על המטפל והמוסד הרפואי חלה החובה לשמירת הרשומה הרפואית


בתי חולים, קופות חולים וכל מוסד רפואי או מטפל רפואי חייב לשמור את רשומה הרפואית של המטופל.

  • משך הזמן שיש לשמור את הרשומה הרפואית משתנה בהתאם לסוג הרשומה. פירוט סוגי הרשומות הרפואיות השונות ופרקי הזמן שחובה לשמור אותן, נמצא בתוספת לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות).
  • אין להוציא רשומה מבית החולים, ללא הרשאה בכתב מאת הממונה בבית החולים.
  • אם הרשומה הרפואית נמסרה לשמירה בידי המטופל, הפעולה צריכה להיות מתועדת על-ידי המטפל או המוסד הרפואי, ועל הממונה בבית החולים לשמור העתק או צילום של הרשומה.
  • לפירוט הליך קבלת מידע רפואי הנמצא ברשומה הרפואית, ראו קבלת מידע רפואי.

מי זכאי?

תקופת השמירה

  • החובה על שמירת הרשומה הרפואית אינה לזמן בלתי מוגבל.
  • בתוספת לתקנות מפורטות רשומות רפואיות שונות כשלגביהן מצוין פרק הזמן שיש לשמור אותן.
דוגמה
תיק רפואי של חולה בבית החולים צריך להישמר למשך תקופה של 20 שנים לאחר האישפוז או הטיפול האחרון.
דוגמה
גליון סיכום מחלה יש לשמור כ-100 שנים.
דוגמה
צילום רנטגן יש לשמור בתיק הרפואי כ-10 שנים מתום הטיפול האחרון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות