקשה תוגש לפירעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה בסך 50,000 ₪. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ₪ מדי 1 בכל חודש.
 • החייב שילם במשך 12 חודשים (סה"כ 12,000 ₪).
 • בחודש ה-13, כאשר יתרת החוב של ההלוואה עמדה על 38,000 ₪ (+ריבית), לא שילם החייב את התשלום של אותו חודש.
 • במקרה כזה על הזוכה להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
 • כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ₪.
 • בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפירעון על מלוא יתרת ההלוואה (38,000 ₪) אלא רק על החוב שבפיגור (1,000 ₪).

במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון

 • במקרים הבאים, ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון ללא צורך בהמתנה של שישה חודשים:
  • החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב.
  • החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים (אנשים שהוא חייב להם חובות כלשהם) או שבכוונתו להונות אותם.
  • בבעלותו של החייב, או בבעלות משותפת שלו ושל בן משפחתו שגר איתו, דירת מגורים נוספת (מלבד דירת המגורים הממושכנת).
  • מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב.
  • אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו, כולל ריבית הפיגורים, עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה ע"ס 100,000 ₪. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ₪ בכל חודש.
 • החייב שילם מדי חודש את ההחזר החודשי.
 • בשלב מסוים, כאשר יתרת ההלוואה שנותרה לו להחזיר, עמדה על 18,000 ₪, הוא הפסיק לשלם.
 • בפעם הראשונה שבה הוא לא שילם, החוב שבפיגור עמד על 1,000 ₪. בשלב זה לא ניתן לבקש ביצוע מיידי, שכן החוב שבפיגור (1,000 ₪) מהווה פחות מ-10% מיתרת החוב (שעומדת על 18,000 ₪).
 • כעבור חודש נוסף שבו הוא לא שילם את ההחזר החודשי, הגיע החוב שבפיגור ל-2,000 ₪ (שני החודשים שבהם לא שילם), ועל אלה מתווספת גם ריבית פיגורים. כעת גובה החוב שבפיגור (2,000 ₪ + ריבית פיגורים) מהווה יותר מ-10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה (18,000 ₪), וניתן להגיש את מלוא יתרת חוב ההלוואה לביצוע מיידי.
 • במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לביצוע על מלוא חוב ההלוואה ולא רק על הסכום שבפיגור.
 • שלבי ההליך

  שליחת אזהרה

  • לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.
  • האזהרה תכלול הסבר כי אם החוב לא ייפרע בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם), יינקטו הליכים למכירת המקרקעין לצורך פירעון החוב.
  • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לבחור באחת משלוש אפשרויות:
  • רק לאחר שחלפה התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל במימוש המשכנתא כמפורט בהמשך.

  מכירת הדירה

  מכירת הדירה על-ידי החייב עצמו

  מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

  מינוי כונס נכסים ועיכוב ביצוע המשכנתא

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לדירה אם ראה שיש תועלת בכך.
  • במקרה כזה רשאי החייב בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
  • במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.
  • למידע נוסף ראו פירעון חוב המשכנתא כשמונה כונס נכסים לדירה בהוצאה לפועל.

  ערעור

  שימו לב
  • על החלטות בשלבים מתקדמים יותר ייתכנו הליכי ערעור אחרים.
  • למשל, ערעור על צו למכירת הדירה יש להגיש ישירות לבית המשפט, ללא צורך בקבלת רשות ערעור.

  חשוב לדעת

  • זוכים וחייבים בהוצאה לפועל יכולים לצפות בתיק, להגיש בקשות, ולהתעדכן במידע דרך האזור האישי לזוכים וחייבים בהוצאה לפועל.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את הבקשה ללשכה אחרת מזו שבו היא הוגשה אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין אך עליו לתת לזוכה הזדמנות להשמיע את טענותיו.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתיר נקיטת הליכים נגד החייב גם לפני תום המועד שמצויין באזהרה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים