הקדמה:

על המטפל והמוסד הרפואי חלה החובה לשמירת הרשומה הרפואית
למידע נוסף ראו רשימת החקיקה והנהלים בהמשך דף זה


אין להוציא רשומה מבית החולים, ללא הרשאה בכתב מאת הממונה בבית החולים.

  • במקרה שהרשומה הרפואית נמסרה לשמירה בידי המטופל, הדבר צריך להיות מתועד על-ידי המטפל או המוסד הרפואי, ועל הממונה בבית החולים לשמור העתק או צילום הרשומה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • סוגי הרשומות הרפואיות השונות ופרקי הזמן שחובה לשמור אותן, נמצא בתוספת הראשונה לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות) תשל"ז-1976.
  • לפירוט הליך קבלת מידע רפואי אשר נמצא ברשומה הרפואית, ראו קבלת מידע רפואי.

חשוב לדעת

  • החובה על שמירת הרשומה הרפואית אינה לזמן בלתי מוגבל.
  • על פי הדין, מפורטות רשומות רפואיות שונות כשלגביהן מצוין פרק הזמן שיש לשמור אותן.
דוגמה
תיק רפואי של חולה בבית החולים- צריך להישמר למשך תקופה של עשרים שנה לאחר האישפוז או הטיפול האחרון.
דוגמה
גליון סיכום מחלה - יש לשמור כמאה שנים.
דוגמה
צילום רנטגן - יש לשמור בתיק הרפואי רק כעשר שנים מתום הטיפול האחרון.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות